Текстът със зелени букви е, само, помощен материал насочващ, към възможно предаване на смисъла на оригиналния текст, и не е одобряван от Фондация Урантия. Настоятелно препоръчвам да сверявате с оригиналния текст! Официалният сайт е: http://www.urantia.org/

Документ 157. В КЕСАРИИ ФИЛИППОВОЙ

Документ 157. В КЕСАРИЙ ФИЛИПОВ

ПРЕЖДЕ чем вместе с двенадцатью ненадолго отправиться в окрестности Кесарии Филипповой, Иисус, через связных Давида, договорился о посещении Капернаума в воскресенье, 7 августа, с целью повидатьсясо своей семьей. Было заранее условлено, что эта встреча состоится в лодочной мастерской Зеведея. Давид Зеведеев договорился с Иудой, братом Иисуса, о присутствии всей назаретской семьи - Марии и всех братьев и сестер Иисуса, и в назначенное время Иисус, в сопровождении Андрея и Петра, отправился на свидание. Можно не сомневаться в том, что Мария и дети также собирались прийти на эту встречу, но случилось так, что группа фарисеев, знавших о пребывании Иисуса на противоположном берегу озера во владениях Филиппа, решила посетить Марию и, по возможности, разузнать о его местонахождении. Прибытие этих иерусалимских эмиссаров сильно встревожило Марию. Заметив напряжение и нервозность всех членов семьи, фарисеи решили, что Иисус, видимо, должен нанести им визит. Поэтому они остались в доме Марии и, вызвав подкрепление, стали терпеливо дожидаться прибытия Иисуса. И это, конечно, не позволило кому-либо из членов семьи прийти на свидание с Иисусом. Несколько раз в течение дня и Иуда, и Руфь пытались усыпить бдительность фарисеев и отправить Иисусу весточку, но их попытки ни к чему не привели.

ПРЕДИ заедно с дванадесетте за кратко време да се отправят в околностите на Кесарий Филипов, Иисус, чрез свързващите на Давид, се договорил за посещение на Капернаум м неделя, 7 август, с цел за се види със своето семейство. Било по-рано условено, че тази среща ще се състои в лодкарската работилница на Зеведей. Давид Зеведеев се договорил с Иуда, брата на Иисус, за присъствието на цялото назаретско семейство - Мария и всичките братя и сестри на Иисус, и в назначеното време Иисус, в съпровождане от Андрей и Петър, се отправил на свиждане. Може да не се съмнявате в това, че Мария и децата също така се събирали да дойдат на тази среща, но се случило така, че група фарисеи, знаещи за пребиваването на Иисус на противоположния бряг на езерото във владенията на Филип, решили да посетят Мария и, по възможност, да разузнаят неговото местонахождение. Пристигането на тези йерусалимски емисари силно разтревожило Мария. Забелязвайки напрежението и нервозността на всички членове от семейството, фарисеите решили, че Иисус, видимо, трябва да им направи визита.Поради това те останали в дома на Мария и, викайки подкрепление, започнали търпеливо да чакат пристигането на Иисус. И това разбера се, не позволило на когото и да било от членовете да дойдат на свиждане с Иисус. Няколко пъти в течението на деня и Иуда, и Руф се опитали да приспят бдителността на фарисеите и да се отправят на Иисус известие, но техните опити към нищо не довели.

Вскоре после полудня гонцы Давида доставили Иисусу известие о том, что фарисеи обосновались на пороге дома его матери, из-за чего он не предпринимал попыток навестить свою семью. Так, не по вине какой-либо из сторон, Иисусу и его земной семье в очередной раз не удалось встретиться друг с другом.

Скоро след обяд куриерите на Давид доставили на Иисус Известие за това, че фарисеите са настанили на прага на дома на неговата майка, поради което той не предприел опит да навести своето семейство. Така, не по вина на която и да било от страните, на Иисус и неговото земно семейство за пореден път не се отдало да се срещнат един с друг.

1. СБОРЩИК ХРАМОВОЙ ДАНИ

1. СЪБИРАЧЪТ НА ХРАМОВИЯ ДАНЪК

Пока Иисус вместе с Андреем и Петром ждали у озера неподалеку от лодочной мастерской, к ним подошел сборщик храмовой дани. Узнав Иисуса, он отозвал Петра в сторону и спросил: "Разве ваш Учитель не платит дань на храм?" Петр хотел было возмутиться тем, что кто-то может ожидать от Иисуса участия в поддержании религиозной деятельности своих заклятых врагов, однако, заметив странное выражение на лице этого человека, он справедливо заподозрил, что целью сборщика дани было поймать их в западню при отказе уплатить обычные полсикла на храмовые богослужения в Иерусалиме. Поэтому Петр ответил: "Конечно же, Учитель платит храмовую дань. Подожди у ворот, и я тотчас вернусь с данью".

Докато Иисус с Андрей и Петър чакали до езерото не далеч от лодкарската работилница, към тях дошъл събирача на храмовия данък. Познавайки Иисус, той извикал Петър на страни и попитал:"Нима вашият Учител няма да плати данъка за храма?" Петър би искал да се възмути от това, че някой може да очаква от Иисус участие в поддържане религиозната деятелност на своите заклети врагове, обаче, забелязвайки странното изражение на лицето на този човек, той справедливо заподозрял, че целта на събирача на данъци била да ги хване в капан при отказа да платят обичайната половин сребърна монета за храмовото богослужение в Йерусалим. Поради това Петър отговорил:"Разбира се, Учителят ще плати храмовия данък. Почакай до вратата, и аз този час ще се върна с данъка".

Но Петр поторопился. Их деньги хранились у Иуды, который находился на другом берегу. Ни у него, ни у его брата, ни у Иисуса не было с собой денег. И

Но Петър се забавил. Техните пари се пазели у Юда, който се намирал на другия бряг на езерото. Нито у него, нито у неговия брат, нито у Иисус имало пари. И


Страница 1744

зная, что фарисеи разыскивают их, они не могли пойти в Вифсаиду, чтобы взять деньги. Когда Петр сообщил Иисусу о сборщике и о том, что он пообещал заплатить ему, Иисус сказал: "Если ты обещал, ты должен заплатить. Но как тебе удастся выполнить свое обещание? Собираешься ли ты снова стать рыбаком, чтобы сдержать свое слово? Однако, Петр, в данных обстоятельствах нам следует заплатить дань. Не будем давать этим людям повода обвинить нас в правонарушении. Мы подождем здесь, пока ты отправишься на лодке и наловишь рыбы, и когда ты продашь ее на соседнем рынке, заплати сборщику то, что причитается за нас троих".

знаейки, че фарисеите ги търсят, те не могли да отидат във Вифсайда, за да вземат пари. Когато Петър съобщил на Иисус за събирача и за това, че той обещал да му плати, Иисус казал:"Ако ти си обещал, ти си длъжен да платиш. Но как на теб ще ти се отдаде да изпълниш своето обещание? Смяташ ли ти отново да станеш рибар, за да удържиш на своята дума? Обаче, Петър, в дадените обстоятелства за нас следва да заплатим данъка. Няма да даваме на тези хора повод да обвинят нас в правонарушение. Ние ще почакаме тук, докато ти се отправиш с лодката и наловиш риба, и когато ти я продадеш на съседния пазар, заплати на събирача това, което е необходимо за нас тримата".

Весь этот разговор был услышан стоявшим рядом тайным гонцом Давида, который дал знак своему товарищу, рыбачившему неподалеку, срочно причалить к берегу. Когда Петр уже собирался отплыть от берега, этот гонец и его товарищ-рыбак вручили ему несколько больших корзин с рыбой и помогли отнести их соседнему купцу, который выкупил улов. И этих денег - вместе с тем, что было добавлено гонцом Давида, - Петру хватило на уплату храмовой дани за троих. Сборщик принял дань и не стал удерживать штраф за просроченную плату, так как они в течение некоторого времени отсутствовали в Галилее.

Целият този разговор бил чут от стоящия редом таен куриер на Давид, който дал знак на своя другар, ловящ риба не далеч, бързо да се върне на брега. Когато Петър вече се събирал да отплава от брега, този куриер и неговия другар-рибар му връчили няколко големи кошници с риба и помогнали да ги отнесе до съседния търговец, който изкупувал улова. И тези пари - заедно с това, което било добавено от куриера на Давид, - на Петър стигнало да плащането на храмовия данък за тримата. Събирачът приел данъка и не удържал глоба за просроченото плащане, тъй като те в течение на известно време отсъствували от Галилея.

Неудивительно, что в одном из ваших повествований говорится о Петре, поймавшем рыбу с монетой во рту. В те дни ходило много рассказов о сокровищах, найденных в утробах рыб. Такие граничившие с чудесами истории были обычным явлением. Поэтому, когда Петр вышел и направился к лодке, Иисус заметил полушутя: "Странно, что сыны царя должны платить подати; обычно пошлины на содержание двора взимают с посторонних, но нам не следует давать властям оснований для придирок. Ступай! Быть может, ты поймаешь рыбу, во рту которой найдешь серебряную монету". Эти слова Иисуса, а также то, что Петр так быстро вернулся с храмовой данью, объясняют, почему позднее этот эпизод превратился в чудо, записанное автором евангелия от Матфея.

Не е учудващо, че в едно от вашите повествувания се говори за Петър, който уловил риба с монета в устата. В тези дни имало много разкази за съкровища, намерени в корема на риби. Такива граничещи с чудесата истории били обичайно явление. Поради това, когато Петър излязъл и се насочил към лодката, Иисус забелязал с полу шега:"Странно, че синовете на царя са длъжни да платят данък; обикновено митата за съдържанието на двора се събират от странични хора, но за нас не следва да даваме на властите основание за заяждане. Върви! Може би, ти ще хванеш риба, в устата на която ще намериш сребърна монета". Тези думи на Иисус, а така също това, че Петър така бързо се върнал с храмовия данък, обясняват, защо по-късно този епизод се превърнал в чудо, записано от автора на евангелието от Матея.

Вместе с Андреем и Петром Иисус прождал у берега почти до захода солнца. Гонцы сообщили им, что дом Марии всё еще находится под наблюдением; поэтому, когда стемнело, трое дожидавшихся мужчин сели в лодку и направились к восточному берегу Галилейского моря.

Заедно с Андрей и Петър Иисус чакал до брега почти да залез слънце. Куриерите им съобщили, че дома на Мария все още се намира под наблюдение; поради това, когато се стъмнило, тримата очакващи мъже седнали в лодката и се насочили към източния бряг на Галилейкото море.

2. В ВИФСАИДЕ-ЮЛИИ

2. ВЪВ ВИФСАЙДА - ЮЛИЯ

В понедельник, 8 августа, когда Иисус и двенадцать апостолов остановились в Магаданском парке неподалеку от Вифсаиды-Юлии, более ста верующих, евангелистов, членов женского корпуса и других людей, интересующихся царством, прибыли из Капернаума на совещание. И многие фарисеи, узнав, что Иисус находится здесь, также явились сюда. К тому времени некоторые саддукеи объединились с фарисеями в попытке поймать Иисуса в западню. Перед тем как отправиться на закрытое совещание с верующими, Иисус провел общее собрание, где присутствовали также фарисеи, которые забрасывали Учителя критическими замечаниями и всяческим образом пытались сорвать выступление. Главарь зачинщиков сказал: "Учитель, мы хотели бы, чтобы ты дал нам знамение, подтверждающее твои полномочия учить, и когда оно свершится, все будут знать, что ты послан Богом". Иисус ответил им: "Вечером вы говорите, что будет вёдро, потому что небо красно; поутру - что сегодня ненастье, потому что небо багровое и низкое. Когда вы видите облака, собирающиеся на западе, вы говорите, что будет дождь; когда дует южный ветер, вы

В понеделник, 8 август, когато Иисус и дванадесетте апостола се отправили към Магаданския парк недалеч от Вифсайда-Юлия, повече от сто вярващи, евангелисти, членовете на женския корпус и други хора, интересуващи се от царството, пристигнали от Капернаум на съвещание. И много фарисеи, узнавайки, че Иисус се намира тук, също така се явили тук. Към това време някои садукеи се обединили с фарисеите в опита да хванат Иисус в капан. Преди това когато да се отправят на закрито съвещание с вярващите, Иисус провел общо събрание, където присъствували така също фарисеи, които нахвърляли към Учителя критични забележки и по всякакъв начин се опитвали да прекъснат изказването. Главатарят на свещениците казал:" Учителю, ние бихме искали, че ти да ни дадеш знамение, потвърждаващо твоите пълномощия да учиш, и когато то се извърши, всички ще знаят, че ти си изпратен от Бога". Иисус им отговорил:"Вечерта вие казвате, че ще бъде ведро, защото небето е червено; сутринта - че днес ще бъде дъждовно, защото небето е пурпурно и ниско. Когато вие видите облаци, събиращи се на запад, вие говорите, че ще има дъжд; а когато духа южния вятър, вие


Страница 1745

говорите, что будет жарко. Как же вы, столь хорошо умеющие распознавать лицо неба, совершенно неспособны распознать знамения времен? Тем, кто желает познать истину, уже дано знамение; но злонамеренному и лицемерному роду не будет знамения".

говорите че ще бъде горещо. Как също вие, толкова добре умеещи да разпознавате лицето на небето, съвършено сте неспособни да разпознаете знаменията на времената? На тези, които искат да познаят истината, вече е дадено знамение; но за злонамерения и лицемерен род няма да има знамения".

Сказав это, Иисус удалился и приготовился к вечернему совещанию со своими последователями. На этой встрече было решено отправиться с объединенной миссией по всем городам и селам Декаполиса, как только Иисус и двенадцать вернутся из Кесарии Филипповой. Учитель принял участие в планировании миссии в Декаполисе и, распуская собравшихся, сказал: "Я говорю вам: остерегайтесь фарисейской и саддукейской закваски. Не обманывайтесь внешними проявлениями их учености и абсолютной преданности формальным сторонам религии. Думайте только о духе живой истины и о силе истинной религии. Не страх мертвой религии спасет вас, а ваша вера в живой опыт, обретаемый в духовных реальностях царства. Не позволяйте предрассудкам ослеплять себя и страху сковывать себя. Не допускайте также, чтобы преклонение перед традициями настолько исказило ваше понимание, чтобы ваши глаза перестали видеть и уши слышать. Цель истинной религии - не только принести мир, но и обеспечить прогресс. Душевный покой и интеллектуальное развитие возможны только тогда, когда вы всем сердцем полюбите истину, идеалы вечной реальности. Перед вами стоят вопросы жизни и смерти - греховные наслаждения времени в противопоставлении праведным реальностям вечности. Уже сейчас вам, вступающим в новую жизнь веры и надежды, следует начать избавляться от оков страха и сомнения. И когда в вашей душе пробуждаются чувства служения своим собратьям, не заглушайте их; когда любовь к ближнему наполняет ваше сердце, выражайте такие, исполненные чувства, побуждения через разумное удовлетворение действительных потребностей ваших товарищей".

Казвайки това, Иисус се отдалечил и се приготвил за вечерното съвещание със своите последователи. На тази среща било решено да се отправят с обединена мисия по всички градове и села от Декапилис, когато само Иисус и дванадесетте ще се върнат от Кесарий Филипов. Учителят взел участие в планирането на мисията в Декаполис и, разпускайки събралите се, казал:"Аз ви казвам: предпазвайте се от фарисейската и садукейска закваска. Не се лъжете от външните проявления на тяхната ученост и абсолютна преданост към формалните страни на религията. Мислете само за духа на живата истина и за силата на истинската религия. Не страхът от мъртвата религия ще спаси вас, а вашата вяра в живия опит, придобиван в духовните реалности на царството. Не позволявайте с предразсъдъци да ослепявате себе си и със страх да сковавате себе си. Не допускайте така също, че преклонението пред традициите дотолкова да изкриви вашето разбиране, че вашите очи да престанат да виждат и ушите да слушат. Целта на истинската религия - е не само да донесе мир, но и да обезпечи прогреса. Душевният покой и интелектуалното развитие са възможни тогава, когато вие с цялото сърце обикнете истината, идеала на вечната реалност. Пред вас стоят въпросите на живота и смъртта - греховните наслаждения на времето в противопоставяне на праведните реалности във вечността. Вече сега за вас, встъпващите в новия живот на вярата и надеждата, следва да започнете да се избавяте от оковите от страха и съмнението. И когато във вашата душа се пробуждат чувствата за служене на своите събратя, не ги заглушавайте, когато любовта към ближния изпълва вашето сърце, изразявайте такива, изпълнени чувства, подбуждение чрез разумното удовлетворяване на действителните потребности на вашите другари".

3. ПРИЗНАНИЕ ПЕТРА

3. ПРИЗНАНИЕТО НА ПЕТЪР

Ранним утром во вторник Иисус и двенадцать апостолов вышли из Магаданского парка в Кесарию Филиппову, столицу владений тетрарха Филиппа. Кесария Филиппова находилась в дивном краю, угнездившись в чарующей долине между живописными холмами, где в подземной пещере берет свое начало Иордан. На севере во всей своей красе вставали вершины горы Ермон, а чуть южнее с холмов открывался величественный вид на верхнее течение Иордана и Галилейское море.

Ранното утро във вторник Иисус и дванадесетте апостоли излезли от Магаданския парк в Кесарий Филипов, столицата на тетрарха Филип. Кесарий Филипов се намирал в дивен край, свил гнездо в очарователна долина между живописни хълмове, където в подземна пещера взима своето начало Йордан. На север в цялата своя красота се издигали върховете на планината Ермон, а за малко от южните хълмове се откривал величествения вид на горното течение на Йордан и Галилейско море.

Иисус побывал на Ермоне в начале своего пути по созданию царства, и теперь, переходя к заключительному этапу своего труда, он желал вернуться на эту гору испытаний и триумфа, надеясь на то, что апостолы могли бы получить здесь новое представление о возложенной на них ответственности и исполниться новыми силами для надвигавшихся тяжелых испытаний. По дороге - примерно в то время, когда они проходили южнее Меромских вод, - апостолы начали обмениваться впечатлениями о недавнем посещении Финикии и других мест. Они вспоминали о том, как была принята их проповедь и как разные народы относятся к их Учителю.

Иисус пребивавал на Ермон в началото на своя път по създаване на царството, и сега, преминавайки към заключителния етап от своя труд, той желаел да се върне на тази планина на изпитания и триумф, надявайки се на това, че апостолите биха могли да получат тук нови представи за възложената им отговорност и да се изпълнят с нови сили за надигащите се тежки изпитания. По пътя - примерно в това време, където те преминали южните Меромски води, - апостолите започнали да обменят впечатления за неотдавнашното посещение във Финикия и други места. Те си спомнили за това, как била прието тяхната проповед и как различните народи се отнасят към техния Учител.

Когда они остановились для полуденной трапезы, Иисус внезапно задал апостолам первый за всё время вопрос о самом себе. Этот неожиданный вопрос звучал так: "Что говорят люди - кто я такой?"

Когато те се спрели за обедна трапеза, Иисус внезапно задал на апостолите първия за цялото време въпрос за самия себе си.Този неочакван въпрос звучал така:" Какво говорят хората - кой съм аз?"


Страница 1746

Долгие месяцы Иисус обучал апостолов, раскрывая сущность и характер царства небесного, и он хорошо понимал, что настало время, когда ему следует приступить к более глубокому раскрытию своей собственной сущности и личной связи с царством. И теперь, когда они уселись под тутовыми деревьями, Учитель приготовился к одной из важнейших бесед за все годы общения с избранными апостолами.

Дълги месеци Иисус обучавал апостолите, разкривайки същността и характера на царството небесно, и той добре разбирал, че е настанало време, когато за него следва да пристъпи към по-дълбоко разкриване на собствената същност и лична връзка с царството. И сега, когато те седнали под черничевите дръвчета, Учителят се приготвил за една от най-важните беседи за всичките години на общуване с избраните апостоли.

Более половины всех апостолов предложили свои ответы на вопрос Учителя. Они сказали ему, что все знающие его люди считают его пророком или необыкновенным человеком, что даже его враги чрезвычайно боятся его, обвиняя его в том, что своим могуществом он обязан связи с князем дьяволов. Они сказали, что некоторые люди в Иудее и Самарии, не видевшие его лично, считают его воскресшим из мертвых Иоанном Крестителем. Петр объяснил, что в разное время различные люди сравнивали его с Моисеем, Илией, Исайей и Иеремией. Выслушав эти ответы, Иисус встал и - глядя сверху вниз на двенадцать, сидящих перед ним полукругом, - с поразившей их значительностью обвел их рукой и спросил: "А что скажете вы - кто я такой?" Наступило напряженное молчание. Двенадцать, не отрывая глаз, смотрели на Учителя, и тут Симон Петр вскочил на ноги и воскликнул: "Ты - Избавитель, Сын живого Бога". И одиннадцать сидевших апостолов в едином порыве встали в знак того, что Петр выразил их общее мнение.

Повече от половината от всички апостоли предложили своите отговори на въпроса на Учителя. Те му казали, че всички познаващи го хора го считат за пророк или необикновен човек, че даже неговите врагове черезвичайно се боят от него, обвинявайки го в това, че в своето могъщество той задължително е във връзка с княза на дяволите. Те казали, че някои хора в Юдея и Самария, без да са го виждали лично, го считат за възкръсналия от мъртвите Йоан Кръстител. Петър обяснил, че в различно време различни хора го сравнявали с Мойсей, с Илия, Исайя и Йеремия. Изслушвайки тези отговори, Иисус станал и - погледнал отгоре надолу към дванадесетте, седящи пред него в полукръг, - с поразяваща ги значителност ги посочил с ръка и попитал. "А какво ще кажете вие - кой съм аз?" Настъпило напрегната мълчание. Дванадесетте, не откъсвайки очи, гледали в Учителя, и тук Симон Петър скочил на крака и възкликнал :"Ти - си Избавителя, Синът на живия Бог". И единадесетте седящи апостола в единен порив станали в знак на това, че Петър изразил тяхното общо мнение.

Попросив их снова сесть и оставшись стоять перед ними, Иисус сказал: "Это было раскрыто вам моим Отцом. Исполнилось ваше время узнать истину обо мне. Пока же я требую, чтобы вы никому не говорили об этом. Продолжим путь".

Помолвайки ги отново да седнат и останал да стои пред тях, Иисус казал: "Това беше разкрито вам от моят Отец. Изпълни се вашето време да узнаете истината за мен. Сега също аз изисквам, че вие на никого да не говорите за това. Да продължим пътя".

И они отправились в Кесарию Филиппову, куда пришли поздно вечером и остановились в доме ожидавшего их Сельса. В ту ночь апостолы почти не сомкнули глаз. Им казалось, что они чувствуют наступление великого события в их жизни и в труде на благо царства.

И те се отправили в Кесарий Филипов, където пристигнали късно вечерта и се установили в дома на очакващия ги Селс. В тази нощ апостолите почти не затворили очи. На тях им се струвало, че те чувстват настъпването на велико събитие в техния живот и в труда за благото на царството.

4. БЕСЕДА О ЦАРСТВЕ

4. БЕСЕДА ЗА ЦАРСТВОТО

Со времени крещения Иисуса Иоанном и превращения воды в вино в Кане, апостолы, в различные периоды, фактически считали его Мессией. Некоторые из них в течение какого-то времени действительно верили в то, что он является долгожданным Избавителем. Но едва такие надежды пробуждались в их сердцах, как Учитель вдребезги разбивал их сокрушительным словом или разочаровывающим поступком. Они уже давно пребывали в смятении из-за противоречия между хранимыми в сознании представлениями об ожидаемом Мессии и хранимым в сердце опытом своей необыкновенной связи с этим необыкновенным человеком.

От времето на кръщаването на Иисус от Йоан и превръщането на водата във вино в Кана, апостолите, в различните периоди, фактически го считали за Месия. Някои от тях в течение на известно време действително вярвали в това, че той се явява дългоочаквания Избавител. Но едва такива надежди се пробуждали в техните сърца, когато Учителя на дребни парченца ги разбивал със съкрушителни думи или разочароващи постъпки. Те вече отдавна пребивавали в съмнение поради противоречията между подхранваните в съзнанието представи за очаквания Месия и подхранвания в сърцето опит от своята необикновена връзка с този необикновен човек.

В среду, когда день был уже в разгаре, апостолы собрались в саду у Сельса на полуденную трапезу. Большую часть ночи и всё утро Симон Петр и Симон Зелот горячо убеждали своих собратьев, пытаясь привести всех апостолов к беззаветному принятию Учителя не только как Мессии, но и как божественного Сына живого Бога. Два Симона практически полностью сходились в своей оценке Иисуса, и они усердно трудились над тем, чтобы их собратья целиком приняли их точку зрения. Хотя Андрей продолжал осуществлять общее

В сряда, когато деня вече бил в разгара си, апостолите се събрали в градината на Селс за обедна трапеза. Голямата част от нощта и цялото утро Симон Петър и Симон Зелот горещо убеждавали своите събратя, опитвайки се да приведат всички апостоли към беззаветното приемане на Учителя не само като Месия, но и като божествен Син на живия Бог. Двамата Симон практически напълно се съвпадали в своята оценка за Иисус, и те усърдно се трудили над това, че техните събратя изцяло да приемат тяхната гледна точка. Макар Андрей да продължавал да осъществява общото


Страница 1747

руководство корпусом апостолов, его брат Симон Петр, с всеобщего согласия, всё больше становился выразителем их взглядов.

ръководство на корпуса от апостоли, неговия брат Симон Петър, с всеобщо съгласие, все повече ставали изразители на техните възгледи.

Все они сидели в саду, когда, около полудня, появился Учитель. На их лицах было написано выражение возвышенной торжественности, и когда Иисус подошел, все встали. Иисус снял напряжение дружеской, братской улыбкой, столь характерной для него, когда его последователи слишком серьезно воспринимали себя или какое-нибудь происходящее с ними событие. Жестом он велел им сесть. Впредь двенадцать никогда не приветствовали своего Учителя вставанием. Они видели, что он не одобряет такого внешнего проявления уважения.

Всички те седели в градината, когато, около обяд, се появил Учителя. На техните лица било изписано изражение на възвишена тържественост, и когато Иисус дошъл, всички станали. Иисус снел напрежението с дружеска братска усмивка, толкова характерна за него, когато неговите последователи прекалено сериозно възприемали себе си или някакво случващо се със тях събитие. С жест той им повелил да седнат. За напред дванадесетте никога не приветствали своя Учител със ставане. Те видели, че той не одобрява такова външно проявление на уважение.

Когда они завершили трапезу и приступили к обсуждению планов предстоящего путешествия по Декаполису, Иисус внезапно обвел их взглядом и сказал: "Теперь, когда прошел полный день с тех пор, как вы согласились с заявлением Симона Петра относительно личности Сына Человеческого, я хотел бы спросить вас: остаетесь ли вы при своем мнении?" Услышав это, двенадцать поднялись, и Симон Петр, сделав несколько шагов к Учителю, сказал: "Да, Учитель, остаемся. Мы верим, что ты являешься Сыном живого Бога". И Петр сел вместе со своими собратьями.

Когато те завършили с трапезата и пристъпили към обсъждане плановете за предстоящото пътешествие по Декаполис, Иисус внезапно посочил техните възгледи и казал:" Сега, когато дойде пълният ден от този момент, когато вие сте се съгласили със заявлението на Симон Петър относно личността на Сина Човешки, аз бих искал да попитам вас: ще останете ли вие при своето мнение?" Чувайки това, дванадесетте станали, и Симон Петър, правейки няколко крачки към Учителя, казал:"Да, Учителю, ще останем Ние верни, че ти се явяваш Син на живия Бог". И Петър седнал заедно със своите събратя.

Продолжая стоять, Иисус сказал двенадцати: "Вы - мои избранные посланники, но я знаю, что в данных обстоятельствах вы не смогли бы прийти к этой вере с помощью одного только человеческого знания. Это - откровение духа моего Отца, обращенное к тайникам вашей души. И так как вы делаете это признание благодаря тому, что раскрыто вам духом моего Отца, я должен заявить вам, что на этом фундаменте я построю братство царства небесного. На этой скале духовной реальности я построю живой храм духовного братства в вечных реальностях царства моего Отца. Никаким силам зла и греха не одолеть это человеческое братство божественного духа. И хотя дух моего Отца будет извечным божественным руководителем и воспитателем всех, кто скрепляет себя узами этого духовного братства, вам и вашим последователям я передаю ключи от внешнего царства, - власть над вещами бренными - социальными и экономическими сторонами этого объединения мужчин и женщин как членов братства". И вновь он велел им до поры никому не говорить о том, что он является Сыном Божьим.

Продължавайки да стоят, Иисус казал на дванадесетте:"Вие - сте моите избрани посланици, но аз зная, че в дадените обстоятелства вие не бихте могли да достигнете до тази вяра с помощта на едното само човешко знание. Това - е откровение на духа на моя Отец, обърнато към тайника на вашата душа. И така както вие правите това признание благодарение на това, което е разкрило вам духа на моя Отец, аз съм длъжен да заявя вам, че на този фундамент аз ще построя братството на царството небесно. На тази скала на духовната реалност аз ще построя жив храм на духовното братство във вечните реалности на царството на моя Отец. Никакви сили на злото и греха няма да надделеят над това човешко братство в божествения дух. И макар духът на моя Отец да бъде вечен божествен ръководител и възпитател на всички, които заздравяват себе си с връзките на това духовно братство, вам и на вашите последователи аз ще предам ключовете от външното царство, - властта над тленните неща - социалните и икономически страни на това обединение на мъжете и жените като членове на братството". И отново той им повелил до определено време на никого да не говорят за това, че той се явява Син Божий.

Иисус начинал верить в преданность и честность своих апостолов. Как полагал Учитель, вера, способная устоять перед тем, что в последнее время пришлось перенести его избранным представителям, обязательно выдержит тяжелейшие испытания, ожидавшие их в ближайшем будущем, выйдет из кажущегося крушения всех их надежд в новую зарю нового судного периода и станет светом для пребывающего во тьме мира. В этот день Учитель поверил в преданность всех своих апостолов, за исключением одного.

Иисус започнал да вярва в предаността и честността на своите апостоли. Както полагал Учителят, вярата, способна да устои пред това, което в последно време се наложило да понесат неговите избрани представители, обезателно ще издържи на тежките изпитания, очакващи ги в близкото бъдеще, ще излезе от привидното крушение на всички техни надежди в новата заря на новия съдебен период и ще стане светлина за пребиваващите в тъмнината. В този ден Учителят повярвал в предаността на всички свои апостоли, с изключение на един.

И начиная с того дня, тот же Иисус занимается строительством живого храма на том же вечном фундаменте своего божественного сыновства, и те, кто благодаря этому осознает себя сынами Божьими, суть человеческие кирпичики, составляющие этот живой храм сыновства, возводимый во славу и в честь мудрости и любви вечного Отца духов.

И започвайки от този ден, този същия Иисус се занимава със строителството на живия храм на този същия вечен фундамент на своята божествена синовност, и тези, които благодарение на това осъзнаят себе си като синове Божии, са всъщност човешките тухли, съставляващи този жив храм на синовността, въздиган в слава на в чест на мъдростта и любовта на вечния Отец на духовете.

После этих слов Иисус велел, чтобы двенадцать отправились в горы и пробыли там без него до вечерней трапезы в поисках мудрости, силы и духовного водительства. И они сделали так, как сказал Учитель.

След тези думи Иисус повелил, че дванадесетте да се отправят в планината и да прекарат там без него до вечерната трапеза в търсене на мъдрост, сила и духовно водителство. И те направили така, както казал Учителя.


Страница 1748

5. НОВОЕ ПОНИМАНИЕ

5. НОВОТО РАЗБИРАНЕ

Новой и важнейшей чертой признания Петра было недвусмысленное осознание Иисуса как Сына Божьего, осознание его бесспорной божественности. Со времени его крещения и свадьбы в Кане апостолы по-разному представляли его Мессией. Однако иудейская концепция избавителя нации не предполагала того, что он будет божественным существом. Евреи не учили божественному происхождению Мессии; он должен был быть "помазанником", но они едва ли представляли его "Сыном Божьим". Во втором признании особое значение приобрела его объединенная сущность - небесный факт того, что он является Сыном Человеческим равно как и Сыном Божьим, и Учитель заявил, что именно на этой великой истине союза человеческой и божественной сущности он построит царство небесное.

Новата и най-важна черта в признанието на Петър било недвусмисленото осъзнаване на Иисус като Син Божий, осъзнаването на неговата безспорна божественост. От времето на неговото кръщение и сватбата в Кана апостолите по различен начин си го представяли като Месия. Обаче юдейската концепция за избавителя на нацията не предполагала това, че той ще бъде божествено същество. Евреите не учили за божествения произход на Месията; той трябвало да бъде "помазаник", но те едва ли си представяли него като "Син Божий". Във второто признание особено значение придобила неговата обединена същност - небесния факт на това, че той се явява Син Човешки еднакво както и Син Божий, и Учителят заявил, че именно на тази велика истина за съюза на човешката и божествената същност той ще построи царството небесно.

Иисус стремился прожить свою земную жизнь и завершить свою посвященческую миссию как Сын Человеческий. Его последователи были склонны считать Учителя долгожданным Мессией. Зная, что он никогда не смог бы стать воплощением их мессианских надежд, он пытался таким образом изменить их представление о Мессии, чтобы частично оправдать их ожидания. Но теперь он понял, что подобный план едва ли будет успешным. Поэтому он принял смелое решение раскрыть свой третий план - открыто заявить о своей божественности, подтвердить истинность признания Петра и ясно провозгласить двенадцати, что он является Сыном Божьим.

Иисус се стремял да проживее своя земен живот и да завърши своята посвещеническа мисия като Син Човешки. Неговите последователи били склонни да считат Учителя за дълго очаквания Месия. Знаейки, че той никога не би могъл да стане въплъщение на техните месиански надежди, той се опитвал по такъв начин да измени техните представи за Месията, че частично да оправдае техните очаквания. Но сега той разбрал, че подобен план едва ли ще бъде успешен. Поради това той взел смело решение да разкрие своя трети план - открито за заяви за своята божественост, да потвърди истинността на признанията на Петър и ясно да провъзгласи пред дванадесетте, че той се явява Синът Божий.

В течение трех лет Иисус провозглашал себя "Сыном Человеческим", и в течение тех же трех лет апостолы всё упорнее настаивали на том, что он является долгожданным иудейским Мессией. Теперь он поведал им, что он - Сын Божий, и на концепции объединенной сущности Сына Человеческого и Сына Божьего он решил построить царство небесное. Он принял решение воздержаться от дальнейших попыток убедить их в том, что он не является Мессией. Теперь он решил смело раскрыть им то, чем он является, не обращая внимания на их упорное отношение к нему как к Мессии.

В течение на три години Иисус провъзгласявал себе си за "Син Човешки", и в течение на тези същите три години апостолите все по-упорито настоявали на това, че той се явява дълго очаквания юдейски Месия. Сега той им разказал, че той - е Син Божий, и на концепцията за обединената същност на Сина Човешки и Сина Божий той решил да построи царството небесно. Той взел решение да се въздържа от по-нататъшни опити да ги убеди в това, че той се явява Месия. Сега той решил смело да им разкрие това, кой се явява той, без да обръща внимание на тяхното упорито отношение към него като към Месия.

6. НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

6. НА СЛЕДВАЩИЯТ ДЕН

Иисус и апостолы остались еще на один день в доме Сельса в ожидании гонцов Давида, которые должны были доставить деньги. После падения популярности Иисуса произошло резкое сокращение доходов. Когда они достигли Кесарии Филипповой, казна была пуста. Матфей не хотел расставаться с Иисусом и своими братьями в такое время, и у него не было собственных наличных средств, которые он мог бы передать Иуде, как он не раз делал в прошлом. Тем не менее Давид Зеведеев, предвидя возможное сокращение поступлений, распорядился, чтобы его гонцы, проходя через Иудею, Самарию и Галилею, действовали в качестве сборщиков денег в пользу изгнанных апостолов и их Учителя. Поэтому к вечеру того же дня из Вифсаиды прибыли гонцы, и доставленных ими денег апостолам хватило до их возвращения и начала путешествия по городам Декаполиса. К тому времени Матфей рассчитывал получить деньги от продажи своей последней собственности в Капернауме, договорившись, что эти средства будут анонимно переданы Иуде.

Иисус и апостолите останали още един ден в дома на Селс в очакване на куриерите на Давид, които трябвало да донесат пари. След падане популярността на Иисус протекло рязко спадане на доходите. Когато те достигнали Кесарий Филипов, касата била празна. Матей не искал да се разделя с Иисус и своите братя в такова време, и у него нямало собствени налични средства, които той би могъл да предаде на Юда, както той не веднъж правел в миналото. Още повече Давид Зеведеев, предвиждайки възможното съкращаване на постъпленията, се разпоредил, че неговите куриери, преминавайки през Юдея, Самария и Галилея, да действуват в качеството на събирачи на пари в полза на заточените апостоли и техния Учител. Поради това към вечерта на този същия ден от Вифсайда пристигнали куриери, и с доставените от тях пари на апостолите стигало до тяхното завръщане и началото на пътешествието до градовете от Декаполис. Към това време Матей разчитал да получи пари от продажбата на своята последна собственост в Капернаум, договаряйки се, че тези средства ще бъдат анонимно предадени на Юда.


Страница 1749

Ни у Петра, ни у других апостолов не было достоверного представления о божественности Иисуса. Они плохо понимали, что в земной жизни Учителя начиналась новая эпоха, - время, когда учитель-целитель превращался в переосмысленного Мессию, Сына Божьего. С этого времени в проповеди Иисуса зазвучала новая тема. Впредь единственным идеалом его жизни стало раскрытие Отца, а единственной задачей его учения - продемонстрировать своей вселенной персонификацию этой высшей мудрости, которую можно понять, только прожив ее. Он пришел для того, чтобы все мы имели жизнь, и с избытком.

Нито у Петър, нито у другите апостоли не е имало достоверна представа за божествеността на Иисус. Те лошо разбирали, че в земния живот на Учителя е започнала нова епоха, - времето, когато учителя-целител се превръщал в преосмислен Месия, Син Божий. От това време в проповедите на Иисус звучала нова тема. За напред единствен идеал на неговия живот станало разкриването на Отца, а единствената задача на неговото учение - да демонстрира пред своята вселена персонификацията на тази висша мъдрост, която може да се разбере, само преживявайки я. Той дошъл за това, че всички ние да имаме живот, и с изобилие.

Иисус вступил теперь в четвертый, последний этап своей человеческой жизни во плоти. Первым этапом было детство - годы, когда он лишь смутно осознавал свое происхождение, сущность и свое предназначение как человеческого существа. Вторым этапом были годы всё большего самосознания - юность и постепенное возмужание, - в течение которых он стал всё больше отдавать себе отчет в своей божественной сущности и человеческой миссии. Второй этап завершился переживаниями и откровениями, связанными с его крещением. Третий этап земного опыта Учителя начался после крещения и продолжался в годы его служения в качестве учителя и целителя, завершившись историческим признанием Петра в Кесарии Филипповой. Этот третий период его земной жизни охватил время, в течение которого его апостолы и ближайшие последователи знали его как Сына Человеческого и считали его Мессией. Четвертый и заключительный период его земного пути начался здесь, в Кесарии Филипповой, и завершился распятием. Этот этап его служения характеризовался признанием Иисусом своей божественности и охватил труд последнего года, прожитого им во плоти. В течение этого четвертого периода он стал известен апостолам как Сын Божий, хотя большинство его последователей продолжали считать его Мессией. Признание Петра ознаменовало начало нового периода - периода более полного понимания истины о его высшем служении в качестве посвященческого Сына на Урантии и для всей вселенной, а также хотя бы смутного осознания этого факта его избранными апостолами.

Иисус встъпил сега в четвъртия, последен етап от своя човешки живот в плът. Първият етап било детството - годините, когато той не само смутно осъзнавал своя произход, същност и своето предназначение като човешко същество. Вторият етап били годините на все по-голямо само съзнание - юношеството и постепенното възмъжаване, - в течение на които той започнал все повече да дава на себе си отчет за своята божествена същност и човешка мисия. Вторият етап се завършил с преживяванията и откровенията, свързани с неговото кръщаване. Третият етап от земния опит на Учителя се започнал след кръщението и се продължил в годините на неговото служене в качеството на учител и целител, завършвайки с историческото признание на Петър в Кесарий Филипов. Този трети период от неговия земен живот обхванал времето, в течение на което неговите апостоли и най-близки последователи го познавали като Син Човешки и го считали за Месия. Четвъртият и заключителен период от неговия земен път се започвал тук, в Кесарий Филипов, и се завършил с разпятието. Този етап от неговото служене се характеризирал с признанието на Иисус за своята божественост и обхващал труда от последната година, проживяна от него в плът. В течение на този четвърти период той станал известен на апостолите като Син Божий, макар болшинството негови последователи да продължавали да го считат него за Месия. Признанието на Петър ознаменувало началото на новия период - периода на по-пълното разбиране на истината и неговото най-висше служене в качеството на посвещенически Син на Урантия и за цялата вселена, а така също макар би смутното осъзнаване на този факт от неговите избрани апостоли.

Так жизнь Иисуса стала примером того, чему он учил в своей религии, а именно - примером роста духовной сущности за счет ее живого развития. В отличие от своих последователей, он не придавал особого значения постоянной борьбе души и тела. Скорее, он учил тому, что дух легко побеждает оба этих начала, с успехом достигая полезного примирения во многих их столкновениях, провоцируемых разумом и инстинктами.

Така животът на Иисус станал пример за това, на което той учил в своята религия, а именно - пример за ръста на духовната същност за сметка на нейното живо развитие. За разлика от своите последователи, той не придавал особено значение на постоянната борба на душата и тялото. По скоро, той учил на това че духа леко побеждава тези две начала, с успех достигайки полезното примиряване в многото техни стълкновения, провокирани от разума и инстинктите.

С этого момента все учения Иисуса приобретают новый смысл. До Кесарии Филипповой он являлся главным учителем евангелия царства. После Кесарии Филипповой он был уже не просто учителем, а божественным представителем вечного Отца, который является центром и пределами этого духовного царства, и от него требовалось, чтобы он осуществил всё это как человек - Сын Человеческий.

От този момент всички учения на Иисус придобиват нов смисъл. До Кесарий Филипов той се явявал главен учител на евангелието за царството. След Кесарий Филипов той бил вече не просто учител, а божествен представител на вечния Отец, който се явява център и предел на това духовно царство, и от него се изисквало, че той да осъществи всичко това като човек - Син Човешки.

Иисус искренне пытался привести своих последователей в духовное царство как учитель, затем - как учитель-целитель, однако их это не устраивало. Он хорошо понимал, что его земная миссия никак не смогла бы оправдать мессианские надежды еврейского народа. Древние пророки изображали Мессию таким, каким он, Иисус, никогда не смог бы стать. Он стремился установить царство Отца как Сын Человеческий, но его последователи не захотели идти вперед в этом свершении. Понимая это, Иисус решил пойти навстречу тем, кто уверовал в него; и, приняв такое решение, он приготовился открыто взять на себя роль посвященческого Божьего Сына.

Иисус искрено се опитвал да приведе своите последователи в духовното царство като учител, след това - като учител-целител, обаче тях това не ги устройвало. Той добре разбирал, че неговата земна мисия никак не би могла да оправдае месианските надежди на еврейския народ. Древните пророци изобразявали Месията такъв, като него, Иисус, никога не би могъл да стане. Той се стремил да установи царството на Отца като Син Човешки, но неговите последователи не искали да вървят напред в това извършване. Разбирайки това, Иисус решил да тръгне насреща на тези, които повярвали в него; и, приемайки такова решение, той се приготви открито да вземе върху себе си ролята на посвещенически Божий Син.


Страница 1750

Поэтому в тот день, когда Иисус беседовал с апостолами в саду, они узнали много нового. И некоторые из этих высказываний звучали странно даже для них. Среди тех заявлений, которые услышали пораженные апостолы, были следующие:

Поради това в този ден, когато, Иисус беседвал с апостолите в градината, те узнали много нови неща. И някои от тези изказвания звучали странно даже за тях. Сред тези заявления, които слушали поразените апостоли, били следните:

"Отныне, если какой-либо человек пожелает вступить в наше братство, пусть примет на себя обязательства сыновства и следует за мной. И когда меня уже не будет с вами, не думайте, что мир будет обходиться с вами лучше, чем с вашим Учителем. Если вы любите меня, будьте готовы подтвердить свою любовь готовностью принести высшую жертву".

"От сега нататък, ако някой човек пожелае да встъпи в нашето братство, нека да приеме върху себе си задълженията на синовността и да следва след мен. И когато мен вече няма да ме има сред вас, не мислете, че света ще се отнася с вам по-добре, отколкото с вашия Учител. Ако вие ме обичате, бъдете готови да потвърдите своята любов в готовността да принесете най-висшата жертва".

"И хорошо запомните мои слова: я пришел призвать не праведников, а грешников. Сын Человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы служить и посвятить свою жизнь в качестве дара для всех. Я заявляю вам, что я пришел, чтобы найти и спасти заблудших".

"И добре запомнете моите думи: аз дойдох да призова не праведниците, а грешниците. Синът Човешки е дошъл не за това, че вие да му служите, но за да служите и посветите своя живот в качеството на дар за всички. Аз заявявам вам, че аз дойдох, за да намеря и спася заблудили те се".

"Ныне никто в этом мире не видит Отца, кроме Сына, который пришел от Отца. Но если Сын вознесется, он призовет всех людей к себе, и всякий, кто поверит в эту истину об объединенной сущности Сына, будет наделен жизнью, которая без века".

"Днес никой в този свят не вижда Отца, освен Сина, който е дошъл от Отца. Но ако Синът се възнесе, той ще призове всички хора към себе си, и всеки, който повярва в тази истина за обединената същност на Сина, ще бъде надарен с живот, който е без векове".

"Пока еще мы не можем открыто провозгласить, что Сын Человеческий есть Сын Божий, но это было раскрыто вам; поэтому я смело говорю вам об этих таинствах. Хотя я стою перед вами в этом физическом облике, я пришел от Бога-Отца. Еще до того, как был Авраам, я есть. Я действительно пришел в этот мир от Отца таким, каким вы меня знаете, и я заявляю вам, что вскоре я должен буду покинуть этот мир и вернуться к делу моего Отца".

"За сега още ние не можем открито да провъзгласим, че Синът Човешки е Син Божий, но това бе разкрито вам; за това аз смело говоря вам за тези тайнства. Макар аз да стоя пред вас в този физически облик, аз дойдох от Бог-Отец. Още преди това, когато е бил Авраам, аз съм. Аз действително дойдох в този свят от Отца такъв, какъвто вие ме познавате, и аз ви заявявам, че скоро аз трябва да напусна този свят и да се върна към делото на моя Отец".

"Может ли теперь ваша вера постичь истину этих заявлений, несмотря на мое предупреждение о том, что Сын Человеческий не станет тем Мессией, которого ждали ваши отцы? Царство мое не от мира сего. Можете ли вы поверить в истину обо мне, несмотря на то, что, хотя у лис есть норы и у птиц есть гнезда, мне негде приклонить голову?"

"Може ли сега вашата вяра да постигне истината на тези заявления, независимо от моето предупреждение за това, че Сина Човешки няма да стане този Месия, който са чакали вашите бащи? Царството мое не е от този свят. Можете ли вие да повярвате в истината за мен, независимо от това, че, макар у лисицата да има дупка и у птиците да има гнездо, за мен няма къде да подслоня глава?"

"И тем не менее, я говорю вам, что Отец и я единосущны. Кто видел меня, видел и Отца. Во всём этом мой Отец действует вместе со мной, и он никогда не оставит меня одного в моем деле, так же как я никогда не покину вас, кому вскоре предстоит отправиться возвещать это евангелие по всему миру.

И още повече, аз говоря вам, че Отецът и аз сме единосъщи. Който е видял мен, е видял и Отца. Във всичко това моя Отец действува заедно с мен , и той никога няма да ме остави сам в моето дело, така също както аз никога няма да напусна вас, на които скоро предстои да се отправите да възвестявате това евангелие по целия свят.

Теперь же я привел вас сюда, чтобы вы немного побыли здесь со мной и друг с другом и смогли понять славу, постигнуть величие той жизни, к которой я призываю вас: подвиг веры, которым является установление царства моего Отца в сердцах людей, создание моего братства живой связи с душами всех, кто верит в это евангелие".

Сега също аз доведох вас тук, за да бъдете вие малко тук с мен и един с друг и да можете да разберете славата, да постигнете величието на този живот, към който аз ви призовавам: повдигнете вярата, която се явява установяване царството на моя Отец в сърцата на хората, създаването на моето братство на жива връзка с душите на всички, които вярват в това евангелие".

Апостолы слушали эти смелые и поразительные заявления молча; они были ошеломлены. И они разошлись небольшими группами, чтобы обсудить и обдумать слова Учителя. Они признали в нем Сына Божьего, но они не понимали всего значения того, к чему он их привел.

Апостолите слушали тези смели и поразителни заявления мълчейки; те били зашеметени. И те се разотишли на малки групи, за да обсъдят и обмислят думите на Учителя. Те признали в него Сина Божий, но те не разбирали цялото значение на това, към какво той ги привел.

7. БЕСЕДЫ АНДРЕЯ

7. БЕСЕДИТЕ НА АНДРЕЙ

В тот вечер Андрей решил устроить откровенный разговор наедине с каждым из своих собратьев, и он провел полезные и ободряющие беседы со

В тази вечер Андрей решил да устрои откровен разговор насаме с всеки от своите събратя, и той провел полезни и ободряващи беседи с


Страница 1751

всеми своими товарищами, за исключением Иуды Искариота. У Андрея не было таких же доверительных отношений с Иудой, как с другими апостолами, и поэтому ему не казалось странным, что Иуда никогда не открывался главе апостольского корпуса. Однако на этот раз отчужденность Иуды настолько встревожила Андрея, что поздней ночью, когда все апостолы уже крепко спали, он пришел к Иисусу и изложил ему причины своего беспокойства. Иисус сказал: "Ты правильно сделал, Андрей, придя ко мне с этим вопросом, но мы не можем сделать ничего сверх того, что уже сделано. Нам остается только продолжать оказывать высшее доверие этому апостолу. И ничего не говори его собратьям об этом разговоре со мной".

всички свои другари, с изключение на Юда Искариот. У Андрей нямало такива същите доверителни отношения с Юда, както с другите апостоли, и поради това на него му изглеждало странно, че Юда никога не се откривал пред главата на апостолския корпус. Обаче този път отчуждеността на Юда до толкова разтревожила Андрей, че в късната нощ, когато всички апостоли вече дълбоко спели, той дошъл при Иисус и му изложил причините за своето безпокойство. Иисус казал:"Ти правилно си направил, Андрей, идвайки към мен с този въпрос, но ние не можем да направим нищо повече от това, което вече е направено. За нас си остава само да продължаваме да оказваме най-висше доверие на този апостол. И нищо не говори на неговите събратя за този разговор с мен".

Это было всё, чего Андрей смог добиться от Иисуса. Между иудеянином и его галилейскими собратьями всегда существовала некоторая отчужденность. Иуда был потрясен смертью Иоанна Крестителя, несколько раз был глубоко обижен порицаниями Учителя, был разочарован, когда Иисус отказался стать царем, унижен, когда тот бежал от фарисеев, огорчен, когда Иисус отказался принять вызов фарисеев, требовавших знамения, озадачен отказом его Учителя прибегнуть к демонстрации силы и теперь, в последнее время, подавлен и порой угнетен опустевшей казной. И кроме того, Иуде не хватало того воодушевления, которое давала ему толпа.

Това било всичко, което Андрей могъл да добие от Иисус. Между юдея и неговите галилейски събратя винаги съществувала известна отчужденост. Юда бил потресен от смъртта на Йоан Кръстител, няколко пъти бил дълбоко обиден от порицанията на Учителя, бил разочарован, когато Иисус се отказал да стане цар, унижен, когато той избягал от фарисеите, огорчен, когато Иисус се отказал да приеме поканата на фарисеите, изискващи знамение, озадачен от отказа на неговия Учител да прибегне към демонстрация на сила и сега, в последно време, подавен и понякога угнетен от изпразнената каса. И освен това, на Юда не достигало това въодушевление, което му давала тълпата.

Каждый из апостолов, в различной мере, подвергся тем же испытаниям и страданиям, однако они любили Иисуса. По крайней мере, они, должно быть, любили Учителя больше, чем Иуда, ибо они остались с ним вплоть до трагического конца.

Всеки от апостолите, в различна степен, се подлагали на тези същите изпитания и страдания, обаче те обичали Иисус. В крайна степен, те, би трябвало, да обичат Учителя повече, от Юда, защото те останали с него чак до трагичния край.

Будучи иудеянином, Иуда принял как личное оскорбление недавнее предупреждение Иисуса, данное апостолам, - "остерегайтесь фарисейской закваски"; он полагал, что это заявление является скрытым намеком на него самого. Но главная ошибка Иуды заключалась в следующем: когда Иисус посылал своих апостолов молиться наедине, Иуда - вместо того, чтобы вступать в искреннее общение с духовными силами вселенной, - снова и снова отдавался мыслям, порожденным человеческим страхом, и при этом он упорно хранил тайные сомнения в миссии Иисуса, а также предавался своей прискорбной склонности вынашивать месть.

Бидейки юдей, Юда приел като лично оскърбление неотдавнашното предупреждение на Иисус, дадено на апостолите, - "предпазвайте се от фарисейската закваска"; той полагал, че това заявление се явява скрит за него самия. Но главната грешка на Юда се заключавала в следното:когато Иисус изпратил своите апостоли да се молят насаме, Юда - вместо това, че да встъпи в искрено общуване с духовните сили на вселената, - отново и отново се отдавал на мислите, породени от човешкия страх, и при това той упорито пазел тайни съмнения за мисията на Иисус, а така също се предавал на своята прискърбна склонност да си измисля отмъщение.

И теперь Иисус хотел подняться со своими апостолами на гору Ермон, где он решил открыть четвертый этап своего земного служения в качестве Сына Божьего. Часть апостолов присутствовала при его крещении в Иордане и стала свидетелем начала его пути в качестве Сына Человеческого, и он хотел, чтобы некоторые из них были вместе с ним и на этот раз, дабы услышать, что он полномочен принять на себя новую публичную роль Сына Божьего. Соответственно, в пятницу, 12 августа, Иисус сказал двенадцати: "Возьмите запас еды и приготовьтесь к восхождению на ту гору, куда велит мне прибыть мой дух; там я буду наделен всем необходимым для завершения моего труда на земле. И я хотел бы взять с собой моих собратьев, дабы и они смогли укрепиться перед тяжкими временами, которые им придется разделить вместе со мной".

И сега Иисус искал да се изкачи със своите апостоли на планината Ермон, където решил да открие четвъртият етап в своето земно служене в качеството на Син Божий. Част от апостолите присъствала при неговото кръщение в Йордан и станала свидетел на началото на неговия път в качеството на Син Човешки, и той искал, че някои от тях да бъдат заедно с него и този път, за да биха чули, че той е упълномощен да приеме върху себе си нова публична роля на Син Божий. Съответно, в петък, 12 август, Иисус казал на дванадесетте:"Вземете запас от храна и се пригответе за изкачване на тази планина, където ми повели да пристигна моя дух; там аз ще бъда надарен с всичко необходимо за завършване на моя труд на земята. И аз бих искал да взема с мен моите събратя, за да могат и те да се укрепят пред тежките времена, които ще им се наложи да разделят заедно с мен".


Страница 1752