Текстът със зелени букви е, само, помощен материал насочващ, към възможно предаване на смисъла на оригиналния текст, и не е одобряван от Фондация Урантия. Настоятелно препоръчвам да сверявате с оригиналния текст! Официалният сайт е: http://www.urantia.org/

Документ 18. ВИСШИ ТРОИЧНИ ЛИЧНОСТИ

ВСИЧКИ Висши Троични Личности са създадени за носене на особени служби. Те се създават от божествената Троица за изпълняването на някои специфични функции, демонстрирайки съвършенството на метода и пределна преданост. Съществуват седем категории Висши Троични Личности:

1. Тринитизовани Тайнства на Върховността.

2. От Векове Вечните.

3. От Векове Древните.

4. От Векове Съвършените.

5. От Векове Скорошните.

6. От Векове Единните.

7. От Векове Верните.

Съществува определено и крайно число от тези личности, въплътяващи в себе си съвършенството на управлението. Създаването на тези същества се отнася към миналото; нови персонализации не се правят.

По цялата голяма вселена Висшите Троични Личности се явяват изразители на административната политика на Райската Троица; те представляват правосъдието и се явяват съдебното решение на Райската Троица. Те образуват взаимосвързана верига на административно съвършенство, простиращо се от Райските сфери на Отца до столичните светове в локалните вселени и столиците на съставляващи тези вселени съзвездия.

Всички същества от троичен произход са свързани със съвършенството на Рая във всички свои божествени атрибути. С течение на времето тяхната подготовка, необходима за носене на космическата служба, се е разширявала само в сферата на опита. Опасност от простъпка или риск от въстание са изключени сред съществата от троичен произход. Тяхна основа съставлява божествеността, и сред тях не са известни каквито и да било отклонения от божествения и съвършен личностен път.

1. ТРИНИТИЗОВАНИ ТАЙНСТВА НА ВЪРХОВНОСТТА

На най-вътрешният пръстен от спътници на Рая се намират седем свята, и всеки от тези възвишени светове се възглавява от корпуса от десетте Тринитизовани Тайнства на Върховността. Не явявайки се създатели, те представляват по себе си най-висшите първични администратори. Управлението на делата на седемте братски сфери се намира изцяло в ръков†дството на този корпус от седемдесет висши ръководители. Макар тези най-близки до Рая свещени сфери и да се възглавяват от потомството на Троицата, дадената група светове е известна, на първо място, като личния пръстен на Всеобщия Отец.


Страница 208

Тринитизованите Тайнства на Върховността функционират в групи от по десет равноправни и обединени управляващи съответните сфери, обаче покрай това те действат и индивидуално, отговаряйки за конкретни области от деятелността. Всеки от тези особени светове е посветен на изпълнението на седем основни функции, а всяка от специализираните области се възглавява от един от равноправните управители. Тримата останали действат в качеството на лични представители на триединното Божество по отношение към седемте други, при което единия от тях представлява Отца, другия Сина, а третия Духа.

Макар Тринитизованите Тайнства на Върховността да притежават общи признаци, отделящи ги в отделен клас, те така също се делят на седем явно изразени групи. Десет висши ръководители на Сферите на Божеството отразяват личния характер и природата на Всеобщия Отец. Това е справедливо за всяка от седемте сфери: всяка група от десетте Тайнства напомня това Божество или обединение от Божества, което е присъщо за тяхната сфера. Десетте управляващи Сферите на Възхождане отразяват обединената същност на Отца, Сина и Духа.

Аз почти нищо не мога да разкажа за деятелността на тези висши личности от седемте свещени светове на Отца, защото те представляват по себе си истински Тайнства на Върховността. Не съществуват никакви произволни тайни, свързани с приближаването към Всеобщия Отец, Вечния Син или Безкрайния Дух. Божествата са открити за всички, които достигат божествено съвършенство, но е невъзможно докрай да се постигне нито едно Тайнство на Върховността. Ние никога няма да можем да проникнем в световете, съдържащи личностните тайни на връзките на Божеството с тази седем частна група създадени същества.

В предвид на това, че деятелността на тези висши управляващи е свързана с близките и лични отношения на Божествата със седемте основни типове вселенски същества, - когато те се поселват в седемте особени светове или действат в голямата вселена, - е необходимо, че такива извънредно лични отношения и необичайни връзки да останат най-дълбока тайна. Райските Създатели уважават тайната и неприкосновеността на личността даже в своите най-нисши създания. И това е справедливо както за индивидите, така и за много различни категории личности.

Тези тайни светове си остават вечно изпитание на верността даже за същества с висок вселенски статус. Нам е дадено всестранно и лично да познаем вечните Богове, безпрепятствено да познаем техния божествен и съвършен характер, но на нас не е дадено докрай да проникнем във всички лични взаимоотношения на Управителите на Рая с всички техни създания.

2. ОТ ВЕКОВЕ ВЕЧНИТЕ

Всеки от милиарда световете на Хавона се управлява от Висша Троична Личност. Тези управители са известни като От Векове Вечните; те наброяват милиард, по един за всяка от сферите на Хавона. Те взимат своето начало в Райската Троица, обаче, както и в случая с Тайнствата на Върховността, не съществуват никакви сведения за техния произход. Тези две групи премъдри бащи винаги са управлявали своите съвършени светове от системата Рай-Хавона; те изпълняват своите задължения като са несменяеми и не получават нови назначения.

От Векове Вечните са видими за всички волеви създания, живущи в техните светове. Те възглавяват регулярните планетарни конклави. Те периодично и последователно посещават столичните сфери на седемте свръхвселени. Това са близки родственици на От Векове Древните, които са равни с тях в божествеността и управляват съдбите на седемте свръхвселени. Когато От Векове Вечният напуска своята сфера, неговия свят се управлява от един от Троичните Синове-Учители.


Страница 209

С изключение на учредените категории живот - такива, както коренните жители на Хавона и другите живи създания в централната вселена, - всеки От Векове Вечен е развил съответстващата сфера, опирайки се само на своите лични идеи и идеали. Те се посещават един друг, но нищо не заимстват и в нищо не подражават; те винаги и напълно са самобитни.

Архитектурата, красотата на природата, моронтийните структури и духовните създания са особени и уникални за всяка сфера. Всеки свят - това е място на неувяхваща красота, съвършено различна от всеки друг свят в централната вселена. По своя път към центъра - през Хавона към Рая - всички вие ще прекарате различно по продължителност време на всяка от тези неповторими и възхитителни сфери. Във вашия свят е прието да се говори, че пътя към Рая води нагоре, обаче по справедливо е да се счита, че божествената цел на възхождането води към центъра.

3. ОТ ВЕКОВЕ ДРЕВНИТЕ

Когато смъртните на времето напуснат обкръжаващите столицата на локалната вселена подготвителни светове и пристигнат в образователните сфери на своята свръхвселена, тяхното духовно развитие вече им позволява да осъзнават и общуват с висшите духовни управители и управляващи на тези по-високи сфери, включително и с От Векове Древните.

По принцип, всички От Векове Древните са идентични; те разкриват обединения характер и единната същност на Троицата. От Векове Древните притежават индивидуалност и самобитна личност, но те не се отличават един от друг така, както се отличават Седемте Главни Духове. Те обезпечават еднообразност в ръководството на седемте различни свръхвселени, всяка от които представлява по себе си индивидуално, особено и уникално творение. Седемте Главни Духове се различават по своята природа и атрибути, но всички От Векове Древните - личните управители на свръхвселените - се явяват еднородно и свръх съвършено потомство на Райската Троица.

От своята висота Седемте Главни Духове определят характера на своите свръхвселени; От Векове Древните се разпореждат с управлението на тези същите свръхвселени. Те съвместяват административната еднородност с творческото разнообразие и обезпечават хармоничното цяло, независимо от различията, свързани със създаването на седемте сегментни групировки в голямата вселена.

Всички От Векове Древните са били тринитизовани в едно и също време. С тях се започват данните за личностите във вселената на вселените, откъдето е и тяхното название - От Векове Древните. Когато вие достигнете Рая и започнете да изучавате писмените свидетелства за началото на нещата, вие ще откриете, че първия запис в раздела личности - това е описание на тринитизацията на двадесетте и един От Векове Древните.

Тези висши личности винаги управляват в групи по трима. Съществуват много видове деятелности, които се изпълняват от тях индивидуално. Има и такива функции, които могат да се изпълняват по двама; обаче във висшите сфери на своето ръководство те са длъжни да действат по трима. Те никога не напускат поверените им светове, но това и не е необходимо, защото тези светове се явяват свръхвселенските центрове на обширната система на отражение.

Личните обители на всяко трио от От Векове Древните са разположени в тази област на столичната сфера, която се явява нейния духовен полюс. Такава сфера е разделена на седемдесет административни сектора със седемдесет регионални столици, в които от време на време живеят От Векове Древните. .


Страница 210

По своите възможности, сферата на пълномощия и мащаби на юрисдикцията на От Векове Древните притежава най-голяма власт и могъщество сред всички непосредствени управители на пространствено-времевите творения. В цялата необятна вселена на вселените само те са надарени с висши пълномощия по изнасянето на окончателна и необратима присъда за ликвидация на волевите създания. И в приемането на окончателни решения от най-висшия трибунал в свръхвселената са длъжни да участвуват всичките трима От Векове Древните.

Като не броим Божествата и техните Райски партньори, От Векове Древните представляват по себе си най-съвършените, разностранни и божествено одарени управители във цялото пространствено-времево творение. Очевидно, че те се явяват най-висшите управители в свръхвселената, но това право е получено от тях не по силата на придобития опит, и затова някога на тях ще им се наложи да отстъпят своето на Висшето Същество - емпирическия пълновластен управител, чийто наместници те несъмнено ще станат.

Висшето Същество достига до владичество в седемте свръхвселени чрез своето емпирическо служене - така също, както Сина-Създател получава правото на владичество в локалната вселена благодарение на натрупания опит. Обаче в сегашната епоха - тази незавършена еволюция на Висшия - От Векове Древните обезпечават съгласуваното и съвършено административно свръх управление на формиращите се вселени на времето и пространството. Самобитната мъдрост и индивидуалната инициатива са присъщи за всички постановления и решения на От Векове Древните.

4. ОТ ВЕКОВЕ СЪВЪРШЕНИТЕ

Съществуват точно двеста и десет От Векове Съвършените, възглавяващи правителствата на десетте големи сектора във всяка свръхвселена. Тринитизовани специално в помощ на ръководителите на свръхвселената, те управляват като непосредствени и лични наместници на От Векове Древните.

Трима От Векове Съвършените се назначават в столицата на всеки голям сектор, обаче, в противоположност на От Векове Древните, постоянното присъствие на всичките трима не е задължително. От време на време един от членовете на триото може да се отлъчи за лична консултация с От Векове Древните относно благополучието на своя свят.

Тези триединни управители на големите сектори с особено съвършенство владеят детайлите на управлението, откъдето е и тяхното название - От Векове Съвършените. Назовавайки имената на тези същества в духовния свят, ние се сблъскваме с проблема за превода на вашия език, и често за нас е невероятно трудно да предложим удовлетворителен вариант. На нас не ни се иска да даваме произволни названия, които биха били безсмислени за вас; затова ние често се затрудняваме в подбора на подходящи имена - понятни вам и в същото време точно представящи оригинала.

От Векове Съвършените имат в свое разпореждане неголям корпус, състоящ се Божествени Съветници, Възпитатели по Мъдрост и Всеобщи Цензори. Те също така се ползват от услугите на по-крупния корпус от Могъществени Посланици, Надарените с Високи Пълномощия и Нямащите Имена и Числа. Обаче значителна част от ежедневната работа в големия сектор се изпълнява от Небесните Пазители и Помощниците на Високите Синове. Тези две групи се образуват от числото на тринитизованите потомци на личностите от системата Рай-Хавона или завършителите - прославените смъртни. Някои същества, отнасящи се към тези две категории същества, тринитизовани създания, повторно се тринитизоват от Райските Божества, след което те се насочват за участие в работата на правителствата в свръхвселената.


Страница 211

Болшинството Небесни Пазители и Помощници на Високите Синове служат в големите и малки сектори, обаче Тринитизованите Опекуни (обгърнати от Троицата серафими и промеждутъчни създания) - това са сътрудниците на правителствата на всички три нива, действащи в съдилищата на От Векове Древните, От Векове Съвършените и От Векове Скорошните. Тринитизованите Пратеници (обгърнати от Троицата възходящи смъртни, слели се със Сина или Духа) могат да се срещнат навсякъде в свръхвселената, но в голямата си част те служат в малките сектори.

До пълното разкриване на системата за управление на седемте свръхвселени практически всички ръководители на различните структурни единици от тези правителства, с изключение на От Векове Древните, в течение на различни срокове са обучавани в разнообразните светове на съвършената вселена Хавона под началото на От Векове Вечните. Тринитизованите в последствие същества така също са преминали период на подготовка под началото на От Векове Вечните, преди да са били насочени за служба към От Векове Древните, От Векове Съвършените и От Векове Скорошните. Всички те са закалени, верни и опитни управляващи.

Достигайки столичният свят на Спландон след пребиваването в световете на вашия малък сектор, вие веднага ще видите От Векове Съвършените, защото тези възвишени управители са тясно свързани със седемдесетте свята от големите сектори, където възходящите създания на времето преминават подготовка на по-високо ниво. От Векове Съвършените лично приемат груповите клетви на възходящите випускници на училищата от големия сектор.

Деятелността на поклонниците на времето в световете, обкръжаващи столицата на големия сектор, имат, в основното, интелектуален характер, в противоположност на в по-голямата степен физическа и материална подготовка в седемте образователни сфери на малкия сектор и духовната подготовка в четиристотин и деветдесетте университетски светове на столицата в свръхвселената.

Макар вие да сте записани в регистъра само на Спландон - големия сектор, включващ вашата локална вселена, - на вас ви предстои да преминете всеки от десетте големи сектора в нашата свръхвселена. По своя път към Уверса вие ще видите всичките тридесет От Векове Съвършените от Орвонтон.

5. ОТ ВЕКОВЕ СКОРОШНИТЕ

От Векове Скорошните - са най-младите от висшите ръководители в свръхвселените; обединени в групи по трима, те възглавяват малките сектори. По своята природа те са равни на От Векове Съвършените, но по отношение на административните пълномощия те се явяват подчинени същества. Съществуват точно двадесет и една хиляди от тези възхитителни и божествено квалифицирани троични личности. Те са били създадени едновременно и всички заедно са преминали подготовка в Хавона под началото на От Векове Вечните.

От Векове Скорошните разполагат с корпус от партньори и помощници, подобни на тези, които се намират в разпореждане на От Векове Съвършените. Освен това, те се ползват от услугите на огромно количество всевъзможни спомагателни категории небесни същества. В ръководството на малките сектори те широко използуват живеещите там възходящи смъртни, персонал от разнообразни доброволчески колонии, а така също различни групи, произхождащи от Безкрайния Дух.

Правителствата на малките сектори в значителна степен, макар и не изключително, се занимават с фундаменталните физически проблеми в свръхвселените.


Страница 212

Сферите на малкия сектор се явяват столици на Главните Физически Регулатори. В тези светове възходящите смъртни провеждат изследвания и експерименти, отнасящи се към изучаването деятелността на третата категория на Висшите Енергетични Центрове и всичките седем категории на Главните Физически Регулатори.

В предвид на това, че режимът на малкият сектор толкова широко се занимава с физически проблеми, рядко се случва така, че всичките трима От Векове Скорошните да се намират в столичната сфера. Голяма част от времето един от тях отсъства, съвещавайки се с От Векове Съвършените от съответстващия голям сектор или представлявайки От Векове Древните на Райския конклав на висшите същества от троичен произход. От Векове Скорошните представляват От Векове Древните във висшите съвети на Рая редувайки се с От Векове Съвършените. В това същото време един от тях може да отсъства, инспектирайки столичните светове на отнасящи се към неговата юрисдикция локални вселени. Обаче като минимум един от тези управители винаги остава при изпълнение на своите задължения в столичния свят на малкия сектор.

Някога вие всички ще познаете тримата От Векове Скорошните, опекунстващи вашия малък сектор Енса, защото вам предстои тясно да се запознаете с тях по пътя към центъра, към подготвителните светове от големите сектори. Възхождайки към Уверса, вие ще преминете през група от подготвителните сфери само на един малък сектор.

6. ОТ ВЕКОВЕ ЕДИННИТЕ

Троичните личности от категорията "От Векове" не изпълняват административни функции на по-ниско ниво от правителство на свръхвселена. Във формиращите се локални вселени те действат само в ролята на консултанти и съветници. От Векове Единните представляват по себе си група от свързващи, упълномощени от Райската Троица за служене с имащите двоен произход управители на локалните вселени. Във всяка организирана и обитаема локална вселена се намира един от тези Райски съветници, действащ в локалното творение в качеството на представител на Троицата и, в някои отношения, на Всеобщия Отец.

Съществуват седемстотин хиляди От Векове Единните, макар не всички те да са получили назначения. Резервният корпус от От Векове Единните действува в Рая в качеството на Висш Съгласуващ Съвет на Вселените.

Тези троични наблюдатели по особен начин обединяват административната деятелност на всички отделения от вселенското правителство, от нивото на локалните вселени и правителствата на секторите до правителствата на свръхвселените, с което и се обяснява тяхното название: От Векове Единните. Те се отчитат пред три висшестоящи личности за своята деятелност: От Векове Скорошните, в своя малък сектор, те съобщават необходимите данни от физически и полу-интелектуален характер; От Векове Съвършените, в своя голям сектор, те съобщават за интелектуалните и полу-духовни събития; От Векове Древните, в столицата на своята свръхвселена, те съобщават за това, което се отнася към областта на духовното и полу-райското.

Явявайки се същества от троичен произход, за установяване на взаимна връзка те могат да се ползват от всички контури на Рая, което им позволява да се намират в постоянен контакт един с друг и с всякакви нужни личности, достигайки до висшите съвети на Рая.

От Векове Единният не е свързан в тясна връзка с правителството на локалната вселена, в която той носи своята служба. Покрай изпълненията на задълженията на наблюдател, той действува само по молба на местните власти. По своя статус той се явява член на всички основни съвети и на всички най-важни конклави в локалното творение, но той не участвува във формалното обсъждане на административните въпроси.


Страница 213

Когато локалната вселена премине в ерата на светлина и живот, нейните прославени същества са способни свободно да общуват с От Векове Единния, който разширява областта на своята деятелност в такъв свят на еволюционно съвършенство. Обаче той както и преди си остава на първо място посланик на Троицата и съветник от Рая.

Локалната вселена се подчинява на непосредственото управление на божествения Син, взимащ своето начало от двуединното Божество, но редом с него постоянно се намира един от неговите Райски братя, личност от троичен произход. В тези случаи, когато Синът-Създател временно напуска столичния свят на своята локална вселена, заместващите го управители, приемайки важни решения, широко се опират на съветите на своя От Векове Единен.

7. ОТ ВЕКОВЕ ВЕРНИТЕ

Тези високи личности от троичен произход се явяват Райски съветници на управителrтe на сто съзвездия от всяка локална вселена. Съществуват седемдесет милиона От Векове Верните; както и от Векове Единните, не всички от тях се използуват. Техният резервен Райски корпус се нарича Съвещателна Комисия по Междувселенска Етика и Самоуправление. От Векове Верните един след друг носят своята служба в съответствие с решенията на висшия съвет на техния резервен корпус.

Всичко това, което От Векове Единният се явява за Сина-Създател на локалната вселена, От Векове Верния се явява за Сина от категорията Ворондадеки, който управлява едно от съзвездията в съответното локално творение. Това са в най-висша степен верни същества, божествено предани към благополучието на своето съзвездие, откъдето е и тяхното название: От Векове Верните. Те действат само като съветници и участвуват в административната деятелност изключително по покана на властите на съзвездието. Те нямат пряко отношение и към обучението на възходящите поклонници, които пребивават в обкръжаващите столицата на съзвездието подготвителни архитектурни сфери. Всяка подобна деятелност се намира под наблюдението на Сина-Ворондадек.

Всички От Векове Верните, действащи в едно от съзвездията на локалната вселена, се отнасят към юрисдикцията на От Векове Единния и се отчитат непосредствено пред него. Те не разполагат с мащабна система за свръзка, тъй като обичайно сами по себе си са ограничени от взаимовръзката в пределите на локалната вселена. Всеки от От Векове Верните, носещ своята служба в Небадон, е способен да се свърже и се свързва със всички други същества от своята категория, които служат в тази локална вселена.

Както и пребиваващия в столицата От Векове Единен, в столиците на съзвездията От Векове Верните разполагат с лични резиденции, различни от резиденциите на управляващите тези светове. Техните обители действително са скромни в сравнение с жилищата на Ворондадеките - управителите на съзвездията.

От Векове Верните представляват по себе си последното звено от дългата административно-консултативна верига, простираща се от всеобщия център - свещените сфери на Всеобщия Отец - към първичните сегменти на локалните вселени. Режимът на троичния произход се завършва на нивото на съзвездията; нито един Райски съветник не пребивава постоянно в съставляващите съзвездието системи или обитаеми светове. Такива административни единици се намират изцяло в управл†нието на коренните обитатели на локалната вселена.

[Представено от Божественият Съветник на Уверса]


Страница 214