Текстът със зелени букви е, само, помощен материал насочващ, към възможно предаване на смисъла на оригиналния текст, и не е одобряван от Фондация Урантия. Настоятелно препоръчвам да сверявате с оригиналния текст! Официалният сайт е: http://www.urantia.org/

Документ 17. СЕДЕМ ГРУПИ ВИСШИ ДУХОВЕ

СЕДЕМТЕ групи Висши Духове се явяват всеобщи ръководители, координиращи управлението на седемте сегмента в голямата вселена. Макар всички те да се причисляват към функционалното семейство на Безкрайния Дух, три от следните групи обичайно се класифицират като деца на Райската Троица:

1. Седемте Главни Духове.

2. Седемте Висши Администратора.

3. Отражателните Духове.

Четирите други групи се явяват резултат от съзидателните актове на Безкрайния Дух или неговите партньори, притежаващи статуса на създатели:

4. Спомагателните Образи на Отражателните Духове.

5. Седемте Духове на Пръстените.

6. Съзидателните Духове на Локалните Вселени.

7. Спомагателните Духове на Разума.

Тези седем категории са известни на Уверса като седем групи Висши Духове. Областта на тяхната деятелност се простира от личното присъствие на Седемте Главни Духове на периферията на вечния Остров и обхваща седемте Райски спътника на Духа, пръстените на Хавона и правителствата на свръхвселените, а така също ръководството и управлението на локалните вселени - включително до скромното служене на спомагателните духове, посветени на еволюционния разум в световете на времето и пространството.

Седемте Главни Духове се явяват координиращите управляващи на тази обширна административна сфера. В някои въпроси, отнасящи се към административното управление на организираната физическа сила, интелектуална енергия и не личностна духовна опека, те действат лично е непосредствено, в това същото време за други въпроси те използуват своите разнообразни партньори. Във всички въпроси от специален характер - разпореждания, предписания, поправки и административни решения - Главните Духове действат в лицето на Седемте Висши Администратора. В централата вселена Главните Духове могат да функционират чрез Седемте Духове на Пръстените от Хавона; в столичните светове на седемте свръхвселени те разкриват себе си, използвайки каналите на Отражателните Духове, и действат чрез личностите на От Векове Древните, личната връзка с които се осъществява чрез Спомагателните Образи на Отражателните Духове.

Седемте Главни Духове не поддържат пряка лична връзка с администрацията на вселената на нива по-ниски от управлението на От Векове Древните. Вашата локална Вселена се управлява като част от нашата свръхвселена от Главния Дух на Орвонтон, обаче по отношение на жителите на Небадон дадената функция непосредствено се осъществява и лично се направлява от Съзидателния Майчински Дух, пребиваващ в Салвингтон - столицата на вашата локална вселена.


Страница 198

1. СЕДЕМ ВИСШИ АДМИНИСТРАТОРИ

Централните административни резиденции на Главните Духове са разположени на седемте Райски спътника на Безкрайния Дух, които се въртят около централния Остров между светещите сфери на Вечния Син и най-вътрешния пръстен на Хавона. Тези административни сфери се подчиняват на групата от седемте Висши Администратора, тринитизовани от Отеца, Сина и Духа в съответствие с представените от Седемте Главни Духове подробни описания на съществата, способни да функционират в качеството на техни всеобщи представители.

Главните Духове поддържат връзка с различни сектори на правителствата в свръхвселените чрез тези Висши Администратори. Именно те в значителна степен определят основополагащите направления в развитието на седемте свръхвселени. Те са еднакво и божествено съвършени, но личността на всеки от тях е своеобразна. Те нямат ръководител; при всяка среща един от тях се избира за глава на общия съвет. Те периодично посещават Рая, където се съвещават със Седемте Главни Духове.

Седемте Висши Администратора действат в качеството на административни координатори в голямата вселена; те биха могли да бъдат наречени съвет на директорите в постхавонското творение. Нямайки отношение към вътрешните дела в Рая, те управляват своите, ограничени сфери на деятелност в Хавона чрез Седемте Духове на Пръстените. В останалото, мащабите на контролираните от тях деятелности почти от нищо не се ограничават; те ръководят делата от физически, интелектуален и духовен характер; те виждат, чуват, чувстват и знаят всичко, което се случва в седемте свръхвселени и Хавона.

Тези Висши Администратори не определят стратегията на развитието на вселените, както и не модифицират те вселенските процеси: те претворяват божествените планове, провъзгласени от Седемте Главни Духове. Те не се намесват и в управлението на От Векове Древните в свръхвселените или в суверенността на Синовете-Създатели в локалните вселени. Те се явяват координиращи администратори, чиято функция се заключава в претворяването на обединените цели за всички надарени с необходимите пълномощия управители в голямата вселена.

Всеки от администраторите, както и средствата в неговата сфера, са посветени на ефективното ръководство на една от свръхвселените. Първият Висш Администратор, действащ в първата изпълнителна сфера, всецяло е посветен на делата в първата свръхвселена, - и така чак до Седмия Висш Администратор, отдаващ своята енергия за управление на делата в седмата свръхвселена от седмия Райски спътник на Духа. Тази сфера се нарича Орвонтон, защото Райските спътници на Духа имат същите такива названия, както и съответстващите свръхвселени; в действителност, свръхвселените са били наречени в чест на тези сфери.

Числеността на щата на административната сфера на седмата свръхвселена, водеща делата на Орвонтон, не се побира в човешкото съзнание и включва практически всички категории небесни разумни същества. Всяко пътешествие към Рая или от Рая, свързано с преместването на личности в свръхвселената (с изключение на Свещените Троични Духове и Настройчиците на Съзнанието), преминава през един от седемте административни светове; тук също се намира централния регистър за всички личности, създадени от Третия Източник и Център и действащи в свръхвселените. Системата за отчета на материалната, моронтийната и духовната сфера,


Страница 199

съществуваща в един от административните светове на Духа, поразява даже същество от моята категория.

Непосредствени подчинени на Висшите Администратори се явяват в основното тринитизованите синове на личностите от системата Рай-Хавона, а така също тринитизованото потомство на прославените смъртни, преминали многовековна подготовка при издигането във времето и пространството. Тези тринитизовани синове се назначават в разпореждане на Висшите Администратори главата на Висшия Съвет в Райския Корпус на Завършването.

Всеки Висш Администратор разполага с два съвещателни органа. Намиращото се в столичния свят на свръхвселената потомство на Безкрайния Дух избира от своите редове представители за носене на хилядолетна служба в състава на първичния съвещателен кабинет на своя Висш Администратор. В ръков†денето на вторичния съвещателен кабинет се намират всички въпроси, отнасящи се до възходящите смъртни на времето; той се състои от достигналите Рая смъртни и тринитизованите синове на прославените смъртни. Този орган се избира от усъвършенстващите се и възходящи същества, временно пребиваващи в столичните светове на седемте свръхвселени. Ръководителите на всички останали служби се назначават от Висшите Администратори.

От време на време на Райските спътници на Духа протичат велики конклави. Назначените тук за служене тринитизовани синове и достигналите Рая възходящи създания се събират заедно с духовните личности от Третия Източник и Център на срещи, посветени на проблемите и триумфите на издигането. Тези братски срещи винаги преминават под началото на Висшите Администратори.

Веднъж във всяко Райско хилядолетие Седемте Висши Администратора свалят от себе си пълномощията и се отправят към Рая; тук, на свой конклав, те се обръщат с всеобщо приветствие и пожелание за успехи към разумните същества от цялото творение. Това важно събитие протича в присъствието на Мажестон - главата на всички групи отражателни духове. Така, благодарение на уникалното действие на всеобщото отражение, те са способни да поддържат едновременна връзка с всички свои партньори в голямата вселена.

2. МАЖЕСТОН - ГЛАВАТА НА СИСТЕМАТА ЗА ОТРАЖЕНИЕ

Отражателните Духове взимат своето божествено начало в Троицата. Съществуват петдесет от тези уникални и в известен смисъл тайнствени същества. Тези необикновени личности са се създавали на групи по седем същества, при което всеки съзидателен акт се е заключавал в съединяването на Райската Троица с един от Седемте Главни Духове.

Протекло в изворите на времето, това епохално събитие демонстрира първият опит на Висшите Съзидателни Личности, представени от Главните Духове, да действат в качеството на съвкупни създатели заедно с Райската Троица. Този съюз на съзидателното могъщество на Висшите Създатели със съзидателните възможности на Троицата се явява истинския източник на реалността на Висшето Същество. Затова, когато се е завършил цикълът на създаване на отражателните същества, когато всеки от Седемте Главни Духове е намерил съвършената творческа хармония с Райската Троица и се появили четиридесет и деветте Отражателни Духове, в Божеството-Абсолют е възникнало ново и обширно ответно действие, което е надарило Висшето Същество с неизвестни по-рано личностни прерогативи и е завършило със създаването на Мажестон - главата на системата на отражението и Райски център на цялата деятелност на четиридесет и деветте Отражателни Духове и техните партньори по цялата вселена на вселените.


Страница 200

Мажестон се явява истинска личност, личностно и безупречно съсредоточаване на явлението отражение във всичките седем свръхвселени на времето и пространството. Неговата постоянна Райска резиденция се намира в близост до всеобщия център, в мястото за срещи на Седемте Главни Духове. Той се занимава изключително с поддържането и координирането на службите за отражение в обширното творение; в останалото той не участва в управлението на вселенските дела.

Можестон не влиза в нашия списък на Райските личности, защото това е единствената съществуваща божествена личност, създадена от Висшето Същество във функционално взаимодействие с Божеството-Абсолют. Той се явява личност, която, обаче, се занимава изключително - и, очевидно, автоматично - с дадения аспект на деятелност във вселената; в настояще време той не проявява себе си в каквото и да било личностно качество по отношение към останалите (не отражателни) категории вселенски личности.

Създаването на Мажестон е ознаменувало със себе си първия най-висш съзидателен акт на Висшето Същество. Това стремление към действие се е определило от неговата воля, но грандиозната реакция на Божеството-Абсолют е била неизвестна по-рано. Нито веднъж до момента на възникване във вечността на Хавона вселената не е ставала свидетел на толкова потресаващо претворяване на могъществото и координацията на функционалната активност на духа, достигащо толкова гигантски и обширни пропорции. Отговорът на Божеството на съзидателната воля на Висшето Същество и неговите партньори в значителна степен е излязъл зад пределите на техните предварителни намерения и напълно е надхвърлил техните умозрителни прогнози.

Ние с трепет мислим за възможността за това, че бъдещите епохи - когато Висшият и Пределният, е възможно, да достигнат ново ниво на божественост и да се повдигнат на нови нива на личностни функции, - ще станат свидетели на надаряването с божественост на нови, неочаквани и невъобразими същества, които ще притежават за сега още неизвестни свойства на подобрена координация във вселената. Изглежда, няма да има предел на възможните реакции на Божеството-Абсолют на подобни обединения на свойствата на емпирическото Божество и екзистенциалната Райска Троица.

3. ОТРАЖАТЕЛНИ ДУХОВЕ

Четиридесет и деветте Отражателни Духове имат троичен произход, но всеки от седемте съзидателни акта, съпътстващи тяхното появяване, се заключавал в създаването на тип същество, по своята природа напомнящо за свойствата на този Главен Дух, който се явявал един от неговите родители. Затова те разнообразно отразяват природата и характера на седемте комбинации, възможни при обединението на характеристиките на божествеността на Всеобщия Отец, Вечния Син и Безкрайния Дух. По тази причина седемте Отражателни Духове трябва да присъстват във столичния свят на всяка свръхвселена. За достигането на съвършеното отражение на всички аспекти на кое да е възможно проявление на Райските Божества във всяка част от седемте свръхвселени е необходимо по един от всичките седем типа Отражателни Духове. Съответно, по един представител от всеки тип е бил назначен за служене във всяка свръхвселена. Групите, състоящи се от седем различни Отражателни Духове, разполагат с резиденции в столиците на свръхвселените в отражателния фокус на всеки свят, който не съвпада с точката на духовна полярност.

Отражателните Духове имат имена, които, обаче, не се разкриват в световете от пространството. Техните имена са свързани с природата и характера на тези същества, явявайки се част на едно от седемте всеобщи тайнства на загадъчните сфери на Рая.


Страница 201

Свойството отражение - явление, присъщо за нивата на разума на Съвместния Вършител, Висшето Същество и Главните Духове, - може да се предава на всички същества, въвлечени във функционирането на тази обширна информационна система във вселената. И тук също е скрита велика загадка: нито Главните Духове, нито Райските Божества - заедно или по отделно - не откриват тези възможности, съдържащи се в еднородната и всеобща отражателна способност на четиридесет и деветте личности свързани в Мажестон; още повече, именно те се явяват създатели на всички тези надарени с изумителен дар същества. Понякога божествената наследственост разкрива в създанията някои свойства, които не се проявяват в Създателя.

С изключение на Мажестон и Отражателните Духове, персонала на службата за отражение е представен от създания на Безкрайния Дух, а така също от негови непосредствени партньори и подчинени. Отражателните Духове във всяка свръхвселена се явяват създатели на Спомагателните Образи - техните лични представители в управленията на От Векове Древните.

Отражателните Духове се явяват не само средство за предаване, но притежават така също способност да съхраняват информацията. Техните потомци - секонафимите - така също се отнасят към пазещите, или регистриращи, личности. Всичко, което има истинска духовна ценност, се регистрира в два екземпляра, при което едно от копията си остава принадлежност на една от многочислените категории секорафически личности, влизащи в огромния щат на Отражателните Духове.

Формалните сведения за вселените се предават с помощта и посредством регистриращите ангели, обаче истинската духовна информация се натрупва в отражателната система и се съхранява в разума на съответстващите и достойни личности от семейството на Безкрайния Дух. В сравнение с формалната и мъртва информация за вселената, това е жива информация; тя в съвършенство се съхранява в живия разум в регистриращите личности на Безкрайния Дух.

Отражателната система се явява така също механизъм за събиране на новости и разпространяване на постановления в цялото творение. Нейното действие е непрекъсваемо, в противоположност на периодичността на различните транслационни служби.

Всички важни събития от столичния свят на локалната вселена задължително се предават в столицата на съответстващата свръхвселена. И обратно: всичко, което може да има значение за локалните вселени, се отразява в техните столични светове от столицата на свръхвселената. Може да изглежда, че службата за отражение - от вселените на времето до свръхвселените - действува автоматически, сама по себе си, но това не е така. Цялата отражателна система се характеризира с разумност и персоналност; нейната точност се обяснява със съвършенството на взаимодействащите личности и поради това едва ли може да бъде приписана на не личностните присъствени действия на Абсолютите.

Макар Настройчиците на Съзнанието да не участвуват във функционирането на всеобщата отражателна система, у нас има всички основания да положим, че частиците от Отца напълно осъзнават тези процеси и са способни да се запознаят с тяхното съдържание.

В течение на сегашната вселенска епоха пространственият обхват на извън райската служба за отражение е ограничен, очевидно, от периферията на седемте свръхвселени. В останалото функцията на тази служба, видимо, не зависи от времето и пространството. По всяка вероятност, тя не е свързана с който и да е известен субабсолютен контур във вселената.

В столичният свят на всяка свръхвселена отражателната система функционира като отделна единица; обаче в някои особени случаи, под началото на Мажестон, всичките седем са способни да действат в унисон, както, например, във


Страница 202

връзка с тържествения преход на цяла локална вселена в епохата на светлина и живот, а така също във връзка с приветствията на Седемте Висши Администратора, с които те се обръщат веднъж в хилядолетието.

4. СПОМАГАТЕЛИ ОБРАЗИ НА ОТРАЖАТЕЛНИТЕ ДУХОВЕ

Четиридесет и деветте Спомагателни Образи на Отражателните Духове са били създадени от Отражателните Духове; в столицата на всяка свръхвселена се намират по седем Спомагателни Образа. Първият съзидателен акт на седемте Отражателни Духове от Уверса се е заключавал в създаването на седем Спомагателни Образи, при което всеки Отражателен Дух е създал свой Спомагателен Образ. По отношение на някои атрибути и характеристики Спомагателните Образи се явяват точни повторения на своите Отражателни Майчински Духове; практически, това са копия, с изключение на свойството за отражение. Те представляват по себе си истински образи и действат в качеството на постоянен канал за свръзка между Отражателните Духове и управляващите свръхвселената. Спомагателните Образи -- това са не само помощници; те се явяват образи, и те съответстват на своето название.

Самите Отражателни Духове се явяват истински личности, обаче те се отнасят към категория, недостъпна за разбиране от смъртните. Даже в столичната сфера на свръхвселената на тях им е необходима помощта на Спомагателните Образи при кое да е лично общуване с От Векове Древните и техните партньори. За свързване с От Векове Древните понякога е достатъчен един Спомагателен Образ, като в същото време за други случаи - за изчерпващото и надлежно представяне на довереното им съобщение, - е необходимо участието на двама, трима, четири или даже на всичките седем Образа. Съответно, посланията на Спомагателните Образи се приемат, в зависимост от ситуацията, от един, двама или всичките трима От Векове Древните, което се определя от съдържанието на съобщението.

Спомагателните Образи извечно служат редом с породилите ги Духове, и в тяхно разпореждане се намират невероятно число помощници-секонафими. Спомагателните Образи нямат непосредствено отношение към световете за подготовка на възходящите смъртни. Те са тясно свързани със системата за събиране на информация в рамките на всеобщата програма за еволюция на смъртните, но в течение на вашето пребиваване на Уверса вие няма да встъпвате с тях в пряк контакт в предвид на това, че тези изглеждащи личностни същества са лишени от воля; те не притежават свободата на избора. Всеки от тях се явява истински образ, напълно отразяващ личността и разума на един от породилите го Духове. Като клас, възходящите смъртни близко не се докосват със системата за отражение. Едно от отражателните същества винаги ще бъде посредник между вас и самата служба за отражение.

5. СЕДЕМ ДУХОВЕ НА ПРЪСТЕНИТЕ

Седемте Духове на Пръстените от Хавона - това е съвместно не личностно представителство на Безкрайния Дух и Седемте Главни Духове на седемте пръстена от централната вселена. Те служат на Главните Духове, явявайки се тяхно общо потомство. Главните Духове обезпечават самобитността и разнообразието в индивидуалните черти в ръководството на седемте свръхвселени. С помощта на еднообразните Духове на Пръстените от Хавона те получават възможност да обезпечат единно, хармонично и съгласувано духовно ръководство на централната вселена.

Проникването на всеки от Седемте Духове на Пръстените е ограничено в един пръстен от Хавона. Те нямат пряко отношение към режимите на От Векове Вечните -


Страница 203

управителите на отделните светове от Хавона. Обаче те са свързани със Седемте Висши Администратори и са съгласувани с присъствието в централната вселена на Висшето Същество. Тяхната деятелност изцяло е ограничена в Хавона.

Тези Духове на Пръстените установяват връзка с пребиваващите в Хавона същества чрез своето лично потомство - третичните супернафими. Макар Духовете на Пръстените да съсъществуват със Седемте Главни Духове, създаването на третичните супернафими е придобило голямо значение само във времето на Грандфандите, когато на най-външния пръстен от Хавона са пристигнали първите поклонници на времето.

По степента на вашето придвижване от един пръстен от Хавона към друг, вие ще узнавате много нови неща за Духовете на Пръстените, но сами да си общувате с тях вие няма да можете, даже ако и да би лично да се наслаждавате на тяхното духовно влияние и да осъзнавате тяхното не личностно присъствие.

Духовете на Пръстените се съотнасят с исконните обитатели на Хавона също така, както Настройчиците на Съзнанието - със смъртните създания, населяващи световете на еволюционните вселени. Както и Настройчиците, Духовете на Пръстените нямат личност и си общуват със съвършения разум на съществата от Хавона примерно така също, както не личностния дух от Всеобщия Отец, проникващ в крайния разум на смъртния човек. Обаче Духовете на Пръстените никога не стават постоянна част на личностите от Хавона.

6. СЪЗИДАТЕЛНИ ДУХОВЕ В ЛОКАЛНИТЕ ВСЕЛЕНИ

Много от това, което се отнася към природата и деятелността на Съзидателните Духове в локалните вселени, строго казано, се отнася към разказа за тяхното сътрудничество със Синовете-Създатели в организирането и управлението на локалните творения; обаче в опита на тези чудесни същества, натрупан до появяването на локалните вселени, съществува цял ред особености, които могат да бъдат изложени в рамките на даденото обсъждане на седемте групи Висши Духове.

Ние сме запознати с шестте етапа от деятелността на Майчинския Дух от локалната вселена, и ние често разсъждаваме за възможен седми етап от неговото функциониране. Към тези различни етапи от съществуването се отнасят следните стадии:

1. Първоначална диференциация в Рая . Едновременно с въплъщаването на поредният Син-Създател, който се появява в резултат на обединеното действие на Всеобщия Отец и Вечния Син, в личността на Безкрайния Дух се случва това, което е известно като "най-висшата реакция на допълнение". Ние не разбираме природата на дадената реакция, но полагаме, че тя означава вътрешна модификация на тези въплътими в личността възможности, които се съдържат в съзидателния потенциал на Съвместния Вършител. Раждането на един от еднородните Синове-Създатели се ознаменува с раждането в Безкрайния Дух на потенциалната съпруга за Райския Син в неговата бъдеща локална вселена. Ние нищо не знаем за до личностната индивидуалност на това ново същество, но ние знаем, че такъв факт се упоменава в документите на Рая, отнасящи се към жизнения път на Сина-Създател.

2. Предварителна подготовка към деятелност на Създателя. В течение на дългия период на предварителна подготовка на Сина Михаил към организация и ръководство на вселените неговата бъдеща съпруга претърпява понататъшно преобразуване на своята същност и придобива групово съзнание за съдбите. Макар ние и да не знаем това, ние полагаме, че такова обладаващо групово съзнание същество започва да осъзнава пространството и пристъпва към предварителната подготовка, необходима за придобиване на духовни навици в бъдещото сътрудничество с допълващия я Михаил по създаването и управлението на вселената.


Страница 204

3. Стадий на физическото творение. Когато Вечният Син предава на Михаила пълномощията на Създател, Главния Дух, управляващ тази свръхвселена, където ще се отправи този нов Син-Създател - в присъствието на Безкрайния Дух - сътворява "молитва за надаряване с индивидуалност", и съществото на бъдещия Съзидателен Дух за пръв път възниква отделно от Безкрайния Дух. След това, когато това същество се насочва към ходатайстващия Главен Дух, то в този миг излиза от областта на нашето възприятие, ставайки, очевидно, част от дадения Главен Дух. Получилият индивидуалност Съзидателен Дух остава с Главния Дух чак до този момент, когато Сина-Създател се отправя на своето пътешествие в пространството; след това Главния Дух поверява на Сина-Създател опеката на новия Дух - неговата съпруга, едновременно давайки на Духа-съпруга наставление за вечна вярност и преданост. И след това протича един от най-трогателните епизоди, които когато и да било се случват в Рая. Всеобщият Отец провъзгласява вечния съюз на Сина-Създател и Съзидателния Дух и потвърждава, че Главния Дух на съответстващата свръхвселена ги е надарил с някои общи административни пълномощия.

Съединени от Отеца, Синът-Създател и Съзидателният Дух пристъпват към своето смело начинание - създаването на вселена. В този съюз те продължават да действат в течение на дълъг и напрегнат период по материалната организация на тяхната вселена.

4. Ера на сътворяване на живота. След заявлението на Синът-Създател за намерението да създаде живот, в Рая се извършва "церемония по персонализация", в която участвуват Седемте Главни Духове и която преминава личността на Главния Дух, възглавяващ свръхвселената. Във вселената този принос на Райското Божество в индивидуалността на Духа-съпруга на дадения Син-Създател се проявява във феномена на "първичния пробив" в Безкрайния Дух. Едновременно с това случващо се в Рая явление, Духа-съпруга, който до този момент е оставал не личностен, по същество се превръща в истинска личност. От сега нататък и във веки веков този същия Майчински Дух на локалната вселена ще се счита за личност и ще поддържа лични отношения с цялото множество личности, участващи в последващото сътворяване на живота.

5. След посвещеническата епоха. Още едно велико събитие в безкрайния живот на Съзидателния Дух става завръщането на Сина-Създател в столичния свят на вселената след завършване на своето седмо посвещение и придобиване на пълновластие в своята вселена. В чест на това събитие победоносният Син-Създател, в присъствието на управляващите вселената, повишават Вселенския Майчински Дух до положението на съвместен пълновластен управител и признават равенството на Духа-съпруга.

6. Епоха на светлина и живот. След настъпването на ерата на светлина и живот съвместният пълновластен управител на вселената встъпва в шестия стадий от жизнения път на Съзидателния Дух. Обаче ние не сме в правото си да опишем характера на този велик опит. Подобни неща се отнасят към бъдещия стадий от еволюцията на Небадон.

7. Неразкрит път. Ние знаем за шестте дадени стадии от деятелността на Майчинския Дух на локалната вселена и не можем да не зададем въпроса: съществува ли седми? Достигайки до това, което представлява тяхна окончателна цел на възхождането, завършителите, както това е известно от документите, стъпват на пътя на шест-етапните духове. Ние предполагаме, че завършителите очаква още един,


Страница 205

неразкрит път, който им предстои да преминат във вселените. Естествено, ние полагаме, че и Майчинските Духове на вселените очаква някакъв неразкрит път, който ще стане техен седми стадий в придобиването на личен опит във вселенска служба и предано сътрудничество със Създателите Михаили.

7. СПОМАГАТЕЛНИ ДУХОВЕ НА РАЗУМА

Тези спомагателни духове представляват по себе си седем-частно посвещение на разума на Майчинския Дух на локалната вселена на живите създания, сътворени от Сина-Създател съвместно със Съзидателния Дух. Такова посвещение става възможно при издигането на Духа до статуса, надаряващ го с прерогативите на личността. Ще бъде уместно да се включи изложението за природата и деятелността на седемте спомагателни духове на разума в повествованието за вашата локална вселена Небадон.

8. ФУНКЦИИ НА ВИСШИТЕ ДУХОВЕ

Седемте групи Висши Духове съставляват ядрото на функционалното семейство на Третия Източник и Център, изразявайки него и както Безкрайния Дух, и както Съвместния Вършител. Областта на действията на Висшите Духове се простира от присъствието на Троицата в Рая до функционирането на разума на еволюционно-смъртния тип на планетите от пространството. По такъв начин, те обединяват низходящите административни нива и координират многочислените функции на персонала на тези нива. Деятелността на Висшите Духове има повсеместен характер и протича в централната вселена, свръхвселените и локалните вселени - било то групата на Отражателните Духове, свързана с От Векове Древните, Съзидателния Дух, действащ в хармония с един от Синовете Михаили, или Седемте Главни Духове, обкръжаващи Райската Троица. Те сътрудничат както с Троичните личности от категорията "От Векове", така и с Райските личности от категорията "Синове".

Заедно със своя Безкраен Майчински Дух, групите на Висшите Духове се явяват непосредствени създатели на необятното семейство на Третия Източник и Център. Даденото обединение се явява източник на всички категории попечителски духове. Първичните супернафими произлизат от Безкрайния Дух, вторичните същества от тази категория се създават от Главните Духове, третичните супернафими - от Седемте Духове на Пръстените. В своята съвкупност Отражателните Духове се явяват творци на изумителната категория на ангелското войнство - могъществените секонафими, носещи службата в свръхвселените. Съзидателният Дух поражда ангелските категории в локалното творение; такива серафически пастири са самобитни във всяка локална вселена, макар те и да се създават в съответствие с еталоните от централната вселена. Всички тези създатели на попечителски духове получават само косвена помощ от централната обител на Безкрайния Дух - изначалната и вечна майка на всички ангелски попечители.

Седемте групи Висши Духове се явяват координатори на обитаемото творение. Очевидно, обединението на техните ръководители - Седемте Главни Духове - координира обширната деятелност на Бога-Седмочастен:

1. В съвкупност Главните Духове се приближават към нивото на божественост на Троицата Райски Божества.

2. По отделно те изчерпват възможностите за първичните взаимни обединения на Триединното Божество.


Страница 206

3. Като разнообразни представители на Съвместния Вършител, те се явяват пазители на тези пълномощия на Висшето Същество в сферите на духа, разума и могъществото, от които той за сега още не се ползува лично.

4. С помощта на Отражателните Духове те координират възглавяваните от От Векове Древните правителства в свръхвселените с Мажестон - Райския център на всеобщата система за отражение.

5. Приемайки участие в индивидуализацията на Божествените Попечителки в локалните вселени, Главните Духове внасят принос във формирането на последното ниво на Бога-Седмочастен - съюза на Синовете-Създатели и Съзидателните Духове в локалните вселени.

Присъщото на Съвместният Вършител функционално единство се разкрива в Седемте Главни Духове - неговите изначални личности във формиращите се вселени. Обаче ние не се съмняваме в това, че в съвършените свръхвселени на бъдещето това единство ще бъде неотделимо от емпирическото пълновластие на Висшия.

[Представено от Божественият Съветник на Уверса.]


Страница 207