Текстът със зелени букви е, само, помощен материал насочващ, към възможно предаване на смисъла на оригиналния текст, и не е одобряван от Фондация Урантия. Настоятелно препоръчвам да сверявате с оригиналния текст! Официалният сайт е: http://www.urantia.org/

Документ 15. СЕДЕМ СВРЪХВСЕЛЕНИ

ЗА Всеобщият Отец - като за Баща - вселените фактически не съществуват; той има работа с личности; той се явява Отец на личностите. За Вечният Син и Безкрайният Дух, като за създатели-партньори, вселените представляват по себе си локализирани и индивидуални творения, намиращи се под обединеното управление на Синовете-Създатели и Съзидателните Духове. За Райската Троица, зад пределите на Хавона съществуват просто седем вселени - седем свръхвселени, в ръководството на които се намира кръга на първото пост-хавонско ниво на пространството. Седемте Главни Духове излъчват своето въздействие от централния Остров, превръщайки обширното творение в гигантско колело, главината на което - е вечния Остров Рай, седемте спици - излъчванията на Седемте Главни Духове, а борда - външните региони на голямата вселена.

Седем частната система на организация и управление на седемте свръхвселени е била формулирана на ранните стадии на материализация на всеобщото творение. Първото постхавонско творение е било разделено на седем колосални сегмента; били са проектирани и конструирани столичните светове за управление на седемте свръхвселени. Сегашната система на управление съществува от незапомнени времена, и управителите на седемте свръхвселени по право се наричат От Векове Древните.

Аз ще се постарая да разкажа вам макар и малка част от обширните знания за свръхвселените, но във всички тези светове действува метода на разумното управление както на физическите, така и на духовните сили, а съществуващите тук всеобщи гравитационни присъствия функционират с величествено могъщество и съвършена хармония. Важно е в началото да получите адекватна представа за физическото устройство и материалната организация на свръхвселените, защото това ще помогне вам по-добре да разберете значението на изумителните условия, създадени за духовното управление и интелектуално развитие на волевите създания - съществата населяващи несметно множеството обитаеми планети, разхвърляни по цялото пространство на седемте свръхвселени.

1. ПРОСТРАНСТВЕНО НИВО НА СВРЪХВСЕЛЕНИТЕ

Изхождайки от ограничените сведения, наблюдения и спомени на поколенията, обхващащи милион или милиард ваши кратки години, Урантия и тази вселена, към която тя се отнася, по същество извършват непредсказуемо и продължително пътешествие в неизследваното пространство; обаче по данни на Уверса, в съответствие с по-ранните наблюдения, в съгласие с по-широкия опит и пресмятания на нашата категория същества, а така също в резултат на умозаключенията, основани на тези и други сведения, ние знаем, че вселените са въвлечени в подредена, осмислена и безупречно управлявана процесия, която във величествено великолепие се върти около Първия Източник и Център и вселената на неговото обитаване.


Страница 165

Ние вече отдавна сме открили, че седемте свръхвселени се въртят по грамадна елипса, гигантски и изтеглен кръг. Вашата слънчева система, както и другите времеви светове, не са устремени напред, в неведомото пространство, без карта и компас. Локалната вселена, към която се отнася вашата система, следва определено и ясно движение срещу часовата стрелка, описвайки огромна траектория в кръг около централната вселена. Този космически път е също така е подробно маркиран и изучен от астрономите в свръхвселената, както орбитите на планетите от вашата слънчева система са известни на астрономите от Урантия.

Урантия се намира в още не напълно организирани локална и свръхвселена, и вашата локална вселена е разположена недалеч от множество частично завършени физически творения. Вие принадлежите към една от относително неотдавна създадени вселени. Обаче в настояще време вие не пребивавате в състояние на безконтролно придвижване в неведомото пространство или сляпо въртене в неизвестни региони. Вие следвате подреден и предвиден път в пространственото ниво на свръхвселените. В настояще време вие пресичате това същото пространство, през което вашата планетарна система, или нейните предшественици, са преминали в незапомнени времена; и някога в далечното бъдеще вашата система, или нейните приемници, отново ще пресекат същото това пространство, покрай което вие така бързо профучавате днес.

Ако се придържаме към приетите на Урантия представи за направленията, то в сегашната епоха първата свръхвселена се движи почти строго на север към изток от Райската обител на Великите Източници и Центрове и централната вселена Хавона, намирайки се примерно срещу нея. Тази позиция, заедно с противоположната и на запад, се явява най-краткото физическо приближаване на сферите на времето към вечния Остров. Втората свръхвселена е разположена на север и се готви за обръщане в западно направление, в това време като третата заема най-северния сегмент от великия пространствен път и вече е влязла в дъгата, водеща към южната част на траекторията. Четвъртата свръхвселена преминава относително правия отрязък в южно направление, при което нейните начални региони вече се приближават към позицията на противостояние към Великия Център. Петата неотдавна е излязла от зоната на противостоянието, продължавайки да се придвижва право на юг, за да влезе в източната дъга; шестата заема голямата част от южната дъга - този сегмент, който почти напълно е преминала вашата свръхвселена.

Вашата локална вселена Небадон се отнася към Орвонтон - седмата свръхвселена, и се върти в пространството между първата и шестата свръхвселени и сравнително неотдавна (изхождайки от нашите представи за времето) е преминала (профучала) по южната дъга от пространственото ниво на свръхвселените. Преди няколко милиарда години слънчевата система, към която се отнася Урантия, е преминала южната извивка на траекторията, така че вие едва сега започвате да оставяте югоизточната дъга и стремително се приближавате към дългия и относително прав северен път. В течение на безкрайно дълго време Орвонтон ще следва този почти прав курс.

Урантия се отнася към системата, която се намира почти на границата на локалната вселена, а вашата локална вселена в настоящия момент пресича периферията на Орвонтон. Зад вас има и други творения, но вас ви отделя огромно разстояние от тези физически системи, които се носят по великия кръг в относителна близост от Великия Източник и Център.

2. СТРУКТУРА НА СВРЪХВСЕЛЕНИТЕ

Само Всеобщият Отец знае местоположението и действителното число на обитаемите светове от пространството; той нарича ги всички по имена и пореден номер.


Страница 166

Аз мога да приведа само приблизителното число обитаеми или пригодни за обитаване планети, защото някои локални вселени наброяват повече светове, приспособени за разумен живот, отколкото други. Освен това, още не всички проектирани локални вселени са организирани. Затова предлаганите от мен данни са предназначени изключително за това, да дадат обща представа за необятността на материалното творение.

Голямата вселена включва седем свръхвселени, които като цяло са устроени по следния начин:

1. Система. Основната единица в свръх управлението се състои примерно от хиляда обитаеми или пригодни за обитаване светове. В тази група не влизат пламтящите слънца, студените светове, планетите, намиращи се прекалено близо до нажежените светила и останалите сфери, непригодни за създанията. Хиляда такива светове, приспособени за поддържане на живота, се наричат система, обаче в младите системи само сравнително не голямо число планети могат да бъдат обитавани. На чело на всяка обитаема планета се намира Планетарен Княз, и във всяка локална система има архитектурна сфера, която се явява столица на системата и се управлява от Властелина на Системата.

2. Съзвездие. Сто системи (около 100.000 пригодни за обитаване планети) образуват съзвездие. Във всяко съзвездие има столична архитектурна сфера, а възглавяват съзвездието Височайшите - трима Синове Ворондадеки. Всяко съзвездие се намира така също под наблюдението на от От Векове Верния, посланик на Райската Троица.

3. Локални вселени. Сто съзвездия (около 10.000.000 пригодни за обитаване планети) образуват локалната вселена. Величественият столичен архитектурен свят на всяка локална вселена се управлява от един от Михаилите - еднороден Син-Създател. Всяка вселена се благославя от присъствието на От Векове Единния, представител на Райската Троица.

4. Малък сектор. Сто локални вселени (около 1.000.000.000 пригодни за обитаване планети) образуват малък сектор в управлението на свръхвселената; пребиваващите в неговия великолепен столичен свят управители - От Векове Скорошните - ръководят делата на малкия сектор. В столицата на всеки малък сектор се намират трима от От Векове Скорошните, Висши Троични Личности.

5. Голям сектор. Сто малки сектора (около 100.000.000.000 пригодни за обитаване планети) образуват един голям сектор. Всеки от тях притежава величествен столичен свят, а на чело на големият сектор се намират трима От Векове Съвършените, Висши Троични Личности.

6. Свръхвселена. Десет големи сектора (около 1.000.000.000.000 пригодни за обитаване планети) образуват свръхвселената. Всяка свръхвселена притежава огромен и великолепен столичен свят, а цялата свръхвселена се управлява от трима От Векове Древните.

7. Голямата вселена. Седем свръхвселени образуват организирана към настояще време голяма вселена, състояща се примерно от седем трилиона пригодни за обитаване планети; тук също така влизат архитектурните сфери и милиард обитаеми сфери от Хавона. Седемте Главни Духове управляват свръхвселените от Рая опосредствено и с помощта на системата за отражение. От Векове Вечните непосредствено ръководят милиарда светове от Хавона, при което на всяка съвършена сфера ще се намира една от тези Висши Троични Личности.


Страница 167

С изключение на сферите от системата Рай-Хавона, плана за организацията на вселените предвижда следните единици:

Свръхвселени ....................................................................................................... 7

Големи сектори .................................................................................................. 70

Малки сектори .............................................................................................. 7.000

Локални вселени .......................................................................................700.000

Съзвездия .............................................................................................. 70.000.000

Локални системи .............................................................................7.000.000.000

Пригодни за обитаване планети ............................................ 7.000.000.000.000

Съставът на всяка от седемте свръхвселени изглежда, примерно, така:

Една система включва, примерно ...................................................1.000 светове

Едно съзвездие (100 системи) ......................................................100.000 светове

Една вселена (100 съзвездия) ..................................................10.000.000 светове

Един малък сектор (100 вселени) .......................................1.000.000.000 светове

Един голям сектор (100 малки сектора) .........................100.000.000.000 светове

Една свръхвселена (10 големи сектора) ......................1.000.000.000.000 светове

Всички подобни оценки се явяват, в най-добрия случай, приблизителни, защото постоянно възникват нови системи, в същото време както други временно прекратяват материалното си съществуване.

3. СВРЪХВСЕЛЕНАТА ОРВОНТОН

Практически всички звездни светове, видими с невъоръжено око от Урантия, се отнасят към седмата част от голямата вселена - свръхвселената Орвонтон. Обширната звездна система Млечен Път представлява по себе си централното ядро на Орвонтон и по-голямата част се намира зад пределите на вашата локална вселена. Тази огромна съвкупност от слънца, тъмни острови от пространството, двойни звезди, кълбовидни струпвания, звездни мъглявини, спирални и други галактики, наред с несметното множество отделни планети образуват дискообразен елипсовиден ансамбъл, обединяващ седмата част от обитаемите еволюционни вселени.

Гледайки огромния Млечен Път чрез напречното сечение на близко лежащите системи от астрономическата позиция на Урантия, вие ще видите, как сферите на Орвонтон се въртят в обширна изтеглена плоскост, ширината на която е много по-голяма от дебелината, а дължината значително превишава ширината.

Наблюденията на така наречения Млечен Път откриват относително увеличение на звездната плътност при оглеждането на небосвода в определено направление, в това време както от двете страни плътността се намалява; числото на звездите и другите сфери се съкращават по степента на отдалечаване от главната плоскост на нашата материална свръхвселена. Когато вие гледате покрай основното тяло на тази област с максимална плътност под съответстващия ъгъл на наблюдение, вие гледате в направление божествената вселена и всеобщия център.

От десетте големи сектора на Орвонтон осем, като цяло, са познати на астрономите от Урантия. Двата други сектора да се отделят е сложно, защото на вас се налага да наблюдавате тези явления отвътре. Ако вие бихте могли да погледнете на свръхвселената Орвонтон от голямо разстояние, вие бихте веднага видели десетте големи сектора от седмата галактика.


Страница 168

Центърът на въртене на вашият малък сектор се намира на голяма разстояние, в огромната и плътна звездна мъглявина Стрелец, около която се върти вашата локална вселена и свързаните с нея творения; към противоположната страна на субгалактическата система Стрелец вие може да наблюдавате две грамадни върволици от звездни мъглявини, образуващи колосални звездни пръстени.

Ядрото на физическата система, към която се отнася вашето слънце и свързаните с нея планети, се явяват центъра на предишната мъглявина Андроновер. Тази бивша спирална мъглявина е била малко деформирана в следствие на гравитационния разпад, свързан с явленията, които са съпровождали раждането на вашата слънчева система и са били предизвикани от сближаване със съседна мъглявина. Опасното сближаване е превърнало Андроновер в подобие на сферично струпване на тела, обаче не напълно е нарушило двустранната върволица от звезди и обединените с тях групи небесни тела. Вашата слънчева система се намира в централната част на едно от разклоненията на тази деформирана спирала, което е разположено примерно по средата между центъра и края на звездния поток.

Секторът на Стрелеца и всички останали сектори и сегменти на Орвонтон се въртят в кръг около Уверса, и тази бъркотия, която съществува у астрономите от Урантия, частично се обяснява с оптическата измама и относителните изкривявания, причина за които се явяват следните сложни въртеливи движения:

1. Въртенето на Урантия около своето слънце.

2. Завъртането на вашата слънчева система около ядрото на бившата мъглявина Андроновер.

3. Въртенето на звездното семейство Андроновер и свързаните с него струпвания на тела около сложния ротационно-гравитационен център на звездния облак Небадон.

4. Въртенето на локалният звезден облак Небадон и свързаните с него творения около центъра на мъглявината Стрелец, техния малък сектор.

5. Въртенето на стоте малки сектора, включително сектора на Стрелеца, около техния голям сектор.

6. Въртенето на десетте големи сектора - така наричаният звезден дрейф - около столичния свят на Орвонтон, Уверса.

7. Движението на Орвонтон и шестте еднородни свръхвселени около Рая и Хавона - извършвано срещу часовниковата стрелка движение на пространственото ниво на свръхвселените.

Тези сложни движения се отнасят към няколко типа. Космическите орбити на вашите планети и слънчева система се обясняват с тяхното произхождение. Абсолютното движение на Орвонтон срещу часовата стрелка също така е свързана с нейния произход, с плановете за построяването на мирозданието. Обаче, причините за промеждутъчните движения имат сложен характер и отчасти се обясняват се обясняват със структурната сегментация на овеществената енергия в свръхвселените, а отчасти - с разумните и целенасочени въздействия на Райските организатори на силите.

С приближаването към Хавона локалните вселени се разполагат все по-близо една към друга; пръстена става все по-голям, и все по-голямо число нива се наслагват едно върху друго. Но с отдалечаване от вечния център числото на системите, нивата, пръстените и вселените постепенно се намаляват.


Страница 169

4. МЪГЛЯВИНИТЕ - ПРАРОДИТЕЛИТЕ НА ВСЕЛЕНИТЕ

Макар сътворението и организацията на вселените извечно да се управлява от безкрайните Създатели и техните партньори, целият този процес протича в съответствие с предопределения механизъм и в съгласие с гравитационните закони на силите, енергиите и веществата. Обаче всеобщият силов заряд си остава загадъчно явление; започвайки с ултиматонния стадий, ние добре разбираме организацията на материалните творения, но нам не съвсем е понятна космическата предистория на ултиматоните. Ние сме убедени, че тези древни сили имат Райски произход, защото те извечно се въртят в наситеното пространство, повтаряйки в гигантски мащаб точните очертания на Рая. Макар този силов заряд от пространството - предшественикът на всяка материализация - да е нечувствителен към гравитацията на Рая, той неизменно реагира на присъствието на долния Рай, излизайки, очевидно, от центъра на долния Рай и възвръщайки се в него.

Райските организатори на силите преобразуват пространствения потенциал в изначална сила, превръщайки този до материален потенциал в първични и вторични проявления на физическата реалност. Когато тази енергия достигне до тези нива, на които тя започва да реагира на гравитацията, се появяват управляващите енергиите и взаимодействащите с тях същества от режима на свръхвселената, започвайки безкрайни манипулации по създаването на разнообразни силови контури и енергетични канали за пространствено-времевите вселени. Така в пространството възниква материята, а заедно с нея и условията, позволяващи да се пристъпи към организация на вселената.

Тази сегментация на енергията представлява по себе си феномен, който до този момент на е разгадан от физиците на Небадон. Главната трудност се заключава в относителната недостъпност на Райските организатори на силите, а живите управляващи енергията, имащи правомощия да си служат с пространствената енергия, нямат ни най-малка представа за произхода на тези видове енергии, които те толкова изкусно манипулират.

Райските организатори на сили се явяват основоположници на мъглявините; в областта на своето пространствено присъствие те са способни да инициират колосални силови циклони. Приведени в движение, тези циклони е невъзможно да бъдат спрени или да бъдат укротени до тогава, докато не протече мобилизацията на всепроникващите сили, необходима за възникването на ултиматонните единици от вселенското вещество. Така се появяват спиралните и други мъглявини - звездообразуващите дискове, пораждащи светилата с директен произход и техните разнообразни системи. Във външното пространство може да се наблюдават десет различни видове мъглявини, представляващи стадиите на първичната еволюция на вселените, и тези обширни енергетични дискове са имали такъв същия произход, както и тези, които са дали началото на седемте свръхвселени.

Мъглявините съществено се отличават по размери, крайно число и съвкупна маса на звездното и планетарно потомство. Звездообразуващата мъглявина е на север от границата на Орвонтон, но в пределите на пространственото ниво на свръхвселените, и вече е породила около четиридесет хиляди звезди, но този звездообразуващ диск все още продължава да изхвърля слънца, болшинството от които много пъти превишават размерите на вашето светило. Някои от крупните мъглявини от външното пространство пораждат до сто милиона звезди.

Мъглявините нямат пряко отношение към която и да била административна единица - такива като малък сектор или локалните вселени, - макар някои локални вселени и да са били образувани от една мъглявина. Всяка локална вселена обхваща равно на една стохилядна част от целия енергетичен заряд на свръхвселената, независимо от мъглявините, защото енергията не се организира от мъглявината - тя се разпределя по цялата вселена.


Страница 170

Не всички спирални мъглявини участвуват в звездообразуването. Някои са запазили контрола над много звезди от числото на своето отделило се звездно потомство, и тяхната спираловидна форма се обяснява с това, че звездите излизат от ръкавите на мъглявините в тесен строй, но се завръщат по различни пътища, затова те леко се наблюдават в първия случай и по-сложно тогава, когато те се завръщат в мъглявината, разхвърляни на огромни разстояния от нейните ръкави. В настояще време в Орвонтон има малко звездообразуващи мъглявини, макар Андромеда, намиращата се зад пределите на обитаемата част на свръхвселената, да е много активна. Тази далечна мъглявина е видима с невъоръжено око, и когато вие гледате в нея, замислете се над това, че видимата за вас светлина е напуснала тези далечни светила преди почти милион години.

Галактиката Млечен Път се състои от огромно число бивши спирални и други мъглявини, много от които и до сега съхраняват своята изначална конфигурация. Обаче в резултат на вътрешни катастрофи и външно притегляне много от тях са претърпели толкова значителна деформация и преустройство, че тези огромни струпвания напомнят за гигантски светещи маси от ярки слънца, - такива, като Магелановия Облак. Кълбовидният тип звездни струпвания се явяват доминиращи за външните граници на Орвонтон.

Обширните звездни облаци на Орвонтон трябва да се разглеждат като индивидуални струпвания на веществото, сравними с отделните мъглявини, които се наблюдават в регионите на пространството зад пределите на Млечния Път. Но много от така наречените звездни облаци се състоят само от газообразно вещество. Непостижимо огромен е енергетичният потенциал на тези газови облаци. Част от този потенциал се захваща от съседните слънца и се преразпределя в пространството във вид на слънчеви излъчвания.

5. ПРОИЗХОД НА НЕБЕСНИТЕ ТЕЛА

Основната маса, съдържаща се в слънцата и планетите от свръхвселената, се образува в небулярните (отнасящи се до мъглявините) дискове; само много малка част от масата се организира под прякото въздействие на управляващите енергиите (например, при създаване на архитектурните сфери), макар в откритото пространство и да възниква постоянно изменящо се количество вещество.

По произход болшинството слънца, планети и други сфери могат да бъдат включени в състава на една от следните десет групи:

1. Концентрични контракционни пръстени. Не всички мъглявини се явяват спирални. Много гигантски мъглявини, вместо деление на системи от двойни звезди или превръщане в спирална мъглявина, претърпяват свиване с образуване на множество пръстени. В течение на дълго време такава мъглявина изглежда като огромно централно слънце, обкръжено от многочислени гигантски пръстено образни облаци вещество.

2. Вихрови звезди включват слънцата, които се изхвърлят от исполинските звездообразуващи дискове, състоящи се от високотемпературни газове. Тяхното определяне протича не във формата на пръстени, а във вид на дясно- и лявостранни редици. Вихровите звезди възникват не само в спиралните, но и в другите мъглявини.

3. Гравитационно-взривни планети. Когато слънцето се ражда в спирална или пресечена мъглявина, то не рядко се изхвърля на значително разстояние. Такова слънце се състои основно от газове, и в последствие, след известно снижаване на температурата и свиването, то може да се окаже в близост до огромна маса от вещество - гигантско слънце или тъмен остров от пространството. Такова приближаване може да не доведе до сблъсък, но ще бъде достатъчно за това, че гравитационното притегляне на голямото тяло да предизвика приливни съкращения в малкото, привеждайки към серия от едновременни приливни възмущения към противоположните


Страница 171

страни на разтърсваното от конвулсии слънце. В своя апогей тези взривни изхвърляния довеждат към образуването на различни по своите размери струпвания на вещества, които могат да се изхвърлят от изригващото слънце зад пределите на гравитационното възвръщане, придобивайки свои собствени постоянни орбити около едното от двете тела, участващи в дадения процес. По-късно по-големите струпвания на вещество се обединяват и постепенно притеглят към себе си по-малките тела. Така са се образували множеството твърди планети от малките системи. Именно такъв произход има вашата слънчева система.

4. Центробежно планетарно потомство. На определени стадии от своето развитие и в случай на значително увеличение на скоростта на въртене, огромните слънца започват да изхвърлят в големи количества вещество, което в последствие може да се уплътни с образуването на не големи светове, продължаващи да се въртят около породилото ги слънце.

5. Сфери с недостатъчна гравитация. Съществува критичен предел на размера на отделната звезда. Ако достигайки този предел, слънцето не забави своето въртене, то е обречено на делене; протича разцепване на слънцето, и се появява нова двойна звезда от дадена разновидност. Като страничен продукт от тази дезинтеграция могат да се получат многочислени малки планети.

6. Контрактурни звезди(от контракт). В малките системи най-голямата от външните планети понякога притегля към себе си съседните, в това същото време като планетите, разположени в близост до слънцето, започват своето терминално падение. В случая за вашата слънчева система такъв край би означавал, че четирите вътрешни планети биха били погълнати от слънцето, като в това същото време най-крупната планета - Юпитер - съществено би се увеличила за сметка на поглъщането на останалите светове. Такъв финал на слънчевата система би се изразявал в появяването на две съседни, но неравни светила, което се явява един от типовете на образуване на двойна звезда. Подобни катастрофи не са чести, с изключение на звездните струпвания, намиращи се на периферията на свръхвселената.

7. Комулативни сфери. Малки планети могат постепенно да се образуват от огромно количество циркулиращо в пространството вещество. Те се увеличават за сметка на метеоритното срастване и незначителните стълкновения. Условията, съществуващи в някои сектори на пространството, са благоприятни за такъв тип образуване на планетите. Подобно произхождение имат много обитаеми светове.

Някои от имащите голяма плътност тъмни острови се явяват пряко следствие акрецията на преобразуващите се в пространството енергии. Друга група тъмни острови е възникнала в следствие акумулирането на огромно количество хладно вещество - циркулиращи в пространството малки късове (парченца с неправилна форма) и метеорити. Такива образувания на веществото никога не се били горещи и, макар да се отличават с плътност, по своя състав напомнят Урантия.

8. Изгаснали слънца. Някои от тъмните острови в пространството - това са изгаснали звезди, които са изразходвали всичкия запас от космическа енергия. Тези организовани тела се приближават към пълно уплътняване, практически завършена консолидация; и ще потрябват много епохи, преди тези огромни с висока плътност маси отново да бъдат заредени в контурите на пространството и готови за нов цикъл на функциониране във вселената след стълкновение или друго реактивиращо космическо събитие.

9. Колизионни сфери. В регионите с по-плътни звездни струпвания стълкновенията - са обичайно явление. Подобни астрономически пертурбации се съпровождат от колосални изменения на енергията и преобразуване на веществото. Стълкновенията, в които участвуват изгасналите слънца, играят особено голяма роля в проявлението на широко мащабните енергетични флуктуации.


Страница 172

Възникващите при това отломки често образуват материалните ядра на бъдещите планетарни тела, приспособени за смъртните създания.

10. Архитектурни светове. Това са светове, създадени по проекти и спецификации за конкретни цели, такива като Салвингтон - столичния свят на вашата локална вселена, или Уверса, където се намира правителството на нашата свръхвселена.

Съществуват многочислени други методи за формиране на светила и отделяне на планети, но споменатите по-горе процедури се касаят до способите, в съответствие с които са били създадени болшинството звездни системи и планетарни семейства. За описанието на всички разнообразни модели, имащи отношение към видоизменението на звездите и еволюцията на планетите, би трябвало изложение на почти сто различни типа звездообразуване и възникване на планетите. Изучавайки небосвода, вашите астрономи ще открият явления, отнасящи се към всички типове звездна еволюция, но те рядко ще забелязват признаците на образуване на тези неголеми, не светещи струпвания на вещество, които служат в качеството на обитаеми планети, - най-важните творения в безбрежния материален свят.

6. СФЕРИ В ПРОСТРАНСТВОТО

Независимо от произхода, различните сфери от пространството може да се класифицират по следните основни типове:

1. Слънца - звезди в пространството.

2. Черни острови в пространството.

3. Малки тела в пространството - комети, метеори и астероиди.

4. Планети, включително обитаемите светове.

5. Архитектурни сфери - специално създадени светове.

С изключение на архитектурните сфери, всички пространствени тела имат еволюционен произход - еволюционен в този смисъл, че те не са се появили по волята на Божествата, че съзидателните актове на Бога са били разкрити посредством пространствено-времевия метод в действията на много създадени и възникнали разумни същества в Божествата.

Слънца. Това са звезди от пространството на различни стадии от своето съществуване. Някои слънца се явяват единични формиращи се пространствени системи; други представляват по себе си двойни звезди, съкращаващи се или изчезващи планетарни системи. Намиращите се в пространството звезди съществуват в не по-малко от хиляда различни състояния и стадии. Вие сте запознати със слънцата, даващи светлина и топлина, обаче има и такива, които светят, не излъчвайки топлина.

Трилиони и трилиони години, в течение на които обикновеното слънце отделя топлина и светлина, дават добра представа за колосалния запас от енергия, съдържащ се във всяка единица вещество. Действителното количество енергия, заключено в невидимите частици на физическото вещество, наистина е невъобразимо. В условията на изключително високото топлинно налягане и другите енергетични процеси, протичащи вътре в пламтящото слънце, почти цялата тази енергия се реализира във вид на светлина. Някои други условия позволяват на тези слънца да трансформират и да изпращат значително количество от тази пространствена енергия, която достига до тях в съществуващите контури на пространството. Много видове физическа енергия и всички видове вещество се притеглят и в последствие се преразпределят от слънчевите генератори. Така слънцата изпълняват ролята на локални ускорители на енергообмена, действайки в качеството на автоматични станции за управление на енергията.


Страница 173

Свръхвселената Орвонтон се осветява и затопля с повече от десет трилиона горящи светила. Тези слънца се явяват звезди достъпни за разглеждане от вас с астрономическата система. Повече от два трилиона слънца са прекалено отдалечени и малки, за да може да ги видите някога, когато и да било от Урантия. Обаче в мирозданието има толкова също звезди, колкото чаши с вода във вашите океани.

Тъмни острови в пространството. Това са изгаснали слънца, а така също и други крупни образувания от веществото, лишени от светлина и топлина. Понякога тъмните острови притежават огромна маса и играят голяма роля в запазване на равновесието и манипулациите на енергията във вселената. Някои такива образувания имат наистина неимоверна плътност на масата. Тази огромна концентрация на маса позволява на тъмните острови да служат за могъществени балансьори, които надеждно удържат съседните системи. Във много съзвездия те поддържат гравитационния баланс на силите; много физически системи, които би грозило бързо падане на близкото слънце и унищожение, надеждно се удържат в гравитационната власт на техните пазители - тъмните острови. Именно тази функция позволява нам с точност да определим тяхното местоположение. Ние знаем гравитационната тяга на светещите тела, което ни позволява да изчислим точния размер и положение на тъмните острови в пространството, които толкова ефективно поддържат устойчивостта на дадената система на нейния път.

Малки тела в пространството. Метеорите и другите малки частици от веществото, които се въртят и се формират в пространството, представляват по себе си огромна съвкупност от енергия и материална субстанция.

Много комети се отнасят към не утвърдилото се и хаотично потомство на слънчевите протодискове, които постепенно се оказва във властта на централното слънце. Кометите имат най-разнообразен произход. Опашката на кометите е насочена в противоположно направление на притеглящото тяло или слънце поради електрическата реакция в неговите силно разредени газове, а така също в предвид на непосредственото налягане на светлината и другите видове енергия, излъчвани от слънцето. Това явление служи за едно от убедителните доказателства на реалността на светлината и свързаните с нея енергии и служи за демонстрация на това, че светлината има тегло. Светлината -- това е реална субстанция, а не всичко само вълни от хипотетичен ефир.

Планети. Това са по-големи струпвания на вещества, които следват по своите орбити около слънцето или друго пространствено тяло; техните размери варират от малки планети до огромни газообразни, течни или твърди сфери. Когато хладните светове, образувани от плаващия в пространството материал, се оказват в правилно съотношение със съседното слънце, то такива планети се явяват предпочитани за заселване от разумни същества. Изгасналите слънца, като правило, са непригодни за живот; обикновено те се намират прекалено далече от живите, горящи звезди и, освен това, се явяват прекалено масивни; силата на тежестта на тяхната повърхност е колосална.

Във вашата свръхвселена на четиридесет хладни планети идва не по-малко от една, населена с подобни на вас същества; и, разбира се, нажежените слънца и хладните далечни светове са непригодни за високо организиран живот. Във вашата слънчева система само три планети в настояще време са приспособени за живот. По своя размер, плътност и разположение Урантия в много отношения се явява идеалното място за човека.

Законите, определящи свойствата на физическата енергия, в основното са универсални, обаче физическите условия, господстващи на отделните планети и в локалните системи, в многото са свързани с местните въздействия. Безчислените светове от пространството се характеризират с почти безкрайно разнообразие на създанията и другите проявления на живота. Още повече, има явно групово сходство на световете, обединени в една система, както има и вселенски модел на разумен живот.


Страница 174

Съществува физическо родство на планетарните системи, принадлежащи към един физически контур и следващи близко една след друга в безкрайното въртене по кръга на веселените.

7. АРХИТЕКТУРНИ СФЕРИ

Макар правителството на всяка свръхвселена да се намира редом с центъра на еволюционните вселени, влизащи в съответстващия сегмент от пространството, то заема специално създаден свят, населен с допуснатите тук личности. Столичните светове се явяват архитектурни сфери - пространствени тела, специално конструирани за особеното предназначение. Макар тези сфери и да получават светлина от близките слънца, те са снабдени с автономни източници за осветление и загряване. Всяка от тях притежава слънце, даващо, подобна на спътниците на Рая, светлина без топлина, и се загряват с топлина, постъпваща при циркулацията на определени потоци от енергия на повърхността на сферите. Тези столични светове се отнасят към най-крупните системи, разположени в близост до астрономическите центрове на съответстващите свръхвселени.

В столичните светове на свръхвселените съществува стандарт на времето. Стандартният ден в свръхвселената Орвонтон е равен почти на тридесет урантийски дни, а годината в Орвонтон съответства на сто стандартни дни. Тази уверска година се явява стандарт за седмата свръхвселена, бидейки с двадесет и две минути по-кратка, отколкото три хиляди дни на Урантия - около осем и една пета ваши години.

По своята природа и величие столичните светове на седемте свръхвселени напомнят Рая - техният централен еталон за съвършенството. В действителност всички столични светове са подобни на Рая. Те и на практика представляват по себе си небесни обители, увеличавайки се във физическите размери и нараствайки в моронтийната красота и духовното великолепие от Йерусем към централния Остров. Всички спътници на тези столични светове така също се явяват архитектурни сфери.

В разнообразните столични светове са представени всички фази на материалното и духовно творение. Тези светове - вселенските места за срещи - са приспособени за всички видове материални, моронтийни и духовни същества. По степента на възхождане във вселената и прехода от материалните светове към духовните, смъртните винаги с благодарност споменават предишните нива на своето съществуване, никога не забравят изпитаната тук радост.

Йерусем - столицата на вашата локална система Сатания - включва седем свята на преходна култура, всеки от които е обкръжен от седем спътника; сред тези спътници - са седемте обителски свята на моронтийна карантина, първото местожителство на човека след смъртта. В този вид, в който думата "небе" се използува на Урантия, тя понякога означава тези седем обителски свята, първият от който се нарича първо небе, и по-нататък, чак до седмото.

Едемия - столицата на вашето съзвездие Норлатиадек - разполага със седемдесет спътника за образование и култура в обществения живот; тук възходящите създания пребивават в течение на известно време до завършване на йерусемския режим на мобилизация, обединяване и осъзнаване на личността.

Салгвинтон - столицата на вашата локална вселена Небадон - е обкръжена от десет групи университетски сфери, всяка от които се състои от четиридесет и девет свята. След социализацията на човека в съзвездието, тук протича неговото одухотворяване.

Малкият-трети - столицата на вашия малък сектор, Енса, - е обкръжен от седем сфери за висше изучаване на физическите аспекти на възхождането.


Страница 175

Големият-пети - столицата на вашия голям сектор, Спландон, - обкръжен седемдесет сфери за интензивна интелектуална подготовка в свръхвселената.

Уверса - столицата на Орвонтон, вашата свръхвселена, - обкръжена от седемте висши университета за задълбочена духовна подготовка на възходящите волеви създания. Всяко от седемте струпвания на тези поразителни сфери се състои от седемдесет специализирани светове, където хиляди и хиляди учреждения и организации притежават всичко необходимо за повишаване на вселенското образование и развитие на духовната култура, и където поклонниците на времето получават нови знания и преминават нови изпитания, изпреварващи дългия прелет към Хавона. Пребиваващите поклонници на времето винаги се приемат в тези свързани с Уверса светове, обаче отправящите се по своя път випускници напускат свръхвселената непосредствено от Уверса.

Уверса се явява духовната и административна столица примерно на един трилион обитаеми и пригодни за обитаване светове. С блаженство, величие и съвършенство столицата на Орвонтон превъзхожда всички чудеса от пространствено-времевите творения.

Ако биха всички планирани локални вселени и техните съставни части вече съществуваха, то в седемте свръхвселени би имало малко повече от петстотин милиарда архитектурни свята.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА И НЕЙНОТО РЕГУЛИРАНЕ

Устройството на столичните сфери на свръхвселените им позволява да изпълняват функциите на ефективни енерго-силови регулатори на различните сектори в свръхвселените, да служат като места за концентрации и преразпределяне на енергията в локалните вселени. Те оказват мощно въздействие на баланса и управлението на физическите енергии, циркулиращи в организираното пространство.

Функциите на регулиране се изпълняват така също от енергетичните центрове и физическите регулатори в свръхвселената - живи и полуживи разумни организми, образувани за тази конкретна цел. Тези енергетични центрове и физически регулатори с труд се поддават на разбиране; низшите категории са неспособни да вземат волеви решения - у тях няма воля, те не избират; техните действия са много разумни, обаче, по всяка вероятност, са автоматични и се обясняват с тяхното високо специализирано устройство. Енергетичните центрове и физическите регулатори в свръхвселената направляват и частично контролират действието на тридесет енергетични системи, образуващи областта на гравита. За да се обхване цялата свръхвселена, от контурите на физическата енергия, които се управляват от енергетичните центрове на Уверса, са необходими малко повече от 968 милиона години.

Възникващата енергия притежава субстанция; тя има тегло, макар теглото винаги да е относително и да зависи от скоростта на въртене, масата и антигравитацията. Във веществото масата проявява тенденция да забавя скоростта на енергията, и във всяко място скоростта на енергията изразява изначалната скорост, минус забавянето, предизвиквано от масата във време на преместването в пространството, плюс регулационната функция на живите управляващи енергията в свръхвселената и физическото въздействие на намиращите се в съседство високотемпературни или високо зарядни тела.

За осъществяване на всеобщия план по поддържане на равновесието между веществото и енергията е необходимо постоянно създаване и разрушаване на малки материални единици. Управляващите Вселенската Енергия притежават способността да уплътняват и да задържат - или да разширяват и да освобождават - различни количества енергия.

При достатъчно дълго забавящо действие на гравитацията цялата енергия би могла да се превърне във вещество, ако не бяха две обстоятелства. Първото се заключава в антигравитационното въздействие на регулаторите на енергията; второто - в това, че в организираното вещество се открива тенденция към дезинтеграция при определени


Страница 176

условия, съществуващи в изключително нагорещените звезди, а така също в особените условия на пространството в близост до студените и плътни тела, притежаващи огромен запас от енергия.

Когато масата стане свръх плътна и заплашва да наруши баланса на енергията, да отслаби физическите силови контури, се намесват физическите регулатори - ако само собствената тенденция на гравитацията към прекалено овеществяване на енергията не се анулира от стълкновението с изгаснали гиганти от пространството, което моментално разсейва комулативните струпвания на гравитационните сили. При такива стълкновения огромни маси от веществото внезапно се превръщат в най-разредената форма на енергия, и борбата за всеобщо равновесие започва отново. В резултат крупните физически системи притежават стабилност, физическа устойчивост и се въвличат в балансирани и устойчиви контури в свръхвселените. След такова събитие в устойчивата система не протичат нови стълкновения или други опустошителни катастрофи.

В периодите на нарастване на енергията се наблюдават енергетични изригвания и топлинни флуктуации, съпровождани от проявления на електрическа активност. В периодите на намаляване на енергията нарастват тенденциите на веществото към натрупване, уплътнение и излизане из под контрола в контурите с по-малко устойчив баланс на силите; възникващите в следствие на това приливни или колизионни корекции бързо възстановяват баланса между циркулиращата енергия и, в буквалния смисъл на думата, в по-голяма степен стабилизираното вещество. Една от задачите на небесните астрономи - е прогнозирането и разбирането на възможното аналогично поведение на пламтящите светила и тъмните острови от пространството.

Ние сме способни да осъзнаем болшинството закони, управляващи вселенското равновесие, и да предскажем много от това, което се отнася към стабилността на вселените. В практически аспект нашите прогнози са надеждни, обаче ние постоянно се сблъскваме с някои сили, които е невъзможно да бъдат обяснени с едното само въздействие на известните нам закони за управление на енергиите или поведението на веществото. Предсказуемостта на всички физически явления се намалява по степента на отдалечаване от Рая и придвижване в дълбочините на вселените. В пространството, намиращо се зад пределите на личните пълномощия на Управителите от Рая, ние се сблъскваме със все по-голямата несъстоятелност в умозаключенията, основани на изработените принципи и натрупания опит върху материала от наблюденията на физическите явления само на близките астрономически системи. Даже в световете на седемте свръхвселени ние сме подвластни на силите и енергетичните въздействия, пронизващи всички наши сфери и простиращите се в единно равновесие през всички региони на външното пространство.

Колкото по-далеч ние се задълбочаваме в пространството, толкова е по-голяма вероятността за стълкновение с вариационните и непредсказуеми явления, които се явяват толкова безпогрешно свидетелство за непостижимото присъствие и действия на Абсолютите и емпирическите Божества. И тези явления трябва да бъдат признак на някакво всеобщо свръх управление на цялото творение.

Свръхвселената Орвонтон в настояще време, очевидно, се разрежда; вселените от външното пространство, наблюдавани от нас, се зареждат за безпримерна деятелност, очакваща ги в бъдещето; централната вселена Хавона е извечно стабилна. Гравитацията и отсъствието на топлина (студ) организират и задържат веществото; топлината и антигравитацията разрушават веществото и разсейват енергията. Живите управляващи енергията и организаторите на силите се явяват ключа към разбирането на особеното управление и разумно ръководство на безкрайните метаморфози на създаване, разрушаване и възсъздаване на вселените. Мъглявините могат да се разсейват, слънцата да гаснат, системите да изчезват, планетите да загиват, но вселените си остават.

9. КОНТУРИ НА СВРЪХВСЕЛЕНИТЕ


Страница 177

Всеобщите контури на Рая действително пронизват световете на седемте свръхвселени. Към тези контурни присъствия се отнасят: личното притегляне на Всеобщия Отец, духовното притегляне на Вечния Син, притеглянето на разума на Съвместния Вършител и материалното притегляне на вечния Остров.

В допълнение към универсалните контури на Рая и присъствените действия на Абсолютите и емпирическите Божества, на пространствено ниво на свръхвселените функционират само два типа енергетични контура, или разделение на силите: контурите на свръхвселената и контурите на локалните вселени.

Контури на свръхвселените:

1. Обединяващият интелектуален контур на един от Седемте Главни Духове от Рая. Такъв контур на космическия разум е ограничен в една свръхвселена.

2. Отражателният контур на седемте Отражателни Духове във всяка свръхвселена.

3. Скритите контури на Тайнствените Наставници, по определен начин взаимосвързани и направлявани чрез Сферата на Божеството към Всеобщия Отец в Рая.

4. Контурът за взаимна връзка на Вечния Син със своите Райски Синове.

5. Мигновеното присъствие на Безкрайният Дух.

6. Транслации от Рая, пространствените съобщения от Хавона.

7. Енергетичните контури на силовите центрове и физическите регулатори.

Контури на локалните вселени:

1. Посвещеническият дух на Райските Синове - Утешителят в световете на посвещение. Духът на Истината - духът на Михаил на Урантия.

2. Контурът на Божествените Попечители - Майчинските Духове на локалната вселена, Светия Дух във вашия свят.

3. Контурът за помощ на разума в локалната вселена, включващ разнообразното функциониращо присъствие на спомагателните духове на разума.

Когато локалната вселена достигне до такава духовна хармония, че нейните индивидуални и обеднени контури станат неразличими от контурите на свръхвселената, когато започне да преобладава подобна тъждественост на функцията и единство на служенето, тогава локалната вселена незабавно се привежда в устойчивите контури на светлината и живота и веднага също придобива правото да бъде приета в духовната конфедерация на усъвършенствания съюз на свръх творението. За зачисляване в съветите на От Векове Древните - за приемане в конфедерацията на свръхвселената -- е необходимо да се изпълнят следните условия:

1. Физическа стабилност. Звездите и планетите от локалната вселена трябва да се намират в устойчиво състояние; периодите на непосредствени звездни трансформации трябва да са останали в миналото. Вселената е длъжна да продължава своя път по ясно начертания път, надеждно и окончателно утвърждавайки се на своята орбита.

2. Духовна преданост. Необходимо е всеобщо признание на Пълновластният Божи Син, всеобща преданост към този Син, ръководещ делата на локалната вселена. Трябва да се възцари хармонично сътрудничество между индивидуалните планети, системи и съзвездия в мащаба на цялата локална вселена.


Страница 178

Вашата локална вселена не се причислява даже към устойчивите физически образувания в свръхвселената, да не говорим вече за членство в признатото духовно семейство на свръх управлението. Макар Небадон още да няма свое представителство на Уверса, от време на време ние, посланиците на правителството на свръхвселената, се отправяме в неговите светове със специални мисии - именно така, непосредствено от Уверса, пристигнах на Урантия и аз. Ние оказваме всевъзможна помощ на вашите ръководители и управители в решаването на техните сложни проблеми; ние бихме искали да видим вашата вселена сред пълноправните членове на обединените творения от семейството на свръхвселената.

10. УПРАВИТЕЛИ НА СВРЪХВСЕЛЕНИТЕ

Столицата на свръхвселената се явява резиденция на висшето духовно правителство на пространствено-времевите сфери. Изпълнителната власт на свръх правителството, взимаща своето начало в Съветите на Троица, непосредствено е подчинена на един от Седемте Главни Духове на върховния надзор, които притежават пълномощия от Рая и ръководят свръхвселените с помощта на Седемте Висши Администратори, разполагащи се в седемте специални светове на Безкрайния Дух - най-отдалечените спътници на Рая.

Столичните светове служат за обител на Отражателните Духове и Спомагателните Образи на Отражателните Духове. От позициите на посредници тези възхитителни същества изпълняват своите потресаващи отражателни действия, служейки като висшестоящи в централната вселена, така както и като низшестоящи в локалните вселени.

Начело на всяка свръхвселена се намират трима От Векове Древните, обединени върховни ръководители на свръх правителствата. Персоналът на изпълнителната власт на правителствата от свръхвселената е представен в седем различни групи:

1. От Векове Древните.

2. Възпитатели по Мъдрост.

3. Божествени Съветници.

4. Всеобщи Цензори.

5. Могъществени Посланици.

6. Надарени с Високи Пълномощия.

7. Нямащи Имена и Числа.

На тримата От Векове Древните непосредствено помага корпус, състоящ се от милиард Възпитатели по Мъдрост, обединени с три милиарда Божествени Съветници. Към ръководството на всяка свръхвселена е прикрепен милиард Всеобщи Цензори. В съвкупност тези три групи се явяват Еднородни Троични Личности, взимащи непосредствено божествено произхождение в Райската Троица.

Останалите три категории - Могъществените Посланици, Надарените с Високи Пълномощия и Нямащите Имена и Числа - се явяват прославени смъртни от възхождането. Към първата от тези категории се отнасят тези, които са преминали режима на възхождането и Хавона по време на Грандфанд. Достигайки Рая, те са били допуснати в Корпуса на Завършването, обгърнати от Райската Троица и насочени за носене на небесна служба в помощ на От Векове Древните. Като клас, тези три категории са известни под името Тринитизовани Синове на Достиженията, доколкото те имат двойнствен произход, но в настояще време служат под началото на Троицата. Така изпълнителната власт на правителството на свръхвселената е била разширена за сметка на прославените и достигнали съвършенство деца от еволюционните светове.


Страница 179

Координационният съвет на свръхвселената се състои от указаните по-горе седем административни групи, а така също от следващите управители на сектори и регионални попечители:

1. От Векове Съвършените - управители на големите сектори в свръхвселената.

2. От Векове Скорошните - управляващи малките сектори в свръхвселената.

3. От Векове Единните - Райски съветници на управителите на локалните вселени.

4. От Векове Верните - Райски съветници на Всевишните управители в правителствата на съзвездията.

5. Троични Синове-Учители - в тези случаи, когато те преминават служба в столицата на свръхвселената.

6. От Векове Вечните - в тези случаи, когато те пребивават в столицата на свръхвселената.

7. Седемте Спомагателни Образа на Отражателните Духове - представители на седемте Отражателни Духове и, чрез тях, упълномощени от Седемте Главни Духове на Рая.

Спомагателните Образи на Отражателните Духове изпълняват също така функциите на представители на многочислени групи от същества, влияещи на деятелността на правителствата на свръхвселената, но в настояще време, по силата на различни причини, не напълно проявяващи своите индивидуални възможности. Тук влизат формиращата се лична представа в свръхвселената за Висшето Същество, Безусловните Наблюдатели на Висшия, Условните Наместници на Пределния, не назованите свързващи-отражатели на Мажестон и свръх личностните духовни представители на Вечния Син.

В столичните светове на свръхвселените почти винаги може да се намерят представители на всички групи създадени същества. Обичайната попечителска деятелност в свръхвселената се осъществява от могъществените секонафими и останалите членове от обширното семейство на Безкрайния Дух. В изумителните центрове за управление, контрол, служене и изпълнителна власт в свръхвселената разумните същества от всяка сфера на вселенски живот, в тясно общуване един с друг, са въвлечени в ефективно служене, осъществяват мъдро ръководство, оказват предана помощ и извършват справедливо съдене.

Свръхвселените не разполагат с взаимни представителства; те напълно са изолирани една от друга. Те знаят за това, какво се случва в другите свръхвселени, само благодарение на намиращия се в Рая аналитичен център на Седемте Главни Духове. Техните управители се трудят в съветите на божествената мъдрост за благото на своите собствени свръхвселени, независимо от това, какво се случва в останалите региони от всеобщото творение. Тази изолация ще се запази до тогава, докато те не достигнат до съгласуваност благодарение на пълната реализация на личностната пълномощност на еволюиращото емпирическо Висше Същество.

11. СЪВЕЩАТЕЛНА АСАМБЛЕЯ

Именно в такива светове, като Уверса, протича запознаването със същества, олицетворяващи автократичността на съвършенството и демократичността на еволюцията. Изпълнителната власт на свръх правителствата възниква в световете на съвършенството; законодателната власт е представена от цвета на еволюционните вселени.


Страница 180

Съвещателната асамблея на свръхвселената е разположена в пределите на столичния свят. Законодателният, или консултативния, съвет се състои от седем палати, във всяка от които локалните вселени издигат по един представител. Такива представители се избират от най-висшия съвет в локалната вселена от числото на възходящите посланици - випускници на Орвонтон, пребиваващи на Уверса и допуснати за преместване в Хавона. Средният срок на службата - е около сто години стандартно време за свръхвселената.

Аз никога не съм слушал за разногласия между представителите на изпълнителната власт на Орвонтон и уверската асамблея. За цялата история на нашата свръхвселена никога съвещателния орган не е давал препоръки, които да са предизвиквали макар и най-малки съмнения у изпълнителната власт на свръх правителството; винаги е царяла пълна хармония и взаимно съгласие. Всичко това потвърждава този факт, че еволюционните същества действително са способни да достигнат до най-високата мъдрост, което им позволява да общуват с личности съвършени по своя произход и божествени по своята природа. Присъствието на съвещателните асамблеи в столиците на свръхвселените демонстрира мъдростта и пред възхищава окончателното тържество на цялата необятна еволюционна идея на Всеобщия Отец и неговия Вечен Син.

12. ВЪРХОВНИ СЪДИЛИЩА

Когато ние говорим за изпълнителния клон и съвещателния клон на властта на правителството на Уверса, вие можете, по аналогия с някои форми в гражданското управление на Урантия, да предположите, че у нас има и трети клон, съдебната власт. Това е така, обаче тя няма свой щат. Нашите съдилища са устроени по следния начин: в зависимост от характера и тежестта на делото, председателстват От Векове Древните, Възпитател по Мъдрост или Божествен Съветник. Свидетелските показания в полза или против индивида, планетата, системата, съзвездието или вселената се дават и тълкуват от Цензорите. Адвокати на децата на времето и еволюционните планети се явяват Могъществените Посланици - официалните наблюдатели от свръхвселената в локалните вселени и системи. Позицията на върховното правителство се представлява от Надарените с Високи Пълномощия. Решението също обичайно се формулира в комисия, която може да има различно число членове, но в която в равна степен са представени Нямащите Имена и Числа и група от чувствителни и отзивчиви личности, избирани от депутатите на съвещателната асамблея.

Съдилищата на От Векове Древните се явяват най-висшите апелационни съдилища за произнасяне на решения по духовните въпроси за всички съставни на вселените. Пълновластните Синове на локалните вселени се явяват най-висшите авторитети в своите сфери; те се подчиняват на свръх правителството до толкова, до колкото сами доброволно предават своите дела на От Векове Древните за съвет или произнасяне на решения, с изключение на случаите, отнасящи се за прекратяване на съществуването на волевите създания. Съдебните поръчения се дават в локалните вселени, но присъдите, отнасящи се за прекратяване съществуването на волевите създания, винаги се произнасят в столицата на свръхвселената, откъдето постъпва и заповедта за привеждане на присъдата в изпълнение. Синовете от локалните вселени са в правото си да се разпореждат за съхраняване на смъртния човек, но само на От Векове Древните е позволено да разглеждат дела и да изнасят решения, когато става дума за вечен живот и смърт.

От Векове Древните или техните колеги произнасят решения по всички въпроси, не изискващи съд и представяне на доказателства, и такива съдебни решения винаги са единогласни. Тези съвети се отличават със съвършенство; постановленията на върховните и ненадминати съдилища се приемат без разногласия или особени мнения.


Страница 181

С някои редки изключения, юрисдикцията на свръх правителството се разпространява над всички неща и създания от своите сфери. Обжалване на решенията и присъдите в свръхвселената не съществуват, защото такава власт изразява съгласуваното мнение на От Векове Древните и този Главен Дух, който ръководи съдбата на дадената свръхвселена от своята Райска обител.

13. ПРАВИТЕЛСТВА НА СЕКТОРИТЕ

Големият сектор обхваща примерно една десета част от свръхвселената и се състои от сто малки сектора, десет хиляди локални вселени, около сто милиарда пригодни за обитаване светове. Големите сектори се управляват от трима От Векове Съвършените, Висши Троични Личности.

Съдилищата, възглавявани от Векове Съвършените, са устроени в многото така също, както и съдилищата на От Векове Древните, с изключение на това, че те не извършват духовен съд над световете. Правителството на големия сектор се занимава основно с въпросите на интелектуалния статус на обширното творение. Големите сектори задържат, разглеждат, решават и забраняват за предаване в съдилищата на От Векове Древните всички дела от ежедневен и административен характер, представляващи значение на нивото на свръхвселената и нямащи пряко отношение към духовното ръководство на световете или към разработване плановете на Управителите на Рая по възхождането на смъртните. Щата на правителството на големия сектор с нищо не се отличава от щата на правителството на свръхвселената.

Така също, както великолепните спътници на Уверса са посветени на вашата окончателна духовна подготовка към Хавона, така и седемдесетте спътника на Големия-пети са посветени на вашето интелектуално обучение и развитие в свръхвселената. От целия Орвонтон тук се събират мъдри същества, които не жалят сили за подготовката на смъртните на времето към понататъшен прогрес по пътя към вечността. Обучението на възходящите смъртни протича основно в седемдесет учебни светове.

Правителствата на малките сектори се възглавяват от трима От Векове Скорошните. Администрацията на малкия сектор се занимава основно с физическото управление, обединение, стабилизиране и ежедневните въпроси от ръководството на локалните вселени, влизащи в малкия сектор. Всеки малък сектор обединява сто локални вселени, десет хиляди съзвездия, милион системи, или около милиард пригодни за обитаване светове.

Столиците на малките сектори - това са величествени светове за срещи на Главните Физически Регулатори. Столичният свят е обкръжен от седем образователни сфери, които се явяват начални училища за свръхвселената и центрове за придобиване на знания за физическото устройство и администрацията на вселената на вселените.

Ръководителите на правителствата от малкия сектор се намират под пряката юрисдикция на управителите от големия сектор. От Векове Скорошните получават всички съобщения за наблюденията и координират всички препоръки, предавани на ниво свръхвселена от От Векове Единните, които, в качеството на наблюдатели и съветници на Троицата, се намират в столичните сфери на локалните вселени, а така също от От Векове Верните, които по същия подобен начин са прикрепени към съветите на Всевишните в столиците на съзвездията. Всички аналогични съобщения се подават на От Векове Съвършените в големите сектори за последващо предаване в съдилищата на От Векове Древните. Така режимът на Троицата се простира от съзвездията в локалните вселени до столицата на свръхвселената. В столицата на локалната система няма представители на Троицата.


Страница 182

14. ЦЕЛИ НА СЕДЕМТЕ СВРЪХВСЕЛЕНИ

Съществуват седем основни цели, които се разкриват в еволюцията на седемте свръхвселени. Всяка основна цел на еволюцията в свръхвселените намира най-пълен израз само в една от тях, в предвид на което всяка от свръхвселените притежава особена функция и уникална същност.

Седмата свръхвселена Орвонтон - е тази, към която принадлежи вашата локална вселена, - известна на първо място благодарение потресаващото и щедро посвещение на своята милосърдна помощ към смъртните. Тя се е прославила с тържеството на правосъдието, смекчено от милосърдието, властта на могъществото, обусловеното от търпението, от времето, свободно принасяно в жертва на стабилизацията във вечността. Орвонтон - това е вселенската демонстрация на любовта и милосърдието.

Обаче е изключително трудно да се опише нашата представа за истинската същност на еволюционното предназначение, разкриващо се в Орвонтон, макар да може да се каже, че тук, в това свръх творение, ние усещаме, как шестте уникални цели на космическата еволюция, проявяващи се в шестте взаимодействащи свръх творения, придобиват взаимосвързано значение за цялото. Именно затова ние понякога предполагаме, че в далечното бъдеще формиращото се и завършено въплъщение на Бог-Висш ще се намира на Уверса, откъдето той ще започне да управлява седемте съвършени свръхвселени в цялото емпирическо величие на своето бъдещо всеобхватно пълновластие.

Както и Орвонтон, всяка от шестте други свръхвселени притежава уникална същност и индивидуално предназначение. Обаче много от това, което се случва в Орвонтон, не се разкрива вам, и много неразкрити страни от живота на Орвонтон намират най-пълно изразяване в една от другите свръхвселени. Седемте цели на еволюцията на свръхвселените се проявяват във всяка от тях, но всяко свръх творение дава най-пълно изразяване само на една от тези цели. За да осмислите по-добре тези цели, необходимо би било да се разкрие много от това, което остава за вас неразбираемо, но и тогава вие бихте могли да осъзнаете само малка част. Цялото това повествование - е само бегъл поглед към колосалното творение, част от което се явява вашия свят и вашата локална система.

Вашият свят се нарича Урантия, той съществува под номер 606 в планетарната група, или система, Сатания. Тази система в настояще време наброява 619 обитаеми светове, и още повече от двеста планети се развиват по благоприятен начин, което ще им позволи в бъдеще да станат обитаеми светове.

Столичният свят на Сатания се нарича Йерусем; тази система се явява двадесет и четвъртата в съзвездието Норлатиадек. Вашето съзвездие, Норлатиадек, се състои от сто локални системи, а неговия столичен свят се нарича Едем. Норлатиадек - това е седемдесетото съзвездие във вселената Небадон. Локалната вселена Небадон се състои от сто съзвездия; нейната столица е известна под името Салвингтон. Небадон се явява осемдесет и четвъртата вселена от малкия сектор, който се нарича Енса.

Малкият сектор Енса се състои от сто локални вселени, а негова столица се явява Малкия-трети. Това е третият сектор от големия сектор, който се нарича Спландон. Спландон се състои от стомалки сектора, а неговия столичен свят се явява Големия-пети. Това е петият голям сектор от свръхвселената Орвонтон, седмия сегмент от голямата вселена. Така вие може да определите положението на вашата планета в структурата на организацията и управлението на вселената на вселените.

Номерът на вашия свят, Урантия, в голямата вселена - 5.342.482.337.666. Това е регистрационният номер на Урантия в Уверса и в Рая, вашия номер в каталога


Страница 183

на обитаемите светове. Аз знам регистрационния номер на физическата сфера, но той е толкова огромен, че няма голямо практическо значение за смъртния разум.

Вашата планета се явява частица от необятния космос; вие принадлежите към практически безкрайното семейство от светове, обаче вашата сфера се ръководи с такава същата точност, тя се опекунства с такава също любов, както ако тя би била единствения обитаем свят в цялото мироздание.

[Представено от Всеобщия Цензор на Уверса.]


Страница 184