Текстът със зелени букви е, само, помощен материал насочващ, към възможно предаване на смисъла на оригиналния текст, и не е одобряван от Фондация Урантия. Настоятелно препоръчвам да сверявате с оригиналния текст! Официалният сайт е: http://www.urantia.org/

Документ 14. ЦЕНТРАЛНА БОЖЕСТВЕНА ВСЕЛЕНА

СЪВЪРШЕНАТА божествена вселена се намира в центъра на цялото творение; тя се явява вечно ядро, около което се въртят обширните творения на времето и пространството. Раят представлява по себе си исполински, абсолютно стабилен централен Остров, който неподвижно се базира в самия център на величествената вечна вселена. Това централно планетарно семейство са нарича Хавона и се намира на огромно разстояние от локалната вселена Небадон. Тя има колосални размери и практически непостижима маса, обединяваща милиарди сфери с невъобразима красота и потресаващо величие, обаче възможностите на човешкия разум са съвършено недостатъчни за постигането на истинските мащаби на това огромно творение.

Хавона се явява единствената неизменна, безупречна и завършена съвкупност от светове. Тя представлява по себе си изцяло сътворена и съвършена вселена; тя не се явява резултат от еволюционното развитие. Около това вечно и съвършено ядро се въртят безкрайните процесии на вселените -- потресаващ еволюционен експеримент, дръзко начинание на Божиите Синове-Създатели, стремящи се да възсъздадат във времето и да възпроизведат в пространството еталона на вселените, идеалът на божествената целенасоченост, висшата завършеност, пределната реалност и вечното съвършенство.

1. СИСТЕМАТА РАЙ-ХАВОНА

От периферията на Рая до вътрешните граници на седемте свръхвселени съществуват седем състояния и движения на пространството:

1. Спокойните зони на промеждутъчното пространство, докосващи се с Рая.

2. Трите пръстена на Рая и седемте пръстена на Хавона, въртящи се по часовниковата стрелка.

3. Пространствените зони на относителен покой, отделящи пръстените на Хавона от тъмните гравитационни тела на централната вселена.

4. Вътрешният пояс от тъмни гравитационни тела, въртящи се срещу часовата стрелка.

5. Втората уникална пространствена зона, разделяща двете орбити на тъмните гравитационни тела.

6. Външният пояс от тъмни гравитационни тела, въртящи се около Рая по часовниковата стрелка.

7. Третата пространствена зона - зоната на относителен покой, - отделяща външния пояс тъмни гравитационни тела от най-вътрешния пръстен на седемте свръхвселени.

Милиардът светове на Хавона са организирани в седем концентрични пръстена, непосредствено обкръжаващи трите пръстена от спътници на Рая. Повече от тридесет и пет милиона светове се намират във най-вътрешния пръстен на Хавона и повече от двеста и петдесет милиона - в най-външния пръстен, при което тяхното число пропорционално нараства


Страница 153

от вътрешния пръстен към външния. Всеки пръстен се отличава от другите, но за всички е присъщо съвършенството в пропорциите и изисканата организация, при което всеки е изпълнен с особеното отражение на Безкрайния Дух - един от Седемте Духове на Пръстените. В допълнение към другите функции, този не личностен дух координира ръководенето на небесните дела на целия пръстен.

Планетарните пръстени на Хавана не се припокриват един с друг; техните светове се разполагат в подредена линейна процесия. Централната вселена се върти около неподвижния Остров Рай в единна гигантска плоскост, състояща се от десет концентрични стабилизирани образувания - три пръстена, в които влизат сферите от Рая, и седемте пръстена, включващи световете от Хавона. Във физически аспект пръстените на Рая и Хавона се явяват една и съща система; разделение съществува само във функционален и административен план.

Времето не се изчислява в Рая; за родените на централния Остров е присъща представата за последователността на случващите се едно след друго събития. Обаче времето е вариращо за пръстените на Хавона и пребиваващите тук многочислени същества както от небесен, така и от земен произход. Във всеки свят от Хавона има свое местно време, определяемо за съответния пръстен. Тъй като всички светове от един и същи пръстен еднообразно се движат в кръг около Рая, тяхната година има еднаква продължителност; по степента на придвижване от външните пръстени към вътрешните планетарната година се съкращава.

Освен времето на пръстените от Хавона, съществува стандартен ден в системата Рай-Хавона, еднакво както и други обозначения за времето, определяни на седемте Райски спътника на Безкрайния Дух и предавани от тук. Стандартният ден на системата Рай-Хавона е основан на продължителността на времето, което е необходимо за пълното завъртане около Острова Рай на планетарните обители от първия, или най-вътрешния, пръстен от Хавона; и независимо от огромните скорости, които се обясняват с тяхното разположение между тъмните гравитационни тела и исполинския Рай, за пълния оборот на тези сфери отиват почти хиляда години. Вие и не сте предполагали, че пред вашите очи е застанала истината, изразена в думите: "Хиляда години, са като ден пред Бога, и като стража в нощта". Един ден от системата Рай-Хавона е всичко на всичко само седем минути, три и една осма част от секундата по-кратък от хилядолетието по съвременния урантийски високосен календар.

Денят от системата Рай-Хавона се явява еталон на времето за седемте свръхвселени, макар всяка от тях да се придържа към собствен вътрешен времеви стандарт.

В далечните предели на обширната централна вселена, на огромно отдалечение от седемте пръстена на Хавона, се въртят невероятно число гигантски тъмни гравитационни тела. По много аспекти тези многочислени тъмни маси съвършено не приличат на останалите пространствени тела, отличавайки се даже по своята форма. Черните гравитационни тела не отразяват и не поглъщат светлина; те не реагират на светлината като физическа енергия, обкръжавайки Хавона с толкова плътен слой, че я правят невидима даже за съседните обитаеми вселени на времето и пространството.

Огромният пояс от тъмни гравитационни тела е разделен, на свой ред, на два равни елиптични пояса внедрени в особено пространство. Вътрешният пояс се върти срещу, а външният - по часовата стрелка. Противоположно насоченото движение, заедно с необичайната маса на тези тъмни тела, толкова ефективно компенсират гравитационните линии на Хавона, че обезпечават за централната вселена физическа пропорционалност и съвършена устойчивост.

Най-вътрешният пояс от тъмни гравитационни тела има тръбовидна форма и се състои от три пръстеновидни групи. На неговото напречно сечение биха били видими три концентрични пръстена, примерно с еднаква плътност. Най-външният пояс


Страница 154

от тъмните гравитационни тела е организиран перпендикулярно, при което неговата височина превишава десет хиляди пъти височината на вътрешния пояс. По вертикалното протежение външния пояс превишава петдесет хиляди пъти неговия напречен диаметър.

Разделящото двата гравитационни пояса пространство е уникално в този смисъл, че никъде в цялата обширна вселена няма нищо подобно. Тази зона се характеризира се характеризира с исполински надлъжни вълнообразни движения и е изпълнена с колосална енергетична активност от неизвестен тип.

По наше мнение, бъдещата еволюция на външните нива на пространството няма да бъде свързана с появяването на нещо подобно на тъмните гравитационни тела от централната вселена; ние считаме, че противоположните завъртания обезпечаващи гравитационния баланс на исполинските тела са уникални в цялото мироздание.

2. СТРОЕЖ НА ХАВОНА

Духовните същества не обитават в мъглявото пространство; те не населяват ефирните светове; тяхна обител се явяват истинските материални сфери - светове, подобни на тези, в които живеят смъртните. Световете на Хавона са истински и буквални, само че тяхната буквална субстанция се отличава от материалната организация на планетите в седемте свръхвселени.

Физическите реалности на Хавона представляват по себе си тип на организация на енергията, който по коренен начин се отличава от всяка енергетична организация, разпространена в еволюционните вселени от пространството. Хавона се характеризира с тройственост на видовете енергия; свръхвселенските единици енергия-вещество съдържат двоен енергетичен заряд, макар един от видовете енергия да съществува както в отрицателна, така и в положителна фази. Сътворението на централната вселена е тройствено (Троица); сътворението (непосредственото) на локалната вселена е двойствено: в него участвуват Сина-Създател и Съзидателния Дух.

Материята на Хавона - това е организация от хиляда основни химически елемента и хармоничното действие на седемте вида енергии на Хавона. Всеки от тези основни видове енергии притежава седем фази на възбуждане, така че родените в Хавона реагират на четиридесет и девет различни дразнителя. С други думи, от чисто физическа гледна точка зрението на родените в централната вселена притежават четиридесет и девет специфични видове усещания. Числото на моронтийните чувства - е седемдесет, а числото на чувствата у висшите духовни категории се колебае между седемдесет и двеста и десет, в зависимост от типа същество.

Нито едно физическо същество от централната вселена не би било зримо за урантийците, както нито един от физическите дразнители от тези далечни светове не би извикал ответна реакция във вашите груби органи на чувствата. Ако би могло смъртният от Урантия, да бъде пренесен в Хавона, той би се оказал глух, сляп и напълно лишен от всички останали проявления чувствата; той би могъл да функционира само като осъзнаващо себе си ограничено същество, напълно лишено от дразнителите на средата и каквито и да били реакции към нея.

В централното творение се случват многочислени физически явления и духовни реакции, които са съвършено неизвестни в светове, подобни на Урантия. Принципната организация на тройственото творение съвършено не прилича на двойствения строеж на създадените пространствено-времеви вселени.

Всички естествени закони са построени на принципи, напълно отличаващи се от двуенергетичните системи на формиращите се творения. Цялата централна вселена е организирана в съответствие с тройствената система на безупречно и симетрично управление. По цялата система Рай-Хавона се съхранява съвършено


Страница 155

равновесие между всички космически реалности и всички духовни сили. Раят, с неговият абсолютен обхват на материалното творение, в съвършенство регулира и поддържа физическата енергия на централната вселена; Вечният Син, в рамките на все обемащия духовен обхват, в пълно съвършенство поддържа духовния статус на всички обитатели от Хавона. В Раят няма нищо експериментално, и системата Рай-Хавона - това е единно цяло съзидателно съвършенство.

Всеобщата духовна гравитация на Вечният Син е поразително ефективна по цялата централна вселена. Всички духовни ценности и духовни личности непрестанно се притеглят към центъра, към обителта на Боговете. Това влечение към Бога е интензивно и непреодолимо. Стремежът да се открие Бога с особена сила се проявява в централната вселена - не затова, че духовната гравитация тук се усеща повече, отколкото във вселените, лежащи зад нейните предели, а за това че достигащите Хавона същества са повече одухотворени и, следователно, са повече възприемчиви към вездесъщата сила на духовната гравитация на Вечния Син.

По такъв същия начин Безкрайният Дух притегля към Рая всички интелектуални ценности. По цялата централна вселена интелектуалната гравитация на Безкрайния Дух действува съвместно с духовната гравитация на Вечния Син, и заедно те съставляват единна движеща сила, подбуждаща възходящите души към търсене на Бога, намиране на Божествата, достигане на Рая и познаване на Отца.

Хавона - това е духовно съвършена и физически устойчива вселена. Управлението и хармоничната устойчивост на централната вселена се представят безупречно. Всичко, което се отнася към физическото или духовното, в съвършенство е предсказуемо, което не може да се каже за явленията на разума или волеизявленията на личността. Ние действително считаме за невероятно, че тук би могло да се сблъскаме с греха, но това предположение е основано на това, че притежаващите свободна воля родени в Хавона никога не са били виновни в нарушение волята на Божествата. От изворите на вековете тези небесни същества неизменно са предани на От Векове Вечните, еднакво както не е имало грях в нито едно същество, появило се тук в качеството на поклонник. Не е известен нито един случай на глупаво поведение на което и да е същество или група личности, когато и да са били създадени в централната вселена Хавона или допуснати тук. Толкова са съвършени и божествени средствата на подбора във вселените на времето, че историята на Хавона не познава нито една простъпка; не е била направена нито една грешка; нито една възходяща душа не е била допусната тук преждевременно.

3. СВЕТОВЕТЕ ОТ ХАВОНА

Що се касае до управлението на централната вселена, то такова не съществува. Хавона се отличава с толкова изискано съвършенство, че всяка система на интелектуално управление става ненужна. Няма нито периодично назначавани съдилища, нито законодателни асамблеи; Хавона се нуждае само от административно ръководство. Тук се проявяват най-височайшите идеали на истинското самоуправление.

Толкова съвършени или близки към съвършенството разумни същества не се нуждаят от управление. Не е нужно те да бъдат контролирани, нали това са същества с вродено съвършенство, сред които има и еволюционни създания, в далечното минало преминали щателна проверка във върховните съдилища от свръхвселените.

Управлението на Хавона не е автоматично, обаче то се отличава с изумително съвършенство и божествена целесъобразност. С административните пълномощия, в основното планетарни, е надарен местния От Векове Вечен; всяка сфера на Хавона се ръководи от една от тези личности с Троичен произход. От


Страница 156

Векове Вечните не принадлежат към създателите, но те се явяват прекрасни администратори. Тези в най-висша степен изкусни учители ръководят своите планетарни деца със съвършенството на мъдростта, граничещо с абсолютността.

Милиардът сфери от централната вселена - това са подготвителните светове за високите личности, родените в Рая и Хавона; освен това, тук преминават окончателно изпитание на възходящите създания от еволюционните светове на времето. Изпълнявайки великия план на Всеобщия Отец по възхождане на създанията, поклонниците на времето се свалят в приемните светове на най-външния, или седмия, пръстен и, преминават необходимата подготовка и придобивайки разширен опит, пристъпват към последователно придвижване към центъра, преминавайки от планета на планета, от пръстен на пръстен, докато не достигнат до Божествата и не станат жители на Рая.

Макар сферите от седемте пръстена да се съхраняват в цялата небесна красота, в настояще време само един процент от съвкупните планетарни възможности се използува за съдействие на всеобщия план на Отца по възхождането на смъртните. Около една десета от процента от цялото пространство на тези исполински светове е посветено на живота и деятелността на Корпуса на Завършването - съществата, увековечени в светлина и живот, които често обитават в световете на Хавона и служат тук. Постоянните лични резиденции на тези възвишени създания се намират в Рая.

Планетарното построяване на сферите от Хавона съвършено не прилича на строенето на еволюционните светове и системи от пространството. Никъде в голямата вселена не се използват толкова огромни сфери в качеството на обитаеми светове. Триадното физическо устройство в съвкупност с компенсиращия ефект на колосалните тъмни гравитационни тела позволява в съвършенство да се уравнят физическите сили и в точност да се уравновесят различните притегляния на това потресаващо творение. В организацията на материалните функции и духовната деятелност на тези огромни светове се използува също така антигравитация.

Архитектурата, осветяването и отоплението, еднакво както биологичното и художествено украсяване на сферите от Хавона не се поддава даже и на най-дръзкото човешко въображение. На вас не е възможно да се разкаже за Хавона почти нищо; за да разберете нейната красота и грандиозност, вие трябва да я видите. Обаче в тези съвършени светове има истински реки и езера.

Тези светове са идеални за духовен живот; те служат като прекрасни обители за многочислените категории различни същества, действащи в централната вселена. Разнообразна деятелност протича в тези възхитителни светове, които много по-висше превишават човешкото разбиране.

4. СЪЗДАНИЯ В ЦЕНТРАЛНАТА ВСЕЛЕНА

В световете от Хавона има седем основни форми на живи създания и същества, всяка от които се състои от три особени фази. Всяка от тези три фази обединява седемдесет типа, които се подразделят на хиляда подтипа, където, на свой ред, влизат нови градации и така нататък. Основните групи живи същества може да се класифицират по следния начин:

1. Материални.

2. Моронтийни.

3. Духовни.

4. Абсонитни.

5. Пределни.

6. Коабсолютни.

7. Абсолютни.


Страница 157

Стареенето и смъртта не влизат в жизнения цикъл на световете от Хавона. В централната вселена низшите живи същества претърпяват материално преобразуване. Тяхната форма и проявление се изменят, но те не се разпадат на съставни части чрез разрушение и клетъчна смърт.

Всички родени в Хавона произхождат от Райската Троица. Те нямат родители-създания и са неспособни на възпроизводство. Ние не можем да опишем процеса на създаване на тези обитатели на централната вселена - не сътворените същества. Целият разказ за сътворяването на Хавона се явява опит да се приложат пространствено-времевите категории към факта на вечността, нямащ връзка с времето и пространството в този смисъл, в който тях ги разбира смъртния човек. Обаче ние сме длъжни да направим отстъпка на човешката философия във въпроса за произхода; даже личности, с много превишаващи нивото на човека, се нуждаят от понятието "начало". Още повече, системата Рай-Хавона е вечна.

Родените в Хавона населяват милиард светове от централната вселена в този същия смисъл, в който останалите категории жители постоянно обитават в своите съответстващи сфери. Така също, както материалната категория синове Божии се занимават с материална, интелектуална и духовна организация в милиардите локални системи на една от свръхвселените, така и родените в Хавона обитават и действат в милиарда светове на централната вселена. Вие може да считате обитателите на Хавона за материални създания при условие, че думата "материален" ще включва физическите реалности на божествената вселена.

Съществува живот, типичен само за Хавона и притежаващ само ценност. Хавонци всякак помагат на тези, които възхождат към Рая или нисхождат в свръхвселените, но те живеят така също живот, присъщ само за централната вселена и имащ относителен смисъл извън връзките с Рая или свръхвселените.

Така също, както поклонението на верующите синове от еволюционните светове помага да се удовлетвори любовта на Всеобщия Отец, така и възвишеното преклонение на създанията от Хавона изпълва съвършените идеали с божествена красота и истина. Както смъртния човек се стреми към изпълнението на Божията воля, така и тези същества от централната вселена живеят за това, за да отговарят на идеалите на Райската Троица. В самата своя същност те се явяват Божията воля. Божията добродетел предизвиква радост в човека, божествената красота предизвиква ликуване у обитателите на Хавона; както едните, така и другите се ползват от благотворната свобода, присъща на живата истина.

У жителите на Хавона има както възможно настояще, така и неразкрито бъдещо назначение. Родените в централната вселена преминават и собствен, присъщ само на централната вселена, път на развитие, не предполагащ нито възхождане към Рая, нито проникване в свръхвселените. Това движение към най-висшия статус на Хавона може да се представи по следния начин:

1. Емпирическо движение навън - от първия към седмия пръстен.

2. Движение към центъра - от седмия пръстен към първия.

3. Вътрешно движение в пръстена - път, преминаващ през световете от един пръстен.

Освен родените в Хавона, сред обитателите на централната вселена има многочислени класове еталонни същества, служещи като модел за различните вселенски групи, - съветници, ръководители и учители, които са подобни на тях и са предназначени за подобните им същества по цялото творение. Всички същества във всичките вселени се създават по образа на една от категориите еталонно създание, обитаващо в един от милиардите светове на Хавона. По еднакъв начин, целта и идеалите на смъртните на времето, присъщи за живота на създадените същества, се намират на външните пръстени на тези еталонни небесни сфери.

Тук има и достигащи до Всеобщия Отец създания, притежаващи правото да се отделят и да идват тук отново, и направлявани в различните краища на вселените за


Страница 158

изпълнение на особени мисии. Във всеки свят на Хавона може така също да се срещнат кандидати за придобиване (познаване) на Отца, които физически са достигнали централната вселена, но още не притежават духовно развитие, позволяващо да претендират за място в Рая.

Безкрайният Дух е представен в световете на Хавона от множество личности - благодатни и славни същества, - които вникват в детайлите на сложните интелектуални и духовни дела в централната вселена. Тук, в световете на божественото съвършенство, те изпълняват труда, необходим за нормалното функциониране на това обширно творение и, освен това, се занимават с различни дела, свързани с обучението, подготовката и опеката на огромно число възходящи създания, излезли към блаженството от тъмните светове на пространството.

Съществуват многочислени групи родени в системата Рай-Хавона, нямащи каквото и да било пряко отношение към програмата за възхождане и усъвършенстване на създанията; затова тях ги няма в класификацията на личностите, представена на смъртните раси. Само основните групи свръхчовешки същества, а така също тези категории, които непосредствено са свързани с вашия опит за продължение на живота, влизат в тази класификация.

Хавона изобилства от живот, в който са представени всички фази на разумните създания, стремящи се да преминат от нисшите на по-високите пръстени в опит да се издигнат на ново по-високо ниво на въплъщаване на божествеността и разширеното разбиране на висшите значения, пределни ценности и абсолютни реалности.

5. ЖИВОТ В ХАВОНА

На Урантия вие преминавате през кратко и интензивно изпитание в течение на вашия начален живот в условията на материалното съществуване. В обителските светове - и по-нататък, на нивата на системата, съзвездието и локалната вселена - вас ви очакват моронтийните стадии на възхождането. В подготвителните светове на свръхвселената вие ще преминете през истински духовните стадии на развитието и ще бъдете готови към последващия пренос в Хавона. На седемте пръстена от Хавона вие ще достигате ново ниво на разума, опита и духа. И във всеки от световете, от всеки пръстен е необходимо да достигнете определеното ниво.

Животът в божествените светове е толкова богат и наситен, толкова изобилен и пълен, че напълно излиза зад рамките на човешките представи за каквото и да било, достъпно до опита на създадените същества. Социалният и икономически живот на това вечно творение няма нищо общо със занятията на материалните създания, живеещи в еволюционните светове, подобни на Урантия. Даже начина на мислене в Хавона се отличава от мисловния процес на Урантия.

За нормите на живот в централната вселена е присъща подходяща естественост; правилата на поведение са лишени от произволност. Във всяко изискване на Хавона се разкриват принципите на праведността и правосъдието. На Урантия тези два фактора в съвкупност биха били наречени справедливост. След пристигането в Хавона вие ще получавате естествено удоволствие, постъпвайки именно така, както трябва.

Когато разумните създания за пръв път достигат централната вселена, те се приемат и се настаняват в направляващия свят от седмия пръстен на Хавона. По степента на духовния прогрес, осъзнаването на индивидуалността на Главния Дух на съответстващата свръхвселена, те се преместват на шестия пръстен. (Именно от тук - по аналогия с реда, приет в централната вселена, - са получили название


Страница 159

кръговете в еволюцията на човешкия разум). Когато възходящите създания достигнат осъзнаването на Върховността и, следователно, са готови да се отправят в пътешествие към Божествата, те попадат на петия пръстен; достигайки Безкрайния Дух, те се привеждат на четвъртия пръстен. След откриване на Вечния Син те се пренасят на третия пръстен; след осъзнаването на Всеобщия Отец те се отправят на втория пръстен, където по-тясно се запознават с обитателите на Рая. Пристигането на първия пръстен означава, че създанията на времето се утвърждават в качеството на кандидати за служене в Рая. В течение на неопределено, в зависимост от продължителността и характера на възхождането, създанията се оставят на най-вътрешния пръстен на постепенните духовни достижения. От тук възходящите поклонници се отправят към центъра за заселване в Рая и зачисляване в Корпуса на Завършването.

В течение на своето пребиваване в Хавона в статуса на възходящ поклонник вие ще можете свободно да посещавате световете, влизащи в пръстена на вашето назначение. На вас също така ще бъде позволено да се връщате на планетите на вече преминатите от вас пръстени. И всичко това е възможно без участието на супернафим. Поклонниците на времето са способни сами да подготвят себе си за пресичане на "преминатото" пространство, но те са принудени да зависят от предписаните способи на пренос за преодоляване на "не преминатото" пространство; без помощта на транспортен супернафим поклонника не може да напусне Хавона или да се придвижи от нивото на своето назначение на следващото ниво.

Това обширно централно творение се отличава с живителна самобитност. С изключение на физическата структура на веществата и общата класификация на основните категории разумни същества и други живи същности, световете от Хавона нямат между себе си нищо общо. Всяка от тези планети се явява самобитно, уникално и особено творение; всяка планета представлява по себе си несравнимо, величествено и съвършено произведение. И такова разнообразие от индивидуалности обхваща всички черти на физическия, интелектуалния и духовния аспекти на планетарното съществуване. Развитието и украсяването на всяка от милиардите сфери е изпълнено в съответствие с плановете на намиращия се на нея От Векове Вечен. Именно по тази причина в централната вселена няма две еднакви сфери.

Вие ще наситите своята жажда за приключения и ще удовлетворите своето любопитство само тогава, когато пресечете последния пръстен от Хавона и пристигнете в последния от нейните светове. И тогава влечението, устремът към вечността ще замени своя предшественик - присъщия за времето дух на приключенията.

Еднообразието се явява признак на незрялост на творческото въображение и отсъствие на активно взаимодействие на интелектуалното и духовно нива. Когато възходящият смъртен започне да изследва тези небесни светове, той вече притежава емоционална, интелектуална и социална, ако не духовна, зрялост.

Вас ви чакат невъобразими промени не само при преместване на поредния пръстен от Хавона: с неизказано изумление ще се съпровожда и прехода на нови планети от един и същ пръстен. Всеки от тези милиард учебни светове се явява неизчерпаем източник на неочакваност. Непрестанно изумление, не прекъсващо чудо обкръжава тези, които пресичат тези пръстени и пътешестват по техните гигантски сфери. Еднообразието няма място на пътя, лежащ през Хавона.

Жаждата за приключения, любопитството и страха от еднообразието - черти, присъщи на формиращата се природа на човека, - са били заложени в него не просто за това, че да измъчват и дразнят вас в течение на краткото пребиваване на земята, а по-скоро за внушаването на мисълта за това, че смъртта - това е само начало на безкрайното приключение, нескончаемото пред възхищение, от вечния път на откритията.


Страница 160

Любопитството - духът на търсенето, тягата към откритията, страстта към изследванията, - всичко това е част от вродения и божествен дар на еволюционните създания от пространството. Тези естествени импулси са били дадени вам не за това, че всичко само да предизвикват чувство на безизходност и потиснатост. Разбира се, за вашият кратък живот на земята нерядко се налага да сдържате тези страстни влечения, често изпитвайки разочарования, обаче по протежение на дългите епохи те ще се сбъднат в цялата си пълнота, и вам ще се въздаде в цялото им бъдещо (настъпващо) величие и великолепие.

6. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ВСЕЛЕНА

Колосален е размахът на деятелността в седемте пръстена от Хавона. Като цяло, нея може да я разделим на следните направления:

1. Свързана с Хавона.

2. Свързана с Рая.

3. Свързана с възхождането на крайните същества и еволюцията на Висшия-Пределен.

В течение на сегашната космическа епоха Хавона служи като място за много видове свръх крайна деятелност, включвайки безчислени разновидности на абсонитните и други стадии на интелектуалните и духовни функции. Възможно е, в централната вселена да има много неразкрити за мен назначения, защото цял ред нейни функции излизат зад пределите на разбиране от сътворения разум. И при всичко това аз ще опитам да опиша, по какъв начин това съвършено творение удовлетворява духовните интереси и способства благополучието на седемте категории вселенски разумни същества:

1. Всеобщият Отец - Първият Източник и Център. Бог-Отец получава най-висше родителско удовлетворение от съвършенството на централното творение, изпитва наслаждение от наситеността на любовта на почти равните му нива. Съвършеният Създател божествено е удовлетворен от поклонението на съвършеното създание.

Хавона дава на Отца удовлетворение от най-висшето достижение. Въплътеното тук съвършенство компенсира пространствено-времевата задръжка, с която се сблъсква неговото вечно стремление към безкрайно разпространение.

Отецът получава удоволствие от това, колко съвършено Хавона отговаря на представата за божествена красота. Божественият разум е радостен от съществуването на съвършения еталон на изискана хармония за всички развиващи се вселени.

Със съвършено наслаждение съзерцава Отецът централната вселена - достойно проявление в реалността на духа за всички личности от вселената на вселените.

С благотворно внимание се отнася Богът на вселените към Хавона и Рая - вечното съсредоточаване на могъществото за цялото последващо го разпространение на вселената във времето и пространството.

С нескончаемо удовлетворение гледа вечният Отец на Хавона - творението, явяващо се достойна и пленителна цел за възходящите кандидати на времето, неговите смъртни внуци в пространството, достигащи вечното местопребиваване на своя Създател-Отец. Богът се наслаждава на вселената Рай-Хавона и като вечна обител на Божествата и божественото семейство.

2. Вечният Син - Вторият Източник и Център. За Вечният Син величественото централно творение се явява извечно потвърждение на действеността на другарството в божественото семейство - Отеца, Сина и Духа. То служи като духовно и материално основание за абсолютната увереност във Всеобщия Отец.

Хавона дава на Вечния Син практически безгранична основа за цялото разширяващото се въплъщение на духовното могъщество. Хавона става за него тази арена, където


Страница 161

може надеждно и уверено да се демонстрират духа и метода на посвещеническото служене за обучението на младшите Райски Синове.

Хавона - това е фундаментът на реалността, използван от Вечния Син в неговото управление на духовната гравитация във вселената на вселените. Това творение позволява на Сина да удовлетвори своята родителска страст за духовно възпроизводство.

Световете на Хавона и техните безупречни обитатели се явяват първата и - във вечността - окончателната демонстрация на Сина като Слово на Отца. Така Синът в съвършенство се удовлетворява от осъзнаването на това, че той се явява безкрайно допълнение на Отца.

И тази вселена позволява да се въплъти взаимното и равноправно другарство на Всеобщия Отец и Вечния Син, което служи за вечно доказателство за безкрайността на личността на всеки от тях.

3. Безкрайният Дух - Третият Източник и Център. За Безкрайният Дух вселената Хавона служи за потвърждение на това, че той се явява Съвместен Вършител, безкраен представител на обединения Отец-Син. Хавона дава на Безкрайния Дух двойно удовлетворение - от неговата творческа активност и от абсолютното съсъществуване с това божествено творение.

Хавона е станала за Безкрайния Дух тази арена, на която той може да продемонстрира своите способност и желание да проявява милосърдие. В това съвършено творение Духът е подготвил себе си за увлекателния път като попечител на еволюционните вселени.

Това съвършено творение е позволило на Безкрайния Дух да вземе участие в ръководството на вселената заедно с двамата свои божествени родители; то му е дало възможност, явявайки се техен потомък и оставайки съвкупен Създател, да ръководи една от вселените и по този начин да подготви себе си за съвместно ръководство на локалните вселени в лицето на Съзидателните Духове - партньори на Синовете-Създатели.

Световете на Хавона - това е лаборатория за създателите на космическия разум и за попечителите на разума на всяко съществуващо създание. Във всеки от световете на Хавона разума се явява друг и служи за модел на всеки духовен или материален интелект.

Тези съвършени светове представляват по себе си най-висшите школи на разума за всички същества, на които предстои да попаднат в Райското съобщество. Те са предоставили на Духа изчерпващата възможност да изпита метода за служенето на разума в надеждните и заинтересовани личности.

Хавона - това е възнаграждението, което Безкрайния Дух получава за своята обширна и безкористна деятелност във вселените от пространството. Хавона - това е съвършената обител и убежище за неуморния Попечител на Разума във времето и пространството.

4. Висшето Същество - еволюционното обединение на емпирическото Божество. Творението Хавона се явява вечно и съвършено доказателство за духовната реалност на Висшето Същество. Това безупречно творение - е разкритие на съвършената и симетрична духовна природа на Бога-Висш до началото на енерго-личностния синтез в крайните отражения на Райските Божества в емпирическите вселени на времето и пространството.

В Хавона енергетичните потенциали на Всемогъщия са обединени с духовната природа на Висшия. Това централно творение служи за нагледен пример на единството на Висшето Същество във вечността на бъдещето.

Хавона - това е безупречен модел за универсалните възможности на Висшето Същество. Тази вселена се явява завършено отражение на бъдещето съвършенство на Висшия и пред възхищава за възможностите на Пределния.


Страница 162

Хавона демонстрира завършеност на духовните ценности, съществуващи във вид на живи волеви създания с височайше и съвършено самообладание; тя демонстрира разума, явяващ се пределен еквивалент на духа; тя демонстрира реалността и единството на интелекта, притежаващ неограничени възможности.

5. Еднородни Синове-Създатели. Хавона служи за това място, където Райските Михаили получават своето образование и преминават подготовката към последващото дръзновено начинание - създаването на вселена.

Синът-Създател използува създанията от Хавона в качеството на възможни модели за личностите на своите собствени смъртни деца и духовни същества. За Синовете Михаили, както и за Синовете от други Райски категории, Рая и Хавона се явяват божествено предназначение за децата на времето.

Синовете-Създатели знаят, че централното творение - това е реален източник на това вселенско свръх управление, което стабилизира и обединява техните локални вселени. Те знаят, че в Хавона се намира личното присъствие на вездесъщото влияние на Висшия и Пределния.

Хавона и Раят - са източник на творческата сила за всеки Син Михаил. Тук обитават същества, помагащи му в създаване на вселената. От Раят идват Вселенските Майчински Духове - съвместните създатели на локални вселени.

За Райските Синове централната вселена - това е обителта на божествените родители, а следователно, техния дом. Отново и отново те с радост се завръщат тук.

6. Еднородните Попечителски Дъщери. Вселенските Майчински Духове, съвместните създатели на локалните вселени, преминават своята до личностна подготовка в световете на Хавона в тясна взаимовръзка с Духовете на Пръстените. Тук Духовните Дъщери на локалните вселени са овладели необходимите методи на взаимодействие с Райските Синове, оставайки неизменно послушни на волята на Отца.

В световете на Хавона Духът и Дъщерите на Духа намират модели на разума за всички свои групи духовни и материални разумни същества, и тази централна вселена се явява бъдеща цел на тези създания, началото на които съвместно е положено от един, от Майчинските Вселенски Духове и взаимодействащия Син-Създател.

Майката-Създателка на Вселената помни Рая и Хавона като място на своето раждане и като място на обитаване на Безкрайния Майчински Дух - обител, в която пребивава личността на Безкрайния Разум.

Централната вселена е посветила на Майчинския Дух лични съзидателни прерогативи, благодарение на които Божествената Попечителка на Вселената допълва Сина-Създател при сътворяване на живи волеви създания.

И накрая, в предвид на това, че тези Дъщерни Духове на Безкрайния Майчински Дух едва ли някога, когато и да било ще се върнат в своя Райски дом, те получават огромно удовлетворение от всеобщото отражение, свързано с Висшето Същество в Хавона и персонализирано в Райския Мажестон.

7. Възходящите еволюционни смъртни. Хавона служи за източник на еталонната личност на всеки смъртен тип и обител на всички свръхчовешки личности, които са свързани със смъртните, но не се явяват родени в творенията на времето.

Тези светове придават стимул на всички човешки пориви към придобиване на истинските духовни ценности на най-високото възможно ниво на реалност. Хавона - това е предшестващата Рая цел, мястото за подготовка на всички възходящи смъртни. Тук смъртните откриват пред райското Божество - Висшето Същество. За всяко волево създание Хавона се явява вратите на Рая и преддверие за придобиване (намиране) на Бога.


Страница 163

Раят се явява домът, а Хавона - работилницата и игралната площадка на завършителите. А всеки познал Бога смъртен се стреми да стане завършител.

Централната вселена - това не е само признатото назначение на човека, но и това място, от където в определен час завършителите ще се отправят в своето неизвестно и всеобхватно пътешествие - изследването безкрайността на Всеобщия Отец.

Хавона безусловно ще съхрани абсонитното значение на своите функции даже в бъдещите вселенски епохи, когато поклонниците от пространството ще могат да се опитат да придобият Бога на свръх крайни нива. Хавона е способна да стане вселена за подготовка на абсонитни същества. Възможно е, тя да стане най-висша школа, когато седемте свръхвселени ще служат в качеството на средна степен за випускниците от началните школи на външното пространство. Ние сме скланяме към мнението, че потенциалните възможности на вечната Хавона наистина са безгранични, че централната вселена притежава вечен потенциал, необходим за изпълнение на функциите на емпирическа подготвителна вселена за всички минали, настоящи или бъдещи типове създадени същества.

[Представено от Възпитателят по Мъдрост, насочен от От Векове Древните на Уверса.]


Страница 164