Текстът със зелени букви е, само, помощен материал насочващ, към възможно предаване на смисъла на оригиналния текст, и не е одобряван от Фондация Урантия. Настоятелно препоръчвам да сверявате с оригиналния текст! Официалният сайт е: http://www.urantia.org/

Документ 13. СВЕЩЕНИТЕ СФЕРИ НА РАЯ

В ПРОСТРАНСТВОТО между централния остров Рай и най-близкия към него планетарен пръстен от Хавона са разположени три малки пръстена от особени сфери. Най-вътрешният пръстен се състои от седемте свещени сфери на Всеобщия Отец; втората група е представена от седемте светещи светове на Вечния Син; в най-външния пръстен се намират седемте исполински сфери на Безкрайния Дух - административните центрове на Седемте Главни Духове.

Тези три седем сферни пръстена на Отеца, Сина и Духа се отличават с ненадминато величие и неописуемо великолепие. На вас не е известен даже типа на тяхното материално, или физическо устройство. Всеки пръстен демонстрира разнообразие на материалните форми, и всеки свят се различава от другите, с изключение на седемте свята на Сина, физическото устройство, на които е еднакво. Всеки от тези двадесет и един свята представлява по себе си исполинска сфера, и всяка група от седем сфери по различен начин е увековечена. Доколкото ни е известно, те са съществували винаги; както и Рая, те са вечни. Не съществуват нито сведения, нито предания за техния произход.

Седемте тайни сфери на Всеобщият Отец се въртят на близко разстояние около Рая. С ярка светлина те отразяват духовното светене, присъщо на централното сияние на вечните Божества, изливайки с тази светлина божественото великолепие над целия Рай и седемте пръстени на Хавона.

Очевидно, не личностните енергии на духовното светене взимат своето начало в седемте свещени светове на Вечния Син. Никоя личност не може да се намира в тези седем свещени сфери. Тези светове осветяват с духовно великолепие целия Рай и цялата Хавона, насочвайки чисто духовното светене в седемте свръхвселени. Ярките сфери от втория пръстен изпращат своята светлина (светлина без топлина) на Рая и милиардите светове от седемте пръстена на централната вселена.

Седемте свята на Безкрайния Дух се явяват обители на Седемте Главни Духове, разпореждащи се със съдбите на седемте свръхвселени и осветяващи творението на времето и пространството с духовната светлина на Третия Източник и Център. И цялата Хавона - но не Острова Рай - се къпят в тези одухотворяващи лъчи.

Макар световете на Отца да се явяват сфери на достиженията на пределния статус за всички създания, надарени с частици на Отца, с тава техните функции не се ограничават. Тук пребивават не само личностните, но и много други типове същества и организми. Всеки един от световете намиращи се в пръстените на Отеца и Сина, имат свой особен тип постоянни жители, обаче ние полагаме, че световете на Сина са населени с еднородни типове същества от не личностен произход. Сред коренните жители в Сферите на Божеството - са частиците на Отца; останалите категории от постоянни жители на вас не се разкриват.

Двадасетте и един спътници на Рая служат за много предназначения, както в централната, така и в свръхвселените, които не се разкриват в даденото повествование. Животът


Страница 144

на тези сфери е толкова малко разбираем за вас, че вие не можете да се надявате да формирате представи, колкото и малко да е съобразено с тяхната природа или функции; съществуващата тук деятелност протича в хиляди неразкрити за вас видове. Двадесетте и една сфери съдържат в себе си потенциалните възможности за функциониране на мирозданието. Тези документи позволяват да се хвърли само мимолетен поглед на някои ограничени видове деятелност, отнасящи се към сегашния етап от развитието на голямата вселена, -- по-точно, на един от нейните седем сектора.

1. СЕДЕМТЕ СВЕЩЕНИ СВЯТА НА ОТЦА

Образуващите пръстена на Отца сфери на свещен живот съдържат в себе си единствените в цялата вселена на вселените специфични тайни на личността. Тези спътници на Раят, образуващи най-вътрешния пръстен, се явяват единствените забранени сфери в централната вселена, които имат отношение към личността. Долният Рай и световете на Сина също така са затворени за личностите, но нито една от тези сфери не е свързана непосредствено с личността.

Райските светове на Отца се управляват от височайшите категории от Неизменните Синове на Троицата - Тринитизованите Тайнства на Върховността. За тези светове аз мога да разкажа само малко; за протичащата в тях разнообразна деятелност аз имам право да разказвам още по-малко. Такава информация се отнася само за тези същества, които изпълняват там своите функции и продължават своя път из тези сфери. И макар аз, в известен смисъл да съм запознат с шест от тези светове, аз никога не съм посещавал Сферата на Божеството; този свят се явява за мен абсолютно забранен.

Една от причините за секретността на тези светове се заключава в това, че във всеки от тях съществува особен начин, или проявление, на съставляващите Райската Троица Божества; това не е личност, а уникално присъствие на Божествеността, правилно възприемано и разбирано само от тези особени групи разумни същества, които постоянно пребивават в тези сфери или се допускат тук. Троичните Тайнства на Върховността се явяват лични представители на тези особени не личностни присъствия на Божествеността и представляват по себе си високо личностни същества, превъзходно одарени и изумително приспособени към изпълнение на своите възвишени и трудни задължения.

1. СФЕРА НА БОЖЕСТВОТО. Този свят се явява, в уникалния смисъл, "недрата на Отца", сферата на личното общуване на Всеобщия Отец, където се намира особеното проявление на неговата божественост. Сферата на Божеството - това е мястото на Райската среща на Настройчиците на Съзнанието, но тя се явява също обител на много организми, личности и други същества, взимащи своето начало във Всеобщия Отец. Освен Вечният Син, много други личности са се появили в резултат на единичните актове на Всеобщия Отец. В тази обител се трудят и общуват само частиците на Отца, а така също и други личности и същества, на които непосредствен и изключителен източник се явява Всеобщия Отец.

Тайнството на Сферата на Божеството включва тайната на посвещението и мисията на Настройчиците на Съзнанието. Тяхната природа, произход и метод за установяване на контакт с низшите създания от еволюционните светове се явява тайна на дадената сфера от Рая. Тези поразителни превръщания нямат към останалите от нас непосредствено отношение; поради това Божеството счита за разумно да не посвещава нас в някои особености на великото божествено служене. По степента на съприкосновението с дадения аспект от божествената деятелност, тези процеси ни се разкриват в цялата им пълнота, с изключение на най-съкровените детайли от великото посвещение, по отношение на които ние не разполагаме с цялата пълнота на информацията.


Страница 145

В тази сфера се съдържат така също тайнствата на природата, предназначенията и деятелността на всички други видове частици на Отца, Гравитационните Посланици и множество други неразкрити вам същества. Твърде вероятно е, че ако би истините, отнасящи се към Сферата на Божеството, не бяха за мен тайна, те само биха ме довели до объркване и биха усложнили моята сегашна деятелност; възможно е и това, че тези истини излизат зад пределите на това, което е достъпно за разбиране на съществата от моята категория.

2. СФЕРА НА СИНА. Тази сфера представлява по себе си "недрата на Сина", личния приемен свят на Вечният Син. Сферата на Синът - това е Райската резиденция на низходящите и възходящи Божи Синове, получили пълно признание и окончателно утвърждаване. Този свят се явява Райската обител на всички Синове на Вечния Син, а така също на еднородните и подчинените му Синове. Съществуват многочислени категории на божествена синовност, свързани с тази небесна обител, и неразкрити на смъртните като нямащи отношение към плановете и програмите за издигане - духовното придвижване на човека през вселените към Рая.

Към тайнствата на Сферата на Сина се отнася тайната на инкарнацията на божествените Синове. Превръщането на Синът на Бога в Син Човешки, неговото буквално раждане от жена - това, което се е случило във вашия свят преди деветнадесет столетия, - се явява всеобщо тайнство. Във вселените това се случва повсеместно, оставайки тайна на божествената синовност - тайна на Сферата на Сина. Наставниците се явяват тайнство на Бог-Отец. Инкарнацията на божествените Синове е тайнство на Бог-Син; тази тайна е скрита в седмия сектор от Сферата на Сина, където се допуска само този, който лично е преминал през това уникално изпитание. Вие сте запознати само с тези аспекти на инкарнацията, които имат отношение към вашето възхождане. Във вселената служат Райски Синове от неразкрити типове, и вие не се посвещавате в многочислените аспекти на тайнствата на тяхната инкарнация. Освен това, има и други тайни от Сферата на Сина.

3. СФЕРА НА ДУХА. Този свят се явява "недрата на Духа", Райската обител на висши същества, представляващи изключително Безкрайния Дух. Тук се събират Седемте Главни Духове и някои от техните потомци от всички вселени. В тази небесна обител могат да се срещнат многочислени неразкрити категории духовни личности, същества, на които е поръчано изпълнението на разнообразни вселенски функции, не свързани с плановете за възвисяване (издигане) на смъртните създания на времето до Райските нива на вечността.

Тайнствата в Сферата на Духа включват в себе си непостижимите тайни на отражението. Ние ви разказваме за обширното и всеобщо явление на отражението, в частност, за неговото действие в столичните светове на седемте свръхвселени, обаче ние не обясняваме това явление в цялата му дълбочина, защото сами не до край го разбираме. Ние разбираме много, твърде много, но някои основни детайли все още остават за нас тайна. Отразяващата способност е тайнство на Бог-Дух. Вие сте осведомени за функцията отражение във връзка с програмата за възхождане (издигане) на съхранилите своя живот смъртни създания, и всичко казано си остава справедливо, но отражението се явява така също незаменим атрибут в нормалното функциониране на многочислените други аспекти от вселенската деятелност. Този дар на Безкрайният Дух се използува не само за събиране на сведения и разпространение на информация, но и за други цели. Съществуват и други тайни в Сферите на Духа.

4. СФЕРА НА НАМЕСТНИЦИТЕ. Тази планета представлява по себе си "недрата на Отеца и Сина", тайна сфера на някои неразкрити същества, появяващи се в резултат от актовете на Отеца и Сина. Сферата на Наместниците така също се явява Райска обител


Страница 146

на много прославени същества със сложен произход - сложен в предвид разнообразието от методи, действащи в седемте свръхвселени. В този свят се събират много групи същества, неразкрити на смъртните от Урантия.

Тайнствата в Сферата на Наставниците включват тайната на тринитизацията, а тринитизацията дава тайнствено право да се представлява Троицата, да се действува в качеството на наместник на Боговете. Правото да представлява Троицата се предоставя само на тези разкрити или неразкрити същества, които са тринитизовани, - създадени, възникнали, или увековечени от кои да са две или всичките три лица на Райската Троица. Личностите, появяващи се в резултат от актовете на тринитизацията, осъществявана от някои прославени създания, представляват не повече от мобилизирания при такава тринитизация понятиен потенциал, макар те и да са способни да се изкачат към обятията на Божеството, преминавайки по пътя, открит за всички същества от техния тип.

Нетринитизованите същества не напълно разбират метода на тринитизация с участието на двама или трима Създатели или някои други същества. Вие никога няма да можете да разберете даденото явление, ако само - в своето далечно и славно бъдеще - не предприемете такъв същия дръзновен и успешен опит, защото, в противен случай, тайнствата от Сферата на Наместниците завинаги ще остане за вас тайна. За мен, високото създание от Троичен произход, всички сектори в Сферата на Наместниците са открити. Аз в съвършенство разбирам, и толкова също надеждно и свято пазя, тайната на моя произход и предназначение.

Съществуват така също други видове и аспекти на тринитизацията, неизвестни на урантийците, и личните аспекти на този опит както следва се охраняват в тайния сектор в Сферата на Наместниците.

5. СФЕРА НА УЕДИНЕНИЕТО. Този свят представлява по себе си "недрата на Отеца и Духа", явявайки се така също място за среща на величественото войнство неразкрити същества, появили се в резултат от съвместните актове на Всеобщия Отец и Безкрайния Дух; в допълнение към свойствата на Духа, тези същества имат чертите на Отца.

Тази сфера така също се явява обител на Единичните Посланици и други същества от свръх ангелски категории. Вие малко знаете за някои от тези същества; съществуват огромно число от неразкрити на Урантия категории. Постоянното местожителство в този свят не е задължително да означава, че Отеца е взимал участие в създаването на Единичните Посланици или техните свръх ангелски партньори, обаче в течение на дадената вселенска епоха той действително има отношение към техните функции. По протежение на сегашната епоха този свят се явява така също статусна сфера на Управляващите Вселенската Енергия.

Съществуват многочислени допълнителни категории духовни личности - същества, непознати на смъртния човек, - които считат Сферата на Уединение за свой Райски дом. Следва да помните, че всички сектори и нива на вселенска деятелност са така също изчерпващо обезпечени с духовни попечители, както и този свят, който помага на смъртния човек да се изправи на възходящия (издигащия) път към Рая.

Тайнствата в Сферата на Уединение. Покрай някои тайни на тринитизацията, в този свят се пазят тайните на личните отношения на Безкрайният Дух с някои висши представители от потомството на Третия Източник и Център. Тук се пазят тайните на съкровената връзка на многочислените неразкрити категории с духовете на Отца, Сина и Духа, с троичния дух на Троицата, а така също с духовете на Висшия, Пределния и Висшия-Пределен.

6.СФЕРА НА СЕРАФИМИТЕ. Тази сфера по себе си представлява "недрата на Сина и Духа", обител на необятното войнство от неразкрити същества, създадени от Сина и Духа. Тази сфера също така е определена за всички попечителски чинове ангели, включително


Страница 147

супернафимите, секонафимите и серафимите. В централната и външните вселени служат също така много категории от величествени духовни същества, които не се изпращат "да служат на тези, които ще наследят спасението". Всички тези духовни труженици, на всички нива и във всички сфери на вселенска деятелност, считат Сферата на Серафимите за свой Райски дом.

Тайнствата в Сферата на Серафимите включва тройната тайна, и аз мога да упомена само една от нейна част: тайната на серафическия транспорт. Способността на различните категории серафими и родствените им духовни същества да заключат (да поместват в себе си, да съдържат) в своята духовна форма всички категории нематериални личности и да ги пренасят на значителни междупланетни разстояния представлява по себе си тайна, съхранявана в свещените сектори на Сферите на Серафимите. Транспортните серафими разбират това тайнство, но не посвещават в него останалите от нас, - а, възможно е, и да не могат да ни посветят. Останалите тайни в Сферата на Серафимите се отнасят към личния опит на тези духовни попечители, които за сега още не са разкрити на смъртните. И ние се въздържаме от обсъждането на тайните за тези родствени вам същества, защото вие сте много близко към разбирането на толкова близки до вас категории; предаването също даже и на частични знания за такива явления граничило би с предателство.

7. СФЕРА НА ВЪЗХОЖДАНЕТО. Този уникален свят представлява по себе си "недрата на Отеца, Сина и Духа", място за срещи на възходящите създания от пространството, сфера за прием на поклонниците на времето, преминаващи чрез Хавона на път към Рая. Сферата на Възхождането служи за действителен Райски дом на възхождащите (издигащите се) души на времето и пространството до придобиването от тях на статус на Рая. Голяма част от своите ховонски "ваканции" вие, смъртните, ще провеждате в Сферата на Възхождането. В течение на вашия живот в Хавона Сферата на Възхождането ще бъде за вас това същото, което са били управляващите реверсията по времето на възхождането в локалната и свръхвселената. Тук вас ви очакват хиляди занятия, недостъпни за смъртното въображение. Както и на всички предшестващи етапи на пътя към Бога, вашата човешка същност ще встъпи тук в нови отношения с вашата божествена същност.

Тайнствата в Сферата на Възхождането включват тайната на постепенното и несъмнено формиране в материалния смъртен разум на духовен и потенциално безсмъртен еквивалент на характера и индивидуалността. Това явление - еволюцията на безсмъртната душа в разума на смъртното и материално създание -- е едно от най-непостижимите тайнства във вселените.

Вие няма да можете докрай да разберете това тайнствено превръщане, докато не достигнете Сферата на Възхождането. И именно по тази причина за вашия изумен поглед ще бъде открита (отворена) цялата Сфера на Възхождането. Седмата част от Сферата на Възхождането за мен е затворена - това е секторът, отнасящ се към самата тази тайна, която е (или ще бъде) изключителен опит и достояние на вашия тип същества. Този опит се явява принадлежност на вашата, човешка категория битие. Личностите от моята категория нямат пряко отношение към тези процеси. Затова, забранени за мен, те в перспектива ще се разкриват за вас. Но и след това те по силата на някакви причини завинаги ще си останат ваша тайна. Вие няма да откривате тази тайна нито на нас, нито на които и да било други категории същества. Ние знаем за вечното сливане на божествения Настройчик с безсмъртната душа от човешки произход, но за възходящите завършители този опит се явява абсолютна реалност.

2. СЪОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СВЕТОВЕТЕ НА ОТЦА

Тези светове, в които живеят разнообразни категории духовни същества, представляват по себе си колосални и грандиозни сфери; по своята неописуемо величествена красота те са сравними с Рая. Те се явяват място за срещи и


Страница 148

присъединяване на създанията, техен постоянен космически дом. Когато вие станете завършители, мястото на вашето обитаване ще бъде Рая, обаче Сферата на Възхождането завинаги ще си остане вашия домашен адрес, даже след като, когато вие продължите своето служене във външното пространство. В течение на цялата вечност вие ще считате Сферата на Възхождането за свой дом, с който във вас ще бъдат свързани скъпи за сърцето спомени. Когато вие станете духовно същество от седми стадий, възможно е, вие да се откажете от статуса на преживяване в Рая.

Ако външните вселени се намират в процес на формиране и ако им предстои да бъдат заселени с времеви създания, способни да извършат възхождане, то ние предполагаме, че и на такива деца от бъдещето е съдено да считат Сферата на Възхождането за свой Райски дом.

Сферата на Възхождането - е единствената свещена сфера, напълно открита за вас след вашето пристигане в Рая. Сферата на Наместниците - е единствената свещена сфера, открита за мен напълно и без всякакви изключения. Макар нейните тайни да имат отношение към моя произход, в течение на дадената вселенска епоха аз не считам Сферата на Наместниците за свой дом. Съществата от Троичен произход и тринитизованите същества - не са едно и също нещо.

Съществата от Троичен произход не могат да считат световете на Отца всецяло за свои; тяхната собствена обител се намира на Острова Рай, в непосредствена близост до Святата Сфера. Чести гости в Сферата на Възхождането, "недрата на Отца, Сина и Духа", те се запознават тук със своите братя от низшите светове на пространството.

Вие можете да предположите, че Синовете-Създатели, взимащи своето начало в съюза на Отеца и Сина, считат Сферата на Наместниците за свой дом, обаче в сегашната вселенска епоха на деятелност на Бог-Седмочастен това не е така. Вас ще ви довеждат до объркване и много други сходни проблеми, защото вие навярно ще се сблъскате с множество трудности в разбирането на тези неща, толкова близки към Рая. Няма да можете вие да дойдете и към правилните умозаключения - доколкото малко вие за това знаете. И ако бихте вие знаели за световете на Отца повече, вие просто бихте се сблъсквали с още по-голямо число трудности, - докато не узнаете за тях всичко. Във всеки от тези свещени светове статус се придобива като служене, така и с произход, и сменящите се една след друга вселенски епохи могат да преразглеждат, и преразглеждат, някои от тези класификации на личностите.

Световете от вътрешният пръстен действително се явяват в по-голяма степен светове на общуване, или статусни светове, отколкото собствено жилищни сфери. Във всички светове на Отца, освен един, смъртните ще придобият определен статус. Например, когато вие, смъртните, достигнете Хавона, вие се допускате в Сферата на Възхождането, където се явявате желани гости, но на вас не се разрешава да посещавате шестте останали свещени свята. След преминаване в режима на Рая и включване в Корпуса на Завършването за вас се открива достъпа до Сферата на Сина, защото вие се явявате синове Божии, еднакво както и възходящи създания, и даже повече от това. Обаче седмата част от Сферата на Сина - секторът, в който се пазят тайните за инкарнациите на божествените Синове, - ще бъде винаги затворена за вас. Тези тайни никога няма да бъдат разкрити на възходящите Божи синове.

С времето за вас ще бъде открит пълния достъп на Сферата на Възхождането и относителния достъп в останалите сфери на Отца, освен Сферата на Божествата. Но даже след това, когато вие станете завършители и получите разрешение да слизате в петте други тайни сфери, на вас няма да ви бъде позволено да посещавате всички сектори от тези светове; вие не трябва да посещавате Сферата на Божествата, "недрата на Отца", макар да е несъмнено, че вие не един път ще стоите "до дясната ръка на Отца". В течение на цялата вечност нито веднъж няма да възникне каквато и да била необходимост от вашето присъствие в света на Настройчиците на Съзнанието.


Страница 149

Тези светове за срещи на духовните същества се явяват толкова забранена зона, че са ни помолили да не водим преговори за допускане в тези области от тези сфери, които се намират зад пределите на нашия опит. Като създание, вие можете да станете толкова също съвършени, колкото е съвършен в своята божественост Отеца, обаче за вас не е дадено да знаете всички емпирически тайни на всичките останали категории вселенски личности. Когато Създателят и неговото създание са обединени от емпирическа личностна тайна, Създателят я пази вечно.

Всички тези тайни предполагаме, че са познати на съвкупната група от Тринитизованите Тайнства на Върховността. Тези същества са добре познати само на тези групи, които обитават в техните специални светове; те са малко понятни за другите категории. Достигайки Рая, вие ще узнаете и страстно ще обикнете тези десет Тайнства на Върховността, които управляват Сферата на Възхождането. С изключение Сферата на Божеството, вие ще можете частично да разберете Тайнствата на Върховността в останалите светове на Отца, макар това разбиране да не бъде толкова съвършено, както в Сферата на Възхождането.

Тринитизованите Тайнства на Върховността, както може да се съди по техните имена, се отнасят към Висшия, те така също в равна степен са свързани с Пределния и с бъдещия Висш-Пределен. Тези Тайнства на Върховността пазят тайните на Висшия, еднакво както и на Пределния, и даже тайнствата на Висшия-Пределен.

3. СВЕЩЕНИТЕ СВЕТОВЕ НА ВЕЧНИЯ СИН

Седемте осветяващи се сфери на Вечния Син представляват по себе си светове на седемте фази на чисто духовното съществуване. Тези сияещи сфери се явяват източник на троичната светлина на Рая и Хавона; тяхното влияние в основното, макар и не изцяло, е ограничено в централната вселена.

На тези спътници на Рая няма личности, затова е малко онова, което може да се разкаже на смъртната материална личност за тези изключително духовни обители. Нас ни учат, че тези светове изобилстват с не личностен живот, - същества на Вечния Син. Ние предполагаме, че тези същества се събират тук за служене в планираните нови вселени от външното пространство. Философите от Рая утвърждават, че всеки нов Райски цикъл, около два милиарда години урантийско време, се ознаменува със създаването на допълнителни резерви, представени от същества, от тези категории в тайните светове на Вечния Син.

Доколкото аз знам, нито една личност никога не е посещавала нито една от сферите на Вечния Син. В течение на целият свой дълъг опит в Рая и зад неговите предели аз никога не съм получавал задача да посетя който и да е от тези светове. Тях не посещават даже личностите, създадени при участието на Вечния Син. Ние предполагаме, че всички видове не личностни духове независимо от техния произход, се допускат в тези духовни обители. За мен - личностното създание, имащо духовен облик, - такъв свят би се показал сякаш пустинен и захвърлен, даже ако на мен биха ми позволили посещение там. Високите духовни личности съществуват не за удовлетворение на празно любопитство или съвършено безцелни приключения. Винаги има повече от достатъчен избор от увлекателни и полезни дерзания, за да би могло да позволите на себе си да проявявате интерес към безсмислени или неосъществими замисли.

4. СВЕТОВЕТЕ НА БЕЗКРАЙНИЯ ДУХ

Между най-вътрешният пръстен на Хавона и сияещите сфери на Вечния Син се въртят седемте сфери на Безкрайния Дух, населени с неговото потомство, тринитизованите


Страница 150

синове на прославените личностни създания и други видове неразкрити същества - умели ръководители на многочислени проекти в различните области на вселенската деятелност.

Седемте Главни Духове се явяват най-висшите и пределни представители на Безкрайния Дух. Техните лични резиденции, съсредоточените им енергетични потенциали, се намират в периферната част на Рая, но всички операции, свързани с тяхното управление и ръководство на голямата вселена, се осъществява в тези специални сфери на Безкрайния Дух. Фактически, Седемте Главни Духове се явяват балансиращи разума и духа във вселената на вселените, все обемаща, всеобхватна, координираща централна сила.

Действайки от тук, от седемте особени сфери, Главните Духове достигат баланса и стабилизирането на контурите на космическия разум в голямата вселена. Те така също са свързани с различни духовни отношения и присъствието на Божествата по цялата голяма вселена. Физическите реакции са еднакви, еднообразни, винаги незабавни и автоматични. Обаче емпирическото духовно присъствие зависи от основните условия, или състояния, духовната възприемчивост, присъща на индивидуалните разумни същества от световете.

Физическата власт, присъствието и функцията са неизменни във всички вселени, малки или големи. Отличителният фактор на духовното присъствие или реакциите на него се явява различната степен на неговото признание и възприемане от волевите създания. В това същото време както духовното присъствие на абсолютното и екзистенциално Божество в никаква степен не зависи от отношението на лоялност или нелоялността на създанията, е толкова също истинско, че на функционалното присъствие на субабсолютното и емпирическо Божество явно и непосредствено влияят решенията, избора и собственото отношение на подобни крайни създания, - предаността и всеотдайността на отделното същество, планети, системи, съзвездия или вселена. Обаче това духовно присъствие на божествеността не е капризно, не е произволно; неговата емпирическа вариативност се обяснява с това, че личностните създания притежават дара на свободната воля.

Причините за различието в духовното присъствие съществуват във вашите собствени сърца и умове и се определят от вашия избор, вашите решения и вашата целеустременост. Това различие е присъщо за реакциите на свободната воля на разумните личностни създания, за които възможността за свобода на избора е била предопределена от Всеобщия Отец. И Божествата неизменно верни на своя дух, действащи съобразно променливите условия, които се създават в зависимост от различния избор на създанията, - те ту отделят на тях по-голямата част от своето присъствие в отговор на искреното към това стремление, ту се отдръпват от сцената, когато така решават техните създания, ползващи се от своя божествен дар - свободата на избора. Така духът на божествеността послушно се подчинява на решенията на обитаващите в световете създания.

Фактически, изпълнителните светове на Седемте Главни Духове - това са Райските столици на седемте свръхвселени и свързаните с тях сегменти от външното пространство. Всеки Главен Дух осъществява управлението на една свръхвселена, и всеки от седемте свята е закрепен само към един от Главните Духове. Зад пределите на Раят няма буквално нито един аспект на управление на седемте свръхвселени, който да не е бил предвиден в тези изпълнителни светове. Те не са толкова изключителни, колкото сферите на Отца или Сина, и макар статуса на постоянно жителство да притежават само исконните обитатели и тези, които тук се трудят, тези седем административни планети винаги са открити за всички същества, които биха желали


Страница 151

да ги посетят и в разпореждане, на които се намират необходимите средства за придвижване.

За мен, тези изпълнителни светове - са най-интересните и увлекателни места зад пределите на Рая. Никъде в цялата обширна вселена вие няма да видите толкова разнообразна деятелност, въвличаща толкова многочислени и различни категории живи същества, протичаща на толкова различни нива и включваща едновременно материалните, интелектуалните и духовните занятия. Когато на мен ми се предостави време, свободно от изпълнение на задачи, и на мен ми се отдаде възможност да бъда в Рая или Хавона, то аз обичайно се отправям в един от тези оживени светове на Седемте Главни Духове, за да въодушевя от зрелището на предприемчивостта, самозабравянето, предаността, мъдростта и ефективността. Няма друго такова място, където аз да бих могъл да наблюдавам толкова поразителното взаимодействие на личностни същества на всичките седем нива на вселенската реалност. И аз неизменно получавам нов приток на сили благодарение на тези, които добре знаят своето дело и получават истинско удоволствие от своята деятелност.

[Представено от Възпитателят по Мъдрост, насочен за изпълнението на тази функция от От Векове Древните от Уверса.]


Страница 152