Текстът със зелени букви е, само, помощен материал насочващ, към възможно предаване на смисъла на оригиналния текст, и не е одобряван от Фондация Урантия. Настоятелно препоръчвам да сверявате с оригиналния текст! Официалният сайт е: http://www.urantia.org/

Документ 27. СЛУЖЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ СУПЕРНАФИМОВ

Документ 27. СЛУЖЕНЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СУПЕРНАФИМИ

ПЕРВИЧНЫЕ супернафимы являются возвышенными слугами Божеств на вечном Острове Рай. Неизвестно, чтобы они когда-либо изменяли путям света и праведности. Их ряды не поредели; за всё время их существования, уходящее в вечность, не был потерян ни один член величественного воинства. Эти высокие супернафимы являются совершенными существами, высшими в совершенстве, но они не абсонитны, как не являются они и абсолютными. Совершенные в самой своей сущности, эти дети Бесконечного Духа, поочередно и по желанию, исполняют все виды своих разнообразных обязанностей. Хотя первичные супернафимы не проявляют особой активности за пределами Рая, раз в тысячелетие они участвуют в различных собраниях и групповых сборах центральной вселенной. Они также выполняют различные специальные поручения Божеств, и многие из них поднимаются до статуса Юридических Советников.

ПЪРВИЧНИТЕ супернафими се явяват най-възвишените слуги на Божествата на вечния Остров Рай. Не е известно, че те когато и да било са изменяли на пътя на светлината и праведността. Техните редици не са оредявали; за цялото време на тяхното съществуване, отдалечаващо се във вечността, не е бил загубен нито един член от величественото войнство. Тези високи супернафими се явяват съвършени същества, висши в съвършенството, но те не са абсонитни, както и не се явяват и абсолютни. Съвършени в самата своя същност, тези деца на Безкрайния Дух, по ред един след друг и по желание, изпълняват всички видове разнообразни деятелности. Макар първичните супернафими да не проявяват особена активност зад пределите на Рая, веднъж в хилядолетието те участвуват в различни събрания и групови събирания в централната вселена. Те също така изпълняват различни специални поръчения на Божествата, и много от тях се издигат до статуса на Юридически Съветници.

Первичные супернафимы могут также назначаться в качестве глав серафических воинств, которые служат в мирах, изолированных вследствие восстания. После того, как один из Райских Сынов посвящает себя такому миру, завершает свою миссию, возносится к Всеобщему Отцу, принимается им и возвращается в качестве правомочного избавителя этого изолированного мира, руководители назначений всегда ставят первичного супернафима главой попечительских духов возвращенной сферы. Супернафимы этой специальной службы периодически сменяются. Нынешний «глава серафимов» Урантии является вторым существом данного чина, исполняющим свои обязанности со времени посвящения Христа Михаила.

Първичните супернафими могат също така да се назначават в качеството на глава на серафическите войнства, които служат в световете, изолирани в следствие на въстание. След като, един от Райските Синове посвети себе си на такъв свят, завършва своята мисия, възнася се към Всеобщия Отец, приема се от него и се възвръща в качеството на правомощен избавител на този изолиран свят, ръководителите на назначенията винаги поставят първичен супернафим за глава на попечителските духове от възвърнатата сфера. Супернафимите на тази специална служба периодично се сменят. Сегашната "глава на серафимите" на Урантия се явява второто същество от дадения чин, изпълняващо своите задължения от времето на посвещението на Христа Михаил.

Испокон веков первичные супернафимы служили на Острове Света и отправлялись в пространство, чтобы возглавить духовные воинства пространственных миров, однако их нынешняя классификация существует только со времени прибытия в Рай хавонских паломников времени. В настоящее время эти высокие ангелы объединяются в семь категорий:

От памтивека първичните супернафими са служили на Острова на Светлината и са се отправяли в пространството, за да възглавяват духовните войнства в пространствените светове, обаче тяхната сегашна класификация съществува само от времето на пристигането в Рая на хавонските поклонници на времето. В настояще време тези високи ангели се обединяват в седем категории:

1. Воспитатели поклонения.

1. Възпитатели в поклонението.

2. Преподаватели философии.

2. Преподаватели по философия.

3. Хранители знаний.

3. Пазители на знанията.

4. Воспитатели.

4. Възпитатели.

5. Толкователи этики.

5. Тълкуватели на етиката.

6. Руководители назначений.

6. Ръководители на назначенията.

7. Успокоители.

7. Успокоители.

Только после того, как восходящие паломники действительно достигают Рая, они попадают под непосредственное влияние первичных супернафимов, проходя подготовку под руководством этих ангелов в последовательности, обратной

Само след като, възходящите поклонници действително достигнат Рая, те попадат под непосредственото влияние на първичните супернафими, преминавайки подготовка под ръководството на тези ангели в последователност, обратна


Страница 299

порядку их представления. Это значит, что вы вступаете на Райский путь под опекой успокоителей и, проведя определенное время с промежуточными чинами, заканчиваете период подготовки под руководством воспитателей поклонения. После этого перед вами открывается бесконечный путь завершителя.

на реда на тяхното представяне. Това означава, че вие встъпвате на Райския път под опеката на успокоителите и, прекарвайки определено време с промеждутъчните чинове, завършвате периода на подготовка под ръководството на възпитателите в поклонение. След това пред вас се открива безкрайния път на завършителя.

1. УСПОКОИТЕЛИ

1. УСПОКОИТЕЛИ

Успокоители — это Райские инспекторы, прибывающие с центрального Острова на внутреннее кольцо Хавоны, чтобы объединить здесь усилия со своими коллегами — спутниками покоя вторичного чина супернафимов. Непременным условием испытания радости от пребывания в Раю является покой, божественный покой. И эти успокоители — последние наставники, которые готовят паломников времени к вступлению в вечность. Они приступают к своей деятельности на завершающем кольце центральной вселенной и продолжают ее, когда паломник пробуждается от последнего сна перехода, — погружения, которое переводит создание пространства в царство вечности.

Успокоители - това са Райски инспектори, пребиваващи от централния Остров на най-вътрешния пръстен от Хавона, за да обединят тук усилията със своите колеги - спътниците на покоя от вторичния чин супернафими. Непременно условие за изпитване на радост от пребиваването в Рая се явява покоя, божествения покой. И тези успокоители - са последните наставници, които готвят поклонниците на времето за встъпване във вечността. Те пристъпват към своята деятелност на завършващия пръстен от централната вселена и я продължават, когато поклонника се събуди от последния сън на прехода, - потапянето, което превежда съзнанието от пространството в царството на вечността.

Покой имеет семичастную природу. Есть отдых сна и досуга у низших категорий жизни, отдых открытия — у более высоких существ, отдых поклонения — у высшего типа духовных личностей. Существует также естественный покой для восполнения запаса своей физической или духовной энергии. Есть сон перехода — бессознательный покой серафического переноса при перемещении из одной сферы в другую. Полностью отличается от всех этих форм глубокий покой превращения — отдых при переходе существа из одной стадии в другую, от одной жизни к другой, от одного состояния к другому, сон, который всегда сопутствует переходу к новому вселенскому статусу, по сравнению с эволюционированием через различные ступени какого-либо одного статуса.

Покоят има седмочастна природа. Има почивка в съня и свободното време при низшите категории живот, почивка в откритията - при по-високите същества, почивка в поклонението - при висшия тип духовни личности. Съществува така също и естествена почивка за попълване на запаса на своите физически сили или духовни енергии. Има сън на прехода - безсъзнателен покой на серафическия пренос при преместване от една сфера в друга. Напълно се отличава от всички тези форми дълбокият покой на превръщането - отдихът при прехода на съществата от един стадий в друг, от един живот към друг, от едно състояние към друго, сънят, който винаги съпътства прехода към нов вселенски статус, в сравнение с еволюирането през различните степени на който и да бил един статус.

Однако последний покой превращения отличается от предыдущих снов перехода, которые служили вехами успешного обретения нового статуса на восходящем пути; и потому с его помощью создания времени пересекают внутренние границы времени и пространства, чтобы получить постоянный статус во вневременных и внепространственных обителях Рая. Успокоители и спутники покоя столь же необходимы для этого решающего превращения, сколь серафимы и их спутники — для продолжения жизни создания после смерти.

Обаче последният покой в превръщането се отличава от предходните сънища на прехода, които са служили като клони към успешното придобиване на новия статус във възходящия път; и за това с негова помощ създанията на времето пресичат най-вътрешните граници на времето и пространството, за да получат постоянен статус в извънвремевите и извън пространствените обители на Рая. Успокоителите и спътниците на покоя са също толкова необходими за това решаващо превръщане, колкото и серафимите и техните спътници - за продължаване живота на създанията след смъртта.

Вы погружаетесь в покой на последнем кольце Хавоны и возрождаетесь в вечности в Раю. И после восстановления своей духовной личности вы сразу же узнаете в успокоителе, приветствующем вас на вечных берегах Рая, того первичного супернафима, который погрузил вас в завершающий сон на внутреннем кольце Хавоны; и вы вспомните последнее великое проявление веры, когда вы в очередной раз приготовились доверить сохранность своей личности Всеобщему Отцу.

Вие се потапяте в покой на последния пръстен от Хавона и се възраждате във вечността на Рая. И след възстановяване на своята духовна личност вие също веднага ще познаете в успокоителя, приветстващ ви на вечните брегове на Рая, този първичен супернафим, който ви е потопил в завършващия сън на най-вътрешния пръстен от Хавона; и вие ще си спомните за последната велика проява на вяра, когато вие за пореден път сте се приготвяли да доверите съхраняването на своята личност на Всеобщия Отец.

Вы испытали последний покой времени; заснули последним сном перехода; и теперь вы пробуждаетесь к вечной жизни на берегах вечной обители. «И вы уже никогда не заснете. Пред вами — присутствие Бога и Сына его, вы же — его вечные слуги; вы увидели его лицо, и имя его — дух ваш. И ночи не будет там, и не будет у них нужды в солнечном свете, ибо Великий Источник и Центр светит им; и будут жить они вечно. И осушит Бог слезы с глаз их; и не будет больше смерти, как не будет ни скорби, ни горя, ни боли; ибо всё прежнее исчезло».

Вие сте изпитали последния покой на времето; заспали сте последния сън на прехода; и сега вие се пробуждате за вечен живот на бреговете на вечната обител. "И вие вече никога няма да заспите. Пред вас - е присъствието на Бога и Сина негов, вие вече - сте негови вечни слуги; вие сте видели неговото лице, и името негово - духа ваш. И нощи няма да има там, и няма да имат те нужда от слънчева светлина, защото Великият Източник и Център ще им свети; и ще живеят те вечно. И ще изтрие Бог сълзите от очите им; и няма да има повече смърт, както няма да има скръб, нито мъка, нито болка; защото всичко предишно е изчезнало".


Страница 300

2. РУКОВОДИТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЙ

2. РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЗНАЧЕНИЯТА

Время от времени глава супернафимов — «прообраз ангелов» — назначает эту группу небесных существ для руководства организацией всех трех чинов этих ангелов — первичных, вторичных и третичных. Как группа, супернафимы обладают полным самоуправлением и саморегуляцией, за исключением функций, исполняемых их общим главой, первым ангелом Рая, являющимся постоянным руководителем всех этих духовных личностей.

От време на време главата на супернафимите - "прототипът на ангелите" - назначава тази група небесни същества за ръководство на организацията на всичките три чина от тези ангели - първични, вторични и третични. Като група, супернафимите притежават пълно самоуправление и саморегулиране, с изключение на функциите, изпълнявани от техния възглавяващ, първия ангел в Рая, явяващ се постоянен ръководител на всички тези духовни личности.

Ангелы-руководители тесно связаны с прославленными смертными обитателями Рая вплоть до вступления последних в Корпус Завершения. Занятия вновь прибывших не ограничиваются только учебой и воспитанием; служение играет существенную роль в предзавершенческом образовательном опыте Рая. Я также замечал, что в периоды досуга восходящие смертные стремятся к дружескому общению с резервным корпусом суперафических руководителей назначений.

Ангелите-ръководители са тясно свързани с прославените смъртни обитатели на Рая чак до встъпването на последните в Корпуса на Завършването. Занятията с ново пристигналите не се ограничават само с ученето и възпитанието; служенето играе съществена роля в предварително завършващия образователен опит в Рая. Аз също така съм забелязал, че в периодите на свободно време възходящите смъртни се стремят към дружеско общуване с резервния корпус на суперафическите ръководители на назначенията.

Когда вы, восходящие смертные, достигнете Рая, то круг вашего общения, куда входят взаимоотношения с воинством возвышенных и божественных существ, а также со знакомым вам множеством прославленных смертных собратьев, значительно расширится. Вам предстоит близко познакомиться более чем с тремя тысячами различных категорий Жителей Рая, с разнообразными группами Трансценденталов, равно как и с многочисленными типами нераскрытых на Урантии обитателей Рая, постоянных и временных. После продолжительного общения с могучими интеллектами Рая, вы сможете отдохнуть в компании существ, обладающих разумом ангельского типа; они напоминают смертным о серафимах, с которыми они были так долго связаны столь живительной связью.

Когато вие, възходящите смъртни, достигнете Рая, то кръгът на вашето общуване, в който влизат взаимоотношението с войнството от възвишени и божествени същества, а също така с познатото ви множество от прославени смъртни събратя, значително ще се разшири. На вас ви предстои отблизо да се запознаете с повече от три хиляди различни категории Жители на Рая, с разнообразни групи от Трансцеденти, еднакво както и с многочислени типове неразкрити на Урантия обитатели на Рая, постоянни и временни. След продължителното общуване с могъщите интелекти от Рая, вие ще можете да отдъхнете в компанията на същества, притежаващи разум от ангелски тип; те напомнят на смъртните за серафимите, с които те така дълго са били свързани с толкова живителна връзка.

3. ТОЛКОВАТЕЛИ ЭТИКИ

3. ТЪЛКУВАТЕЛИ НА ЕТИКАТА

Чем выше вы поднимаетесь по ступеням жизни, тем больше внимания должно уделяться вселенской этике. Этическое сознание является, в принципе, признанием индивидуумом прав, неотъемлемых от существования любого или всех остальных индивидуумов. Однако духовная этика выходит далеко за пределы этических представлений об отношениях индивидуума и группы, присущих смертному и даже моронтийному существованию.

Колкото по-нагоре вие се издигате по стълбата на живота, толкова повече внимание трябва да се отделя на вселенската етика. Етическото съзнание се явява, по принцип, признаване от индивида на правата, неотменими от съществуването на всекиго или на всички останали индивиди. Обаче духовната етика излиза далеко зад пределите на етическите представи за отношенията на индивида и групите, присъщи на смъртното и даже на моронтийното съществуване.

Вопросы этики должным образом освещаются и адекватно усваиваются паломниками времени на протяжении длительного восхождения к блаженству Рая. Начиная с пространственных миров, где они появляются на свет, восходящие создания продолжают прибавлять к своему непрестанно расширяющемуся кругу вселенских партнеров всё новые группы существ на всём протяжении ведущего к центру пути. Каждая новая группа коллег добавляет очередной этический уровень, который необходимо осознать и принять; поэтому к тому времени, когда восходящие смертные достигают Рая, они остро нуждаются в ценном дружеском совете относительно толкования этических вопросов. Их не нужно учить этике, но столкнувшись с беспрецедентной задачей вхождения в контакт с таким обилием новых для себя вещей, они нуждаются в должном толковании того, что они так старательно усвоили.

Въпросите на етиката по необходимия начин се осветяват и адекватно се усвояват от поклонниците на времето по протежение на дългото възхождане към блаженството на Рая. Започвайки от пространствените светове, където те се появяват на бял свят, възходящите създания продължават да прибавят към своя непрестанно разширяващ се кръг от вселенски партньори всички групи нови същества по цялото протежение на водещия към центъра път. Всяка нова група колеги добавя поредното ниво в етиката, което е необходимо да бъде осъзнато и прието; за това към времето, когато възходящите смъртни достигат до Рая, те остро се нуждаят от ценен дружески съвет относно тълкуването на етическите въпроси. На тях не им е нужно да учат етика, но сблъсквайки се с безпрецедентна задача на възхождането в контакт с такова изобилие от нови за тях неща, те се нуждаят от необходимото тълкуване на това, което те така старателно са усвоили.

Толкователи этики оказывают прибывшим в Рай неоценимую помощь, помогая приспособиться к многочисленным группам величественных существ в течение богатого событиями периода, который начинается получением постоянного статуса и оканчивается официальным зачислением в Корпус Смертных Завершителей. Значительная часть многочисленных типов Жителей Рая уже

Тълкувателите на етиката оказват на пристигналия в Рая неоценима помощ, помагайки му да се приспособи към многочислените групи величествени същества в течение на богатия на събития период, който започва с получаването на постоянен статус и завършва с официалното зачисляване в Корпуса на Смъртните Завършители. Значителна част от многочислените типове Жители на Рая вече


Страница 301

встречалась восходящим паломникам на семи кольцах Хавоны. Прославленные смертные были также тесно связаны с совместным корпусом сынов, тринитизованных созданиями. Этот корпус расположен на внутреннем кольце Хавоны, где эти существа получают значительную часть своего образования. А на других кольцах восходящие паломники встречались с многочисленными нераскрытыми типами постоянных обитателей Рая-Хавоны, получающих там совместную подготовку для неизвестных назначений будущего.

са се срещали с възходящи поклонници на седемте пръстена от Хавона. Прославените смъртни са били също така тясно свързани със съвместния корпус синове, тринитизовани създания. Този корпус е разположен на най-вътрешния пръстен от Хавона, където тези същества получават значителна част от своето образование. А на другите пръстени възходящите поклонници се срещат с многочислените неразкрити типове постоянни обитатели на Рай-Хавона, получаващи там съвместна подготовка за неизвестните назначения в бъдещето.

Каждому небесному товариществу присуща взаимность. Пользу получаете не только вы — восходящий смертный, который общается со всё новыми и новыми типами всё более высоких божественных партнеров; вы также наделяете каждого из этих братских существ частицей своей личности и опыта, оставляя в них неизгладимый след, улучшая и изменяя всякого, кто общался с восходящим смертным эволюционных миров времени и пространства.

За всяко небесно другарство е присъща взаимност. Полза получавате не само вие - възходящия смъртен, който общува с все нови и нови типове все по-високи божествени партньори; вие също така надарявате всекиго от тези братски същества с частица от своята личност и опита, оставяйки в тях незаличими следи, подобрявайки и изменяйки всекиго, който е общувал с възходящ смъртен от еволюционните светове на времето и пространството.

4. ВОСПИТАТЕЛИ

4. ВЪЗПИТАТЕЛИ

Получив исчерпывающие разъяснения по вопросам этики Райских отношений — разъяснения, являющиеся не пустыми формальностями или диктатом надуманных каст, а неотъемлемыми правилами поведения, — восходящим смертным полезно познакомиться с советами воспитателей, которые объясняют новым членам Райского общества, какими должны быть совершенные действия высоких существ, обитающих на центральном Острове Света.

Получавайки изчерпващи разяснения по въпросите на етиката в Райските отношения - разяснения, явяващи се не празни формалности или диктат измислен от кастите, а неотменими правила на поведение, - за възходящите смъртни е полезно да се запознаят със съветите на възпитателите, които обясняват на новите членове на Райското общество, какви трябва да бъдат съвършените действия на високите същества, обитаващи централния Остров на Светлината.

Гармония является основным принципом центральной вселенной, и в Раю царит явный порядок. Правильное поведение неотъемлемо от прогресса, который через знания и философию ведет к духовным высотам искреннего поклонения. Приближение к Божественности предполагает применение божественного метода, и овладение этим методом возможно только после прибытия паломника в Рай. Дух этого метода пронизывает кольца Хавоны, однако завершающие штрихи в подготовку паломников времени можно наложить только на самом Острове Света.

Хармонията се явява основен принцип в централната вселена, и в Рая цари явен порядък. Правилното поведение е неотделимо от прогреса, който чрез знания и философия води към духовните висоти на искреното поклонение. Приближаването към Божествеността предполага прилагане на божествения метод, и овладяването на този метод е възможно само след пристигането на поклонника в Рая. Духът на този метод пронизва пръстените от Хавона, обаче завършващите щрихи в подготовката на поклонниците на времето могат да се положат само на самия Остров на Светлината.

Этикет Рая отличается полной непринужденностью и является во всех смыслах естественным и свободным. Тем не менее, на вечном Острове существует должный и совершенный образ действий, а воспитатели неизменно сопровождают «пришельцев, живущих в городе», наставляя и направляя их так, чтобы паломники времени чувствовали себя совершенно свободными и в то же время могли избежать беспорядка и неуверенности, которые в противном случае были бы неизбежны. Только это позволяет предотвратить бесконечные неурядицы, а неурядиц не бывает в Раю.

Етикетът на Рая се отличава с пълна непринуденост и се явява във всеки смисъл естествен и свободен. Още повече, на вечния Остров съществува задължителен и съвършен начин на действия, а възпитателите неизменно съпровождат "пришълците, живеещи в града", наставлявайки и направлявайки ги така, че поклонниците на времето да чувстват себе си съвършено свободни и в същото време да могат да избегнат безпорядъка и неувереността, които в противен случай биха били неизбежни. Само това позволява да се предотвратят безкрайните неуредици, а неуредици няма в Рая.

Воспитатели — это настоящие возвышенные учители и проводники. Их главная задача состоит в ознакомлении новых смертных обитателей с практически бесконечным разнообразием незнакомых ситуаций и неизвестных обычаев. Несмотря на продолжительную подготовку и долгий путь, Рай остается невыразимо удивительным и неожиданно новым для того, кто наконец получает статус постоянного обитателя.

Възпитателите - това са истински възвишени учители и водачи. Тяхната главна задача се състои в запознаването на новите смъртни обитатели с практически безкрайното разнообразие от непознати ситуации и неизвестни обичаи. Независимо от продължителната подготовка и дългия път, Раят си остава неизразимо учудващ и неочаквано нов за този, който най-накрая получава статус на постоянен обитател.

5. ХРАНИТЕЛИ ЗНАНИЙ

5. ПАЗИТЕЛИ НА ЗНАНИЯТА

Суперафические хранители знаний — это высшие «живые эпистолы», известные всем и читаемые всеми, кто обитает в Раю. Они являются божественными архивами истины, живыми книгами подлинного знания. Вы слышали о записях в «книге жизни». Хранители знаний — именно такие живые книги, анналы совершенства, запечатленные на вечных скрижалях божественной жизни и высшей

Суперафическите пазители на знанията - това са "живите епистоли", известни на всички и четени от всеки, който обитава в Рая. Те се явяват божествените архиви на истините, живите книги на истинското знание. Вие сте слушали за записите в "книгата на живота". Пазителите на знания - са именно такива живи книги, анали на съвършенството, запечатани на вечните скрижали божествен живот и висша


Страница 302

уверенности. Это действительно живые, автоматические библиотеки. Вселенские факты являются неотъемлемой частью этих первичных супернафимов и буквально записаны в них; кроме того, сама сущность этих совершенных и исчерпывающих вместилищ вечной истины и временных знаний не позволяет неправде поселиться в их сознании.

увереност. Това са действително живи, автоматични библиотеки. Вселенските факти се явяват неотменима част от тези първични супернафими и буквално са записани в тях; освен това, самата същност на тези съвършени и изчерпващи вместилища на вечната истина и времевите знания не позволява на неправдата да се посели в тяхното съзнание.

Эти хранители проводят факультативные образовательные курсы для постоянных обитателей вечного Острова, но в основном они выполняют справочную функцию и подтверждают подлинность информации. Любое проживающее в Раю существо может по своему желанию ознакомиться с живой записью конкретного события или истины. В северной оконечности Острова находятся живые каталоги знаний, которые определяют руководителя группы, обладающей искомой информацией; и тут же появляются изумительные существа, которые являются именно тем, что вы хотите знать. Вам не придется более пользоваться знанием, облеченным в письменную форму, ибо перед вами само живое знание. Таким образом, вы приобретаете высшее знание от живых существ, являющихся его окончательными хранителями.

Тези пазители провеждат факултативни образователни курсове за постоянните обитатели на вечния Остров, но в основното те изпълняват справочна функция и потвърждават истинността на информацията. Всяко живущо в Рая същество може по свое желание да се запознае с живия запис на конкретно събитие или истина. В северния край на Острова се намират живите каталози на знанията, които определят ръководителя на групите, притежаващ търсената информация; и в този момент се появяват изумителни същества, които се явяват именно това, което вие искате да знаете. На вас няма да ви се налага да се ползвате от знанието, облечено в писмена форма, защото пред вас е самото живо знание. По такъв начин, вие придобивате най-висшето знание от живите същества, явяващи се негови окончателни пазители.

Установив, какой именно супернафим является тем, что вы хотите выяснить, вы обнаружите, что в вашем распоряжении находятся все известные факты всех вселенных, ибо эти хранители знаний являются окончательными и живыми сводами огромной сети регистрирующих ангелов — от серафимов и секонафимов локальных и сверхвселенных до главных архивариусов чина третичных супернафимов Хавоны. И это живое средоточие знаний отличается от официальных архивов Рая — совокупного свода вселенской истории.

Установявайки, кой именно супернафим се явява това, което вие искате да изясните, вие откривате, че във ваше разпореждане се намират всички известни факти от всички вселени, защото тези пазители на знания се явяват окончателни и живи сводове на огромната мрежа от регистриращи ангели - от серафимите и секонафимите в локалните и свръхвселените до главните архивари от чина на третичните супернафими от Хавона. И това живо съсредоточаване на знания се отличава от официалните архиви на Рая - съвкупния свод от вселенски истории.

Мудрость истины происходит из божественности центральной вселенной, однако знание — эмпирическое знание — в значительной мере возникает в пределах времени и пространства; этим и объясняется необходимость существования обширных сверхвселенских организаций регистрирующих серафимов и супернафимов, действующих под началом Небесных Архивариусов.

Мъдростта на истината произлиза от божествеността в централната вселена, обаче знанието - емпирическото знание - в значителна степен възниква в пределите на времето и пространството; с това се обяснява и необходимостта от съществуването на обширните свръхвселенски организации на регистриращите серафими и супернафими, действуващи под началото на Небесните Архивари.

Эти первичные супернафимы, в силу своей природы владеющие сведениями о вселенной, отвечают также за их организацию и систематизацию. Являясь живой справочной библиотекой вселенной вселенных, они классифицируют знания по семи большим разделам, каждый из которых объединяет около миллиона подразделов. Удобство, с которым обитатели Рая могут пользоваться этим огромным вместилищем знаний, объясняется исключительно добровольными и мудрыми действиями хранителей знаний. Хранители являются также возвышенными учителями центральной вселенной, щедро отдающими свои живые сокровища всем существам любого кольца Хавоны; их услугами широко, хотя и опосредованно, пользуются суды От Века Древних. Однако эта живая библиотека, открытая для центральной и сверхвселенных, недоступна для локальных творений. Только косвенно и с помощью отражения благотворные Райские знания приобретаются в локальных вселенных.

Тези първични супернафими, по силата на своята природа владеещи сведенията за вселената, отговарят също така за тяхната организация и систематизиране. Явявайки се жива справочна библиотека във вселената на вселените, те класифицират знанието по седем големи раздела, всеки от които обединява около милион подраздели. Удобството, с което обитателите от Рая могат да се ползуват от това огромно вместилище на знания, се обяснява с изключително доброволните и мъдри действия на пазителите на знания. Пазителите се явяват също така възвишени учители в централната вселена, щедро отдаващи своите живи съкровища на всички същества от всеки пръстен на Хавона; от техните услуги широко, макар и опосредствено, се ползуват съдилищата на От Векове Древните. Обаче тази жива библиотека, открита за централната и свръхвселените, е недостъпна за локалните творения. Само косвено и с помощта на отражението благотворните Райски знания се придобиват в локалните вселени.

6. ПРЕПОДАВАТЕЛИ ФИЛОСОФИИ

6. ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ФИЛОСОФИЯ

Ближе всего к высшему наслаждению от поклонения стоит то живительное чувство, которое порождается философией. Нет таких высот или таких далей, за которыми не оставалось бы множества тайн; пытаясь разгадать эти тайны, мы вынуждены обращаться к философии.

Най-близо от всичко към висшето наслаждение стои това живително чувство, което се поражда от философията. Няма такива височини или такива далечини, зад които да не биха оставали множество тайни; опитвайки се да разгадаем тези тайни, ние сме принудени да се обърнем към философията.

Райские преподаватели философии с наслаждением наставляют умы обитателей Рая — как исконных, так и восходящих — на вдохновляющий путь решения вселенских проблем. Серафические преподаватели философии являются «небесными

Райските преподаватели по философия с наслаждение наставляват умовете на обитателите на Рая - както исконните, така и възходящите - на възходящия път за решаване на вселенските проблеми. Серафическите преподаватели по философия се явяват "небесни


Страница 303

мудрецами» — мудрыми существами, которые используют заключенную в знании истину и эмпирические факты в стремлении овладеть неизвестным. Они превращают знание в истину, опыт — в мудрость. В Раю восходящие личности пространства испытывают высоты бытия: они обладают знаниями; они знают истину; они способны философствовать — мыслить категориями истины; они могут даже попытаться прикоснуться к концепции Предельного и осмыслить методы Абсолютов.

мъдреци" - мъдри същества, които използуват съдържащата се в знанието истина и емпирическите факти в стремежа да овладеят неизвестното. Те превръщат знанието в истина, опита - в мъдрост. В Раят възходящите личности от пространството изпитват висотите на битието: те притежават знания; те знаят истината; те са способни да философстват - да мислят с категориите на истината; те могат даже да се опитат да се докоснат към концепциите на Пределния и да осмислят методите на Абсолютите.

В южной оконечности обширных пределов Рая преподаватели философии проводят подробные курсы по семидесяти функциональным разделам мудрости. Здесь они рассуждают о планах и целях Бесконечности, стремясь к координации опыта и согласованию знаний всех, кому доступна их мудрость. Они достигли высокой степени специализации в подходах к различным вселенским проблемам, однако к окончательным выводам они всегда приходят в полном согласии.

В южните краища на обширните предели от Рая преподавателите по философия провеждат подробни курсове по седемдесетте функционални раздела на мъдростта. Тук те разсъждават за плановете и целите на Безкрайността, стремят се към координиране на опита и съгласуване на знанието във всеки, комуто е достъпна тяхната мъдрост. Те са достигнали висока степен на специализация в подходите към различни вселенски проблеми, обаче към окончателните изводи те винаги достигат в пълно съгласие.

Эти Райские философы используют всевозможные методы преподавания, включая высший метод графов Хавоны и некоторые Райские методы передачи информации. Все эти высшие методы сообщения знаний и изложения идей совершенно недоступны пониманию даже наиболее высокоразвитого человеческого ума. Час обучения в Раю соответствует десяти тысячам лет с использованием урантийских методов, основанных на запоминании слов. Вы неспособны понять данные способы коммуникации, а в смертном опыте просто нет ничего, с чем их можно было бы сравнить или сопоставить.

Тези Райски философи използуват всевъзможни методи на преподаване, включително най-висшия метод на графовете от Хавона и някои Райски методи за предаване на информация. Всички тези висши методи за съобщаване на знания и излагането на идеи са съвършено недостъпни за разбирането даже на най-високо развития човешки ум. Часът по обучение в Рая съответствува на десет хиляди години при използуването на урантийските методи, основани на запомнянето на думи. Вие сте неспособни да разберете дадените способи на комуникация, а в смъртния опит просто няма нищо, с което те биха могли да бъдат сравнени или съпоставени.

Преподаватели философии получают высшее наслаждение, делясь своим толкованием вселенной вселенных с существами, восшедшими из миров пространства. И хотя философские выводы никогда не обретут такой же окончательный характер, каким обладает фактическое знание и подлинный опыт, тем не менее, прослушав рассуждения этих первичных супернафимов о нерешенных проблемах вечности и действиях Абсолютов, вы надолго сохраните чувство удовлетворенности от изучения этих неразрешенных вопросов.

Преподавателите по философия получават най-висше наслаждение, споделяйки своето тълкуване за вселената на вселените със същества, произлезли от световете в пространството. И макар философските изводи никога да не взимат също такъв окончателен характер, какъвто притежава фактическото знание и истинския опит, още повече от това, изслушвайки разсъжденията на тези първични супернафими за нерешените проблеми на вечността и действията на абсолютите, вие за дълго ще съхраните чувството на удовлетвореност от изучаването на тези неразрешени въпроси.

Интеллектуальные занятия Рая не транслируются; совершенная философия доступна только тем, кто присутствует здесь лично. Окружающие творения знают об этих учениях только от тех, кто прошел через данный опыт и впоследствии донес эту мудрость до вселенных пространства.

Интелектуалните знания от Рая не се транслират; съвършената философия е достъпна само за тези, които присъствуват тук лично. Обкръжаващите творения знаят за тези учения само от този, който е преминал през дадения опит и в последствие е донесъл тази мъдрост до вселените от пространството.

7. ВОСПИТАТЕЛИ ПОКЛОНЕНИЯ

7. ВЪЗПИТАТЕЛИ В ПОКЛОНЕНИЕТО

Поклонение есть высшая привилегия и первейшая обязанность всех созданных разумных существ. Поклонение является сознательным и радостным актом признания и принятия истины и факта сокровенной и личной связи Создателей со своими созданиями. Качество поклонения определяется глубиной восприятия, на которую способно создание. И по мере расширения знаний о бесконечном характере Богов акт поклонения становится всё более всеохватным, пока, наконец, не достигает блаженства высшего эмпирического восторга и самого утонченного наслаждения, которое только известно созданным существам.

Поклонението е най-висшата привилегия и най-първо задължение за всички създадени разумни същества. Поклонението се явява съзнателен и радостен акт на признаване и приемане на истината и факта на съкровената и лична връзка на Създателя със своите създания. Качеството на поклонението се определя от дълбочината на възприятието, на което е способно създанието. И по степента на разширяване на знанията за безкрайния характер на Боговете акта на поклонението става все повече всеобхватен, докато, накрая, не достигне до блаженството на най-висшия емпирически възторг и най-изтънченото наслаждение, което е единствено известно на създадените същества.

Хотя на Острове Рай существует несколько мест для поклонения, он скорее напоминает одно огромное святилище для божественного служения. Поклонение является первейшей и преобладающей страстью всех тех, кто достигает его благословенных берегов, — это непроизвольное выражение чувств существами,

Макар на Острова Рай да съществуват няколко места за поклонение, той по-скоро напомня на едно огромно светилище за божествено служене. Поклонението се явява най-първа и преобладаваща страст във всички тези, които достигат благословените брегове, - това е непроизволно изразяване на чувства от съществата,


Страница 304

которые знают о Боге достаточно для того, чтобы достигнуть его присутствия. По мере продвижения к центру, с каждым новым кольцом Хавоны поклонение становится постоянно усиливающейся страстью, пока в Раю не появляется потребность управлять им и регулировать его выражение.

които знаят за Бога достатъчно за това, за да достигнат до неговото присъствие. По степента на придвижване към центъра, с всеки нов пръстен от Хавона поклонението се превръща в постоянно усилваща се страст, докато в Рая не се появява потребност тя да се управлява и да се регулира нейното изразяване.

Испытываемые в Раю периодические, непроизвольные, групповые и иные особые выражения высшего поклонения и духовного прославления проводятся под руководством специального корпуса первичных супернафимов. Направляемое этими воспитателями, такое поклонение достигает цели создания, принося высшее наслаждение и поднимаясь до высочайшего совершенства возвышенного самовыражения и личного наслаждения. Все первичные супернафимы стремятся стать воспитателями поклонения; и все восходящие существа с радостью предавались бы вечному поклонению, если бы руководители назначений периодически не распускали эти собрания. Однако ни одному восходящему существу не приходится принимать назначение в вечное служение, пока оно не достигает полного удовлетворения в поклонении.

Изпитваните в Рая периодични, непроизволни, групови и други особени изразявания на най-висше поклонение и духовно прославяне се провеждат под ръководството на специален корпус от първични супернафими. Направляваното от тези възпитатели, такова поклонение достига целта на създанията, принасяйки най-висше наслаждение и издигайки се до най-височайшето съвършенство на възвишеното самоизразяване и лично наслаждение. Всички първични супернафими се стремят да станат възпитатели в поклонението; и всички възходящи същества с радост биха се предавали на вечно поклонение, ако ръководителите на назначения периодично не биха разпускали тези събрания. Обаче на нито едно възходящо същество не се налага да приеме назначение във вечно служене, докато то не достигне до пълно удовлетворение в поклонението.

Задача воспитателей поклонения — научить восходящих созданий так выражать свое поклонение, чтобы получать полное удовлетворение от самовыражения и одновременно иметь возможность уделять внимание основным занятиям Райского режима. Без усовершенствования техники поклонения достигшему Рая обычному смертному потребовалась бы не одна сотня лет, чтобы добиться полного и удовлетворяющего выражения своих чувств — разумной признательности и благодарности восходящего создания. Воспитатели поклонения открывают новые и ранее неизвестные пути выражения, чтобы чудесные дети, рожденные в муках времени и в чреве пространства, могли намного быстрее получить полное удовлетворение от поклонения.

Задачата на възпитателите в поклонение - е да научат възходящите създания така да изразяват своето поклонение, че да получават пълно удовлетворение от самоизразяването и едновременно да имат възможност да отделят внимание на основните занятия в Райския режим. Без усъвършенствуване на техниката за поклонение на достигналия Рая обикновен смъртен биха потрябвали не една стотица години, че да се достигне до пълно и удовлетворяващо изразяване на своите чувства - разумна признателност и благодарност на възходящото създание. Възпитателите в поклонението откриват нови и по-рано неизвестни пътища за изразяване, за да могат чудесните деца, родени в мъките на времето и в утробата на пространството, много по-бързо да получат пълно удовлетворение от поклонението.

Все способности всех существ во всей вселенной, которые могут быть направлены на усиление и возвышение возможностей самовыражения и проявления признательности, используются в полном объеме при поклонении Божествам Рая. Поклонение есть высшая радость Райского существования ; оно является освежающим досугом Рая. То, что досуг делает для вашего изнуренного ума на земле, поклонение сделает для ваших прославленных душ в Раю. Способ поклонения в Раю совершенно недоступен смертному пониманию, но его дух можно вкусить уже на Урантии, ибо духи Богов и сейчас пребывают в вас, окружают вас и воодушевляют вас на истинное поклонение.

Всички способности на всички същества във цялата вселена, които могат да бъдат насочени към усилване и възвисяване на възможностите за самоизразяване и проявяване на признателност, се използуват в пълен обем при поклонение към Божествата в Рая. Поклонението е най-висшата радост в Райското съществуване; то се явява освежаващото свободно време в Рая. Това, което свободното време прави за вашия изнурен ум на земята, поклонението прави за вашите прославени души в Рая. Способът за поклонение в Рая е съвършено недостъпен за смъртното разбиране, но то може да бъде вкусено от духа още на Урантия, защото духовете на Боговете и сега пребивават във вас, обкръжават ви и ви въодушевяват за истинско поклонение.

В Раю есть специально отведенные места и специальное время для выражения поклонения, но их недостаточно для всё возрастающего потока духовного чувства, проявляющегося по мере увеличения знания и расширения восприятия божественности у великолепных существ эмпирического восхождения к вечному Острову. Со времени Грандфанды супернафимам не удавалось в полной мере охватить своим вниманием дух поклонения в Раю. Он всегда превышает предварительные оценки. Это объясняется тем, что личности, обладающие врожденным совершенством, неспособны в полной мере осознать колоссальные проявления духовного чувства у существ, которые медленно и с трудом взошли к блаженству Рая из глубин духовного мрака, присущего низшим мирам времени и пространства. Когда такие ангелы и смертные времени достигают присутствия Сил Рая, происходит излияние накопившихся веками чувств — зрелище, потрясающее ангелов Рая и вызывающее высшую радость и божественное удовлетворение в Райских Божествах.

В Раят има специално отделени места и специално време за изразяване на поклонението, но те са недостатъчни за все по нарастващия поток от духовно чувство, проявяващо се по степента на увеличаване на знанията и разширяване възприемането на божествеността у великолепните същества при емпирическото възхождане към вечния Остров. От времето на Грандфандите на супернафимите не се отдавало в пълна степен да обхванат в своето внимание духа на поклонение в Рая. То винаги превишава предварителните оценки. Това се обяснява с това, че личностите, притежаващи вродено съвършенство, са неспособни в пълна степен да осъзнаят колосалните прояви на духовното чувство у съществата, които бавно и с труд са се възкачили към блаженството в Рая от дълбините на духовния мрак, присъщ на низшите светове във времето и пространството. Когато такива ангели и смъртни на времето достигат присъствието на Силите в Рая, протича изливане на натрупаните с векове чувства - зрелище, потресаващо ангелите от Рая и предизвикващо най-висша радост и божествено удовлетворение в Райските Божества.

Временами весь Рай захлестывает безудержная волна духовных излияний и чувства поклонения. Часто воспитатели поклонения оказываются неспособными контролировать такие явления, и тогда в обители Божеств возникает тройной

От времена целият Рай се залива от безудръжна вълна на духовни излияния и чувство на поклонение. Често възпитателите в поклонение се оказват неспособни да контролират такива явления, и тогава в обителите на Божествата възниква троен


Страница 305

световой импульс, означающий, что божественное сердце Богов совершенно и полностью удовлетворено искренним поклонением обитателей Рая — прославленных совершенных небожителей и восходящих созданий времени. Какое торжество метода! Какое свершение вечного плана и цели Богов — разумная любовь дитя-создания, в полной мере удовлетворяющая бесконечную любовь Отца-Создателя!

светлинен импулс, означаващ че божественото сърце на Боговете съвършено и напълно е удовлетворено от искреното поклонение на обитателите на Рая - прославените съвършени небесни жители и възходящи създания на времето. Какво тържество на метода! Какво завършване на вечния план и целите на Боговете - разумната любов на децата-създания, в пълна степен удовлетворяваща безкрайната любов на Отеца-Създател!

Обретя высочайшее удовлетворение от полноты поклонения, вы готовы к зачислению в Корпус Завершения. Восходящий путь подходит к концу, и приближается празднование седьмого торжества. Первым торжеством явился договор, заключенный смертным созданием с Настройщиком Сознания и утвердивший цель — продолжение жизни; вторым стало пробуждение в моронтийной жизни; третьим было слияние с Настройщиком; четвертым явилось пробуждение в Хавоне; пятым ознаменовался приход к Всеобщему Отцу; шестым стало пробуждение от последнего сна перехода. Седьмое торжество знаменует собой принятие в ряды смертных завершителей и начало вечного служения. Обретение завершителем седьмой стадии воплощения духа станет, возможно, первым из праздников вечности.

Придобивайки най-висшето удовлетворение от пълнотата в поклонението, вие сте готови за зачисляване в Корпуса на Завършването. Възходящият път отива към своя край и се приближава празнуването на седмото тържество. Първото тържество се явява договорът, сключен от смъртното създание с Настройчика на Съзнанието и утвърждаващ целта - продължаване на живота; второто става пробуждането в моронтийния живот; третото бива сливането с Настройчика; четвъртото се явява пробуждането в Хавона; с петото се ознаменува дохождането към Всеобщия Отец; шестото става пробуждането от последния сън на прехода. Седмото тържество ознаменува със себе си приемането в редовете на смъртните завършители и началото на вечното служене. Придобиването от завършителите на седмия стадий от въплътяването на духа става, възможно, първия от празниците във вечността.

На этом заканчивается рассказ о супернафимах Рая — высшей категории попечительских духов, рассказ о существах, которые, как всеобщий класс, всегда рядом с вами, начиная с вашего родного мира и вплоть до завершающего прощания с воспитателями поклонения, когда, дав Троичную клятву вечности, вы принимаетесь в Корпус Смертных Завершителей.

С това завършва разказът за супернафимите от Рая - най-висшата категория от попечителски духове, разказ за съществата, които, като всеобщ клас, винаги са редом с вас, започвайки от вашия роден свят чак до завършващото прощаване с възпитателите в поклонението, когато, давайки Троичната клетва на вечността, вие се приемате в Корпуса на Смъртните Завършители.

Завершитель стоит на пороге вечного служения Райской Троице, лицом к лицу с неизведанностью Бога-Предельного.

Завършителят стои на прага на вечното служене на Райската Троица, лице в лице с неизследвания Бог-Пределен.

[Представлено Воспитателем Мудрости Уверсы.]

[Представено от Възпитателя по Мъдрост от Уверса.]


Страница 306