1999 - 2011 | 2012 - 2014 | Карти, картини, статии | Речник | Урантия | Книга Урантии | The English Version
99-11
E-mail: urbg@abv.bg

последно обновяване
4.11.2014 г. 08:07:22 ч.

mp3

Книга Урантия


You are about to view the inviolate text of The Urantia Book, © 1955 Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois 60614; (773) 525-3319; http://www.urantia.org/; all rights reserved. You may freely print and/or download this text for your own personal use, but any other uses, including distribution or sale, must be permitted by copyright law or by Urantia Foundation policies. By printing or downloading this inviolate text, you also agree not to revise, alter, or amend any portion of the inviolate text of The Urantia Book that is printed or downloaded.

Ниже приводится полный текст Книги Урантии, © 1955 Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois 60614; (773) 525-3319; http://www.urantia.org/; все права защищены. Вы свободно можете распечатывать и/или загружать этот текст для своего личного пользования, однако любое другое использование этого текста, включая распространение или продажу, должно быть разрешено либо правовым законодательством или правилами Фонда Урантии. Распечатывая или загружая этот полный текст вы соглашаетесь не вносить поправки, не изменять и не исправлять никакую из частей распечатанного или загруженного полного текста Книги Урантии.

Текстът със зелени букви е, само, помощен материал насочващ, към възможно предаване на смисъла на оригиналния текст, и не е одобряван от Фондация Урантия. Настоятелно препоръчвам да сверявате с оригиналния текст! Официалният сайт е: http://www.urantia.org/

По-долу се привежда пълният текст на книга Урантия, © 1955 Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois 60614; (773) 525-3319; http://www.urantia.org/; всички права са запазени. Вие може свободно да разпечатвате и/или да зареждате този текст за свое лично ползване, обаче всяко друго използване на този текст, включително разпространение или продажба, трябва да бъде разрешено или от правното законодателство или от правилата на Фонд Урантия. С разпечатването или зареждането на този пълен текст вие се съгласявате да не внасяте поправки, да не изменяте и да не поправяте никаква част от разпечатаното или заредения пълен текст на книга Урантия.
 

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

 1. Божество и божественост
 2. Бог
 3. Първи Източник и Център
 4. Седем Абсолюта
  Реалност
  Понятие АЗ СЪМ
 5. Вселенска реалност
 6. Рай
 7. Личностни реалности
 8. Енергия и модел
 9. Висше Същество
 10. Бог-Седмочастен
 11. Бог-Пределен
 12. Бог-Абсолютен
 13. Три Абсолюта
 14. Троици
 15. Забележка

 1


Часть 1. ЦЕТРАЛЬНАЯ ВСЕЛЕННАЯ И СВЕРХВСЕЛЕННЫЕ

Част 1. ЦЕНТРАЛНА ВСЕЛЕНА И СВРЪХВСЕЛЕНИ

Документ 1. ВСЕОБЩИЙ ОТЕЦ

Документ 1. ВСЕОБЩИЯТ ОТЕЦ

 1. Името на Отца
 2. Реалността на Бога
 3. Бог е всеобщ дух
 4. Тайнството на Бога
 5. Личност на Всеобщият Отец
 6. Личност във вселената
 7. Духовна ценност на понятието личност

 21

Документ 2. ПРИРОДА БОГА

Документ 2. ПРИРОДАТА НА БОГА

 1. Безкрайността на Бога
 2. Вечното съвършенство на Отца
 3. Правосъдие и праведност
 4. Божественото милосърдие
 5. Любовта на Бога
 6. Добродетелта на Бога
 7. Божествената истина и красота

 33

Документ 3. АТРИБУТЫ БОГА

Документ 3. АТРИБУТИТЕ НА БОГА

 1. Вездесъщността на Бога
 2. Безкрайното могъщество на Бога
 3. Всезнаенето на Бога
 4. Безпределността на Бога
 5. Върховната власт на Бога
 6. Неизбежности
 7. Първенството на Отца
 8. Благословение

 44

Документ 4. СВЯЗЬ БОГА С ВСЕЛЕННОЙ

Документ 4. ВРЪЗКА НА БОГА С ВСЕЛЕНАТА

 1. Отношението на Отца към вселената
 2. Провидение
 3. Богът и прородата
 4. Неизменният характер на Бога
 5. Осъзнаване на Бога
 6. Погрешни представи за Бога

 54

Документ 5. СВЯЗЬ БОГА С ИНДИВИДУУМОМ

Документ 5. ВРЪЗКА НА БОГА С ИНДИВИДА

 1. Приближаване към Бога
 2. Присъствието на Бога
 3. Истинско поклонение
 4. Богът в религията
 5. Осъзнаване на Бога
 6. Богът на личността

 62

Документ 6. ВЕЧНЫЙ СЫН

Документ 6. ВЕЧНИЯТ СИН

 1. Индивидуалност на Вечният Син
 2. Същност на Вечният Син
 3. Претворявана любовта на Отца
 4. Атрибути на Вечният Син
 5. Всемогъщество, вездесъщност, всезнание
 6. Ограничения на Вечният Син
 7. Разумът на Духа
 8. Личността на Вечният Син
 9. Осъзнаване на Вечния Син

 73

Документ 7. СВЯЗЬ ВЕЧНОГО СЫНА С ВСЕЛЕННОЙ

Документ 7. ВРЪЗКА НА ВЕЧНИЯТ СИН С ВСЕЛЕНАТА

 1. Контур на духовната гравитация
 2. Ръководството на Вечният Син
 3. Връзка на Вечният Син с индивида
 4. Божествените планове за усъвършенствуване
 5. Духът на посвещението
 6. Посвещенията на Вечният Син
  Посвещенията на Първородният Михаил
 7. Райски Божи Синове
 8. Висше разкриване на Отца

 81

Документ 8. БЕСКОНЕЧНЫЙ ДУХ

Документ 8. БЕЗКРАЙНИЯТ ДУХ

 1. Богът на действието
 2. Природата на Безкрайният Дух
 3. Връзка на Духът с Отца и Сина
 4. Духът на божественото служене
 5. Съзидателни Дъщери
 6. Присъствието на Бога
 7. Личност на Безкрайният Дух

 90

Документ 9. СВЯЗЬ БЕСКОНЕЧНОГО ДУХА С ВСЕЛЕННОЙ

Документ 9. ВРЪЗКА НА БЕЗКРАЙНИЯТ ДУХ С ВСЕЛЕНАТА

 1. Атрибути на Третият Източник и Център
 2. Вездесъщият Дух
 3. Всеобщият оператор
 4. Абсолютният разум
 5. Служене на разумът
 6. Котнур на гравитацията на разума
 7. Вселенско отражение
 8. Личности на Безкрайния Дух
 9. Функционалното семейство на Третия Източник и Център

 98

Документ 10. РАЙСКАЯ ТРОИЦА

Документ 10. РАЙСКАТА ТРОИЦА

 1. Саморазпространение на Първият Източник и Център
 2. Персонализация на Божеството
 3. Трите лица на Божеството
 4. Троичният съюз на Божеството
 5. Функции на Троицата
 6. Крайно, абсонитно и абсолютно отношение
 7. Неизменни Синове на Троицата
 8. Правосъдие, свидетелствуване и присъда
 9. Свръхуправление на върховността
 10. Троицата зад пределите на крайното
 11. Граници, достигани от смъртните същества

 108

Документ 11. ВЕЧНЫЙ ОСТРОВ РАЙ

Документ 11. ВЕЧНИЯТ ОСТРОВ РАЙ

 1. Божествената обител
 2. Природа на Вечният Остров
 3. Горен Рай
 4. Периферен Рай
 5. Долен Рай
 6. Респирация на пространството
 7. Ненаситено пространство
 8. Пространствени функции на Рая
 9. Зони на промеждутъчното пространство
 10. Гравитация на Рая
 11. Космическа сила, физическа енергия, вселенска енергия
 12. Уникалност на Рая

 118

Документ 12. ВСЕЛЕННАЯ ВСЕЛЕННЫХ

Документ 12. ВСЕЛЕНАТА НА ВСЕЛЕНИТЕ

 1. Пространствени нива на мирозданието
 2. Област на Безусловният Абсолют
 3. Всеобща гравитация
 4. Пространство и движение
 5. Пространство и време
 6. Всеобщо свръхуправление
 7. Част и цяло
 8. Вещество, разум и дух
 9. Личностни реалности

 128

Документ 13. СВЯЩЕННЫЕ СФЕРЫ РАЯ

Документ 13. СВЕЩЕНИТЕ СФЕРИ НА РАЯ

 1. Седемте свещени свята на Отца
 2. (1) Сфера на Божеството
  (2) Сфера на Сина
  (3) Сфера на Дух
  (4) Сфера на Наместниците
  (5) Сфера на Уединението
  (6) Сфера на Серафимите
  (7) Сфера на възхождането
 3. Съотношение между световете на Отца
 4. Свещените светове на Вечния Син
 5. Светове на Безкарайния Дух
 6. Административни обители на Главните Духове

 143

Документ 14. ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Документ 14. ЦЕНТРАЛНАТА БОЖЕСТВЕНА ВСЕЛЕНА

 1. Системата Рай-Хавона
 2. Ден в системата Рай-Хавона
  Тъмни гравитационни тела
 3. Строеж на Хавона
 4. Светове от Хавона
 5. Създания в централната вселена
 6. Родените в Хавона
 7. Живот в Хавона
 8. Еднообразие и дерзаене
 9. Предназначение на централната вселена

 152

Документ 15. СЕМЬ СВЕРХВСЕЛЕННЫХ

Документ 15. СЕДЕМ СВРЪХВСЕЛЕНИ

 1. Пространствено ниво на свръхвселените
 2. Структура на свръхвселените
 3. Свръхвселената Орвонтон
 4. Мъглявините - прародители на вселените
 5. Произход на небесните тела
 6. Сфери в пространството
 7. Архитектурни сфери
 8. Стандарт на времето в свръхвселената
 9. Управление на енергията и нейното регулиране
 10. Контури на свръхвселените
 11. Контури на локалната вселена
 12. Управители на свръхвселените
 13. Съвещателна асамблея
 14. Върховни съдилища
 15. Правителства на секторите
 16. Цели на седемте свръхвселени

 164

Документ 16. СЕМЬ ГЛАВНЫХ ДУХОВ

Документ 16. СЕДЕМ ГЛАВНИ ДУХОВЕ

 1. Връзка с триединното Божество
 2. Връзка с Безкрайният Дух
 3. Индивидуалност и разнообразие на Главните Духове
 4. Атрибути и функции на Главните Духове
 5. Връзка със създанията
 6. Космически разум
 7. Причинност, дълг и поклонение
 8. Нравственост, добродетел и личност
 9. Урантийска личност
 10. Реалност на човешкото съзнание

 184

Документ 17. СЕМЬ ГРУПП ВЫСШИХ ДУХОВ

Документ 17. СЕДЕМ ГРУПИ ВИСШИ ДУХОВЕ

 1. Седем Висши Администратори
 2. Синове, тринитизовани създания
 3. Мажестон - главата на системите за отражение
 4. Отражателни Духове
 5. Спомагателни Образи на Отражателните Духове
 6. Седем Духове на Пръстените
 7. Съзидателните Духове на локалните вселени
 8. Спомагателни духове на разума
 9. Функции на Висшите Духове

 197

Документ 18. ВЫСШИЕ ТРОИЧНЫЕ ЛИЧНОСТИ

Документ 18. ВИСШИ ТРОИЧНИ ЛИЧНОСТИ

 1. Тринитизовани Тайнства на Върховността
 2. От Векове Вечните
 3. От Векове Древните
 4. От Векове Съвършените
 5. От Векове Скорошните
 6. От Векове Единните
 7. От Векове Верните

 207

Документ 19. ОДНОРОДНЫЕ СУЩЕСТВА ТРОИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Документ 19. ЕДНОРОДНИ СЪЩЕСТВА ОТ ТРОИЧЕН ПРОИЗХОД

 1. Троични Синове-Учители
 2. Възпитатели по Мъдрост
 3. Божествени Съветници
 4. Всеобщи Цензори
 5. Неизменни Синове на Троицата
 6. Свещени Троични Духове
 7. Родените в Хавона
 8. Жителите на Рая

 214

Документ 20. РАЙСКИЕ БОЖЬИ СЫНЫ

Документ 20. РАЙСКИ БОЖИ СИНОВЕ

 1. Низходящи Божи Синове
 2. Синове-Арбитри
 3. Съдебна деятелност
 4. Арбитражни мисии
 5. Посвещение на Райските Божи Синове
 6. Посвещения в облик на смъртни
 7. Троични Синове-Учители
 8. Служене на Дайналите в локалните вселени
 9. Планетарно служене на Дайналите
 10. Обединено служене на Райските Синове

 223

Документ 21. РАЙСКИЕ СЫНЫ-СОЗДАТЕЛИ

Документ 21. РАЙСКИ СИНОВЕ-СЪЗДАТЕЛИ

  Първородният Михаил
 1. Произход и природа на Синовете-Създатели
 2. Създатели на локалните вселени
 3. Пълновластие в локалната вселена
 4. Посвещение на Михаилите
 5. Връзка на Синът-Владика с вселената
 6. Предназначение на Владиците Михаили

 234

Документ 22. ТРИНИТИЗОВАННЫЕ БОЖЬИ СЫНЫ

Документ 22. ТРИНИТИЗОВАНИ БОЖИ СИНОВЕ

 1. Синове, обгърнати от Троицата
 2. Тринитизовани Синове на Достиженията
  Тринитизовани Синове на Отбора
  Тринитизовани Синове на Съвършенството
 3. Мъгъществени Посланици
 4. Надрени с Високи Пълномощия
 5. Нямащи Имена и Числа
 6. Тринитизовани Опекуни
 7. Тринитизовани Пратеници
 8. Метод на тринитизацията
 9. Синове, тринитизовани от възходящи създания
  Синове, тринитизовони от същества на системата Рай-Хавона
  Тринитизовани Синове на Съдбата
 10. Синове, тринитизовани създания
 11. Небесни Пазители
 12. Помощници на Високите Синове

 243

Документ 23. ОДИНОЧНЫЕ ПОСЛАННИКИ

Документ 23. ЕДИНИЧНИ ПОСЛАНИЦИ

 1. Природа и произход на Единичните Посланици
 2. Предназначение на Единичните Посланици
 3. Служене на Единичните Посланици във времето и пространството
 4. Серафически и други скорости за придвижване в пространството
 5. Особено служене на Единичните Посланици
 6. Тринитизовани Синове на Съдбата

 256

Документ 24. ВЫСШИЕ ЛИЧНОСТИ БЕСКОНЕЧНОГО ДУХА

Документ 24. ВИСШИ ЛИЧНОСТИ НА БЕЗКРАЙНИЯТ ДУХ

 1. Наблюдатели на Вселенските Контури
 2. Регистратори на Волевите Създания
 3. Лични Помощници на Безкрайния Дух
 4. Спомагателни Инспектори
 5. Пълномощни Стражи
 6. Водачи на Смъртните Кандидати
 7. Грандфанд, първото възходящо създание
 8. Произход на Водачите на Смъртни Кандидати

 264

Документ 25. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ВОИНСТВА ПОСЛАННИКОВ

Документ 25. ПРОСТРАНСТВЕНИ ВОЙНСТВА НА ПОСЛАНИЦИТЕ

 1. Хавонски Сервитали
 2. Всеобщи Миротворци
 3. Широкомащабно служене на миротворците
 4. Юридически Съветници
 5. Пазители на Райските Архиви
 6. Небесни Архивариуси
 7. Моронтийни Спътници
 8. Райски Спътници

 273

Документ 26. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ ДУХИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВСЕЛЕННОЙ

Документ 26. ПОПЕЧИТЕЛСКИ ДУХОВЕ В ЦЕНРАЛНАТА ВСЕЛЕНА

 1. Попечителски духове
 2. Попечителски духове в централната вселена
  Попечителски духове в свръхвселените
  Попечителски духове в локалните вселени
 3. Могъществени супернафими
 4. Третични супернафими
 5. (1) Съгласуватели
  (2) Главни архивариуси
  (3) Оператори на свръзките
  (4) Посланици
  (5) Координатори на събирането на информация
  (6) Транспортни личности
  (7) Резрвен корпус
 6. Вторични супернафими
 7. Пристигане на възходящи създания в Хавона
 8. Помощници на поклонниците
 9. Водачи към върховността
 10. Водачи към Троицата
 11. Водачи към Сина
 12. Неуспешнен опит да се достигне Сина
 13. Водачи към Отца
 14. Съветници и консултанти
 15. Задачи, изпълнявани от неуспелите
 16. Спътници на покоя
 17. Синове, тринитизовани създания

 285

Документ 27. СЛУЖЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ СУПЕРНАФИМОВ

Документ 27. СЛУЖЕНЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СУПЕРНАФИМИ

 1. Успокоители
 2. Природа на покоя
 3. Ръководители на назначенията
 4. Тълкуватели на етиката
 5. Възпитатели
 6. Пазители на знания
 7. Преподаватели по философия
 8. Възпитатели в поклонението

 298

Документ 28. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ ДУХИ СВЕРХВСЕЛЕННЫХ

Документ 28. ПОПЕЧИТЕЛСКИ ДУХОВЕ В СВРЪХВСЕЛЕНИТЕ

 1. Тертиафими
 2. Омниафими
 3. Секонафими
 4. Първични секонафими
 5. (1) Глас на Съвместният Вършител
  (2) Глас на Седемте Главни Духове
  (3) Глас на Синовете-Създатели
  (4) Глас на ангелските войнства
  (5) Оператори на транслацията
  (6) Транспортни личности
  (7) Резервен корпус
 6. Вторични секонафими
 7. (1) Глас на Мъдростта
  (2) Душа на Философията
  (3) Съюз на Душите
  (4) Сърце на Съвета
  (5) Радост в Битието
  (6) Радост в Служенето
  (7) Определител на Духовете
 8. Третични секонафими
 9. (1) Значение на Произхода
  (2) Памет на Милосърдието
  (3) Същност на Времето
  (4) Важност на Доверието
  (5) Святост в Служенето
  (6) и (7) Тайна на Величието и Душа на Добродетелта
  Добродетел
 10. Служене на секонафимите

 306

Документ 29. УПРАВЛЯЮЩИЕ ВСЕЛЕНСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Документ 29. УПРАВЛЯВАЩИ ВСЕЛЕНСКАТА ЕНЕРГИЯ

 1. Седем Висши Управляващи Енергията
 2. Висши Енергетически Центрове
 3. (1) Висши Управляващи Центрове
  (2) Хавонски Центрове
  (3) Центрове в свръхвселените
  (4) Центрове в локалните вселени
  (5) Центрове в съзвездията
  (6) Центрове в системите
  (7) Некласифицирани центрове
 4. Сфера на деятелност на Енергетическите Центрове
 5. Главни Физически Регулатори
 6. (1) Спомагателни управляващи енергията
  (2) Механични регулатори
  (3) Преобразуватели на енергията
  (4) Предаващи енергията
  (5) Първични обединители
  (6) Вторични разединители
  (7) Франдаланки
  Хронолдеки
 7. Главни Организатори на Силите
 8. Първични Възникнали Главни Организатори на Силите
  Вторични Трансцедентални Главни Организатори на Силите

 319

Документ 30. ЛИЧНОСТИ БОЛЬШОЙ ВСЕЛЕННОЙ

Документ 30. ЛИЧНОСТИ В ГОЛЯМАТА ВСЕЛЕНА

 1. Райска класификация на живите същества
  1. Същества с троичен произход
  2. Същества с двоичен произход
  3. Същества с единичен произход
  4. Възникнали трансцедентални същества
  5. Фрагментарни божествени същности
  6. Свръхличностни същества
  7. Некласифицирани и неразкрити категории
 2. Уверски регистър на личностите
  1. Райски Божества
  2. Висши Духове
  3. Същества с Троичен Произход
  4. Божи Синове
  5. Личности на Безкарайния Дух
  6. Управляващи Вселенската Енергия
  7. Корпус на Постоянното Гражданство
  8. Смесени групи от личности
 3. Доброволчески колонии
 4. (1) Изследователи на звезди
  (2) Небесни майстори
  (3) Управляващи реверсията
  (4) Преподаватели в подготвителните школи
  (5) Различни резервни корпуси
  (6) Стажанти
  (7) Възходящи поклонници
 5. Възходящи смъртни
 6. (1) Планетарни смъртни
  (2) Съхрянаващи живота спящи създания
  (3) Студенти от обителските светове
  (4) Моронтийни прогресори
  (5) Подопечни на свръхвселените
  (6) Хавонски поклонници
  (7) Пристигащи в Рая

 330

Документ 31. КОРПУС ЗАВЕРШЕНИЯ

Документ 31. КОРПУСЪТ НА ЗАВЪРШВАНЕТО

 1. Родените в Хавона
 2. Гравитационни Пасланици
 3. Прославени смъртни
 4. Допуснати серафими
 5. Прославени Материални Синове
 6. Прославени промеждутъчни създания
 7. Апостоли на Светлината
 8. Трансцедентали
 9. Архитекти на Мирозданието
 10. Пътешествие в областта на пределното

 345


Часть 2. ЛОКАЛЬНАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Част 2. ЛОКАЛНА ВСЕЛЕНА

Документ 32. ЭВОЛЮЦИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ВСЕЛЕННЫХ

Документ 32. ЕВОЛЮЦИЯ НА ЛОКАЛНИТЕ ВСЕЛЕНИ

 1. Физическо формиране на вселените
 2. Организация на вселените
 3. Идея за еволюцията
 4. Връзка на Бог с локалната вселена
 5. Извечният божествен замисъл

 357

Документ 33. АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ВСЕЛЕННОЙ

Документ 33. АДМИНИСТРАЦИЯ В ЛОКАЛНАТА ВСЕЛЕНА

 1. Михаил Небадонски
 2. Властелин на Небадон
 3. Синът и Духът във вселената
 4. Гавриил - главният администратор
 5. Троични пратеници
 6. Общо управление
 7. Време в локалната вселена
 8. Съдилища в Небадон
 9. Законодателни и изпълнителни функции

 366

Документ 34. МАТЕРИНСКИЙ ДУХ ЛОКАЛЬНОЙ ВСЕЛЕННОЙ

Документ 34. МАЙЧИНСКИ ДУХ НА ЛОКАЛНАТА ВСЕЛЕНА

 1. Персонализация на Съзидателният Дух
 2. Природа на Божествената Попечителка
 3. Син и Дух във времето и пространството
 4. Контури на локалната вселена
 5. Служене на Духа
 6. Духът в човека
 7. Двояката същност на човека
 8. Дух и плът
 9. "Ето пътя"

 374

Документ 35. БОЖЬИ СЫНЫ ЛОКАЛЬНОЙ ВСЕЛЕННОЙ

Документ 35. БОЖИ СИНОВЕ В ЛОКАЛНАТА ВСЕЛЕНА

 1. Отец-Мелхиседек
 2. Синове-Мелхиседеки
 3. Светове на Мелхиседеките
 4. Специална деятелност на Мелхиседеките
 5. Инкарнации на Мелхиседеките
 6. Синове-Ворондадеки
 7. Отци на Съзвездия
 8. Светове на Ворондадеките
 9. Синове-Ланонандеки
 10. Първични Ланонандеки
  Вторични Ланонандеки
  Третични Ланонандеки
 11. Управители-Ланонандеки
 12. Светове на Ланонандеките

 384

Документ 36. НОСИТЕЛИ ЖИЗНИ

Документ 36. НОСИТЕЛИ НА ЖИВОТ

 1. Произход и природа на Носителите на Живот
 2. Светове на Носителите на Живот
 3. Трансплантиране на живот
 4. Мелхиседеки-Носители на Живот
 5. Мидсонити
  Салвингтонски светове на завършителите
 6. Седем спомагателни духове на разума
 7. (1) Духът на интуицията
  (2) Духът на разбирането
  (3) Духът на храбростта
  (4) Духът на знанието
  (5) Духът на съвета
  (6) Духът на поклонението
  (7) Духът на мъдростта
 8. Живи сили

 396

Документ 37. ЛИЧНОСТИ ЛОКАЛЬНОЙ ВСЕЛЕННОЙ

Документ 37. ЛИЧНОСТИ В ЛОКАЛНАТА ВСЕЛЕНА

 1. Вселенски Помощници
 2. Ярки Вечерни Звезди
 3. Създадени Вечерни Звезди
  Възходящи Вечерни Звезди
  Светове на Вечерните Звезди
 4. Архангели
 5. Светове на Архангелите
 6. Всевишни Помощници
 7. Високи Упълномощени
 8. Упълномощени по расовите въпроси
  Небадонски Корпус на Съвършенството
  Светове на смъртните, сливащи се с духа
 9. Небесни Наблюдатели
 10. Образователна система в Небадон
 11. Учители в обителските светове
 12. Висши духовни категории
 13. Единични Посланици
  Управляващият Вселенските Контури - Андровонтий
  Регистраторът на Волевите Създания - Салсатий
  Младши Инспектор
  Пълномощни Стражи
  Всеобщи Миротворци
  Юридически Съветници
  Небесни Архивариуси
  Моронтийни Спътници
 14. Постоянни жители на локалната вселена
 15. (1) Сузати
  (2) Унивитати
  (3) Материални Синове
  (4) Промеждутъчни създания
  Абадонтери
 16. Други групи в локалната вселена
 17. Спиронги
  Споранги
  Доброволчески колонии

 406

Документ 38. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ ДУХИ ЛОКАЛЬНОЙ ВСЕЛЕННОЙ

Документ 38. ПОПЕЧИТЕЛСКИ ДУХОВЕ В ЛОКАЛНАТА ВСЕЛЕНА

 1. Произход на серафимите
 2. Природа на ангелите
 3. Неразкрити ангели
 4. Серафически светове
 5. Подготовка на серафимите
 6. Серафическа организация
 7. Херувими и сановими
 8. Еволюция на херувимите и сановимите
 9. (1) Кандидати за възхождане
  (2) Промеждутъчни херувими
  (3) Моронтийни херувими
 10. Промеждутъчни създания
 11. (1) Първични промеждутъчни създания
  (2) Вторични промеждутъчни създания

 418

Документ 39. СЕРАФИЧЕСКИЕ ВОИНСТВА

Документ 39. СЕРАФИЧЕСКИ ВОЙНСТВА

 1. Висши серафими
 2. (1) Попечители на Синовете и Духовете
  Посвещенически персонал
  (2) Съдебни съветници
  (3) Вселенски консултанти
  (4) Съветници по обучението
  (5) Ръководители на мисии
  (6) Регистратори
  (7) Свободни попечители
 3. Висшестоящи серафими
 4. (1) Информационен корпус
  (2) Глас на Милосърдието
  (3) Духовни координатори
  (4) Младши учители
  (5) Транспортиращи
  Метод на серафическия транспорт
  (6) Регистратори
  Операторите на свръзки
  (7) Резерви
 5. Старши серафими
 6. (1) Старши помощници
  (2) Правни прогностици
  (3) Социални организатори
  (4) Възпитатели по етика
  (5) Транспортиращи
  (6) Регистратори
  (7) Резерви
 7. Управляващи серафими
 8. (1) Административни помощници
  (2) Съветници в правосъдието
  (3) Тълкуватели на космическото гражданство
  (4) Възпитатели в морал
  (5) Транспортиращи
  (6) Регистратори
  (7) Резерви
 9. Планетарни помощници
 10. (1) Глас на Градината
  (2) Духове на братството
  (3) Душа на съгласието
  (4) Духове на доверието
  (5) Транспортиращи
  (6) Регистратори
  (7) Резерви
 11. Преходни попечители
 12. Серафими на бъдещето
 13. Предназначение на серафимите
 14. Серафически Корпус на Извършването

 426

Документ 40. ВОСХОДЯЩИЕ БОЖЬИ СЫНЫ

Документ 40. ВЪЗХОДЯЩИ БОЖИ СИНОВЕ

 1. Еволюционни серафими
 2. Възходящи Материални Синове
 3. Преобразувани промеждутъчни създания
 4. Личностни Настройчици
 5. Смъртни във времето и пространството
 6. Смъртни от преходното, или емпирическо пребиваване на Настройчиците
  Смъртни, несливащи се с Настройчиците
  Смъртни, притежаващи потенциал за сливане с Настройчиците
  Ненаименовани групи
 7. Вероизповедни Божи Синове
 8. Смъртни, сливащи се с Отца
 9. Смъртни, сливащи се със Сина
 10. Смъртни, сливащи се с Духа
 11. Методи за възстановяване на паметта
 12. Съдба на възходящите създания

 443

Документ 41. ФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛОКАЛЬНОЙ ВСЕЛЕННОЙ

Документ 41. ФИЗИЧЕСКИ АСПЕКТИ В ЛОКАЛНАТА ВСЕЛЕНА

 1. Енергетически центрове в Небадон
 2. Физически регулатори в Сатания
 3. Наши зведни партньори
 4. Плътност на слънцето
 5. Слънчева радиация
 6. Калций - космическият пътешественик
 7. Източник на слънчевата енергия
 8. Енергетични реакции на слънцето
 9. Стабилност на слънцето
 10. Произход на обитаемите светове

 455

Документ 42. ЭНЕРГИЯ — РАЗУМ И ВЕЩЕСТВО

Документ 42. ЕНЕРГИЯТА - РАЗУМ И ВЕЩЕСТВО

 1. Райски сили и енергии
 2. Всеобщи недуховни енергетични системи
 3. (физически енергии)
  (1) Пространствен потенциал
  (2) Изначална сила
  (3) Възникващи енергии:
  а. Силова енергия
  б. Гравитационна енергия
  (4) Вселенска енергия
  (5) Енергия на Хавона
  (6) Трансцедентална енергия
  (7) Монота
 4. Класификация на веществото
 5. Пространствена енергия и вещество
 6. Проявления на вълновата енергия
 7. Ултиматони, електрони и атоми
 8. Атомно вещество
 9. Атомна кохезия
 10. Натурфилософия
 11. Всеобщи недуховни енергетически системи
 12. (системи на материалният разум)
  (1) Типове разум, предшествуващи спомагателните духове
  (2) Типове разум, съответствуващи на спомагателните духове
  (3) Типове равиващ се моронтиен разум
  Космически разум
 13. Вселенски механизми
 14. Структура и форма - господство на разума

 467

Документ 43. СОЗВЕЗДИЯ

Документ 43. СЪЗВЕЗДИЯ

 1. Столична сфера на съзвездието
 2. Правителство на съзвездието
 3. Всевишни в Норлатиадек
 4. Планински събор - От Векове Верният
 5. Отците на Едемия от времето на въстанието на Луцифер
 6. Божии градини
 7. Унивитати
 8. Образователните светове на Едемия
 9. Гражданство на Едемия

 485

Документ 44. НЕБЕСНЫЕ МАСТЕРОВЫЕ

Документ 44. НЕБЕСНИ МАЙСТОРИ

 1. Небесни музиканти
 2. Свещени възсъздатели
 3. Божествени строители
 4. Регистратори на мисли
 5. Енергетически оператори
 6. Художници и декоратори
 7. Хармонизатори
 8. Стремежи на смъртните и моронтийни достижения

 497

Документ 45. АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Документ 45. АДМИНИСТРАЦИЯ В ЛОКАЛНАТА СИСТЕМА

 1. Светове на преходната култура
 2. (1) Свят на завършителите
  (2) Свят на моронтия
  (3) Свят на ангелите
  (4) Свят на свръхангелите
  (5) Свят на Синовете
  (6) Свят на Духа
  (7) Свят на Отца
 3. Властелин на системата
 4. Правителство на системата
 5. Съвет на двадесет и четирите
 6. Материални Синове
 7. Адамическа подготовка на възходящите създания
 8. Родителски опит
  Изпитателен приют в Сатания
 9. Школи на Мелхиседеките

 509

Документ 46. СТОЛИЦА ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Документ 46. СТОЛИЦА НА ЛОКАЛНАТА СИСТЕМА

 1. Физически аспекти на Йерусем
 2. Физически черти на Йерусем
 3. Транслационна служба на Йерусем
 4. Жилищни и административни зони
 5. Йерусемски пръстени
 6. Пръстен на Божите Синове
  Пръстен на ангелите
  Пръстен на Вселенските Помощници
  Пръстен на Главните Физически Регулатори
  Пръстен на възходящите смъртни
  Пръстен на доброволческите колонии
  Пръстен на завършителите
 7. Квадрати: административно-управленчески зони
 8. Правоъгълници: спорнаги
 9. Йерусемски триъгълници

 519

Документ 47. СЕМЬ ОБИТЕЛЬСКИХ МИРОВ

Документ 47. СЕДЕМ ОБИТЕЛСКИ СВЯТА

 1. Свят на завършителите
 2. Необходим родителски опит
 3. Изпитателен приют
 4. Първи обителски свят
 5. Моронтийни Спътници
 6. Втори обителски свят
 7. Трети обителски свят
 8. Четвърти обителски свят
 9. Пети обителски свят
 10. Шести обителски свят
 11. Сливане с Настройчика
 12. Седми обителски свят
 13. Гражданство на Йерусем

 530

Документ 48. МОРОНТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Документ 48. МОРОНТИЕН ЖИВОТ

 1. Моронтийни материали
 2. Управляващи моронтийната енергия
 3. (1) Регулатори на контури
  (2) Координатори на системи
  (3) Планетарни опекуни
  (4) Комбинирани регулатори
  (5) Стабилизатори на свръзките
  (6) Избирателно групиращи
  (7) Спомагателни регистратори
 4. Моронтийни Спътници
 5. (1) Пазители на поклонниците
  (2) Спътници, посрещащи поклонниците, и свободни компаньони
  (3) Приемащи небесните посетители
  (4) Координатори и управляващи свръзките
  (5) Устни и писмени преводачи
  (6) Ръководители на екскурзии и реверсията
  (7) Пазители на регионите и сградите
 6. Управляващи реверсията
 7. Хумор на небесните същества
  Хумор на смъртните същества
 8. Учители в обителските светове
 9. Серафимите от моронтийните светове - преходни попечители
 10. (1) Серафически проповедници
  Оригинал на двадесет и втори псалм
  (2) Расови тълкуватели
  (3) Планиращи разума
  (4) Моронтийни съветници
  Стереоскопичен ефект от мота
  (5) Техници
  (6) Учители-регистратори
  Истина и факт
  (7) Попечителски резерви
  Успех, неуспех и собственото "аз"
 11. Моронтийна мота
 12. Моронтийни прогресори

 541

Документ 49. ОБИТАЕМЫЕ МИРЫ

Документ 49. ОБИТАЕМИ СВЕТОВЕ

 1. Планетарен живот
 2. Планетарни физически типове
 3. (1) Атмосферни типове
  (2) Типове среда
  (3) Гравитоционни типове
  (4) Температурни типове
  (5) Електрически типове
  (6) Типове по енергопотребление
  (7) Неназовани типове
 4. Светове на недишащи създания
 5. Еволюционни волеви създания
 6. Планетарни групи смъртни
 7. (1) Приспособяване към планетарната среда
  Експериментални групи, инспектирани от Табамантий
  (2) Типове мъзък
  (3) Типове по възприемана на духа
  (4) Планетарни епохи на смъртните
  (5) Родствени типове създания
  (6) Способност за сливане с Настройчика
  (7) Способи за освобождаване от земен живот
 8. Освобождаване от земен живот
 9. (1) Периодичен, или групов способ за продължаване на живота
  (2) Индивидуални способи за възхождане
  (3) Възхождане, обусловено от изпитателните приюти
  (4) Вторично модифицирани способи за възхождане
  (5) Първично модофициран способ за възхождане

 559

Документ 50. ПЛАНЕТАРНЫЕ КНЯЗЬЯ

Документ 50. ПЛАНЕТАРНИ КНЯЗЕ

 1. Мисия на Князете
 2. Планетарна администрация
 3. Телесен персонал на Княза
 4. Планетарна столица и школи
 5. Прогресираща цивилизация
 6. Планетарна култура
 7. Награда за изолацията
 8. Агондонтери
  Агондонтерът Табамантий

 572

Документ 51. ПЛАНЕТАРНЫЕ АДАМЫ

Документ 51. ПЛАНЕТАРНИ АДАМИ

 1. Произход и природа на Материалните Божи Синове
 2. Пренос на Планетарните Адами
 3. Адамическа мисия
 4. Шест еволюционни раси
 5. Расовото смесване - посвещение на адамическата кръв
 6. Едемски режим
 7. Обединено управление

 580

Документ 52. ПЛАНЕТАРНЫЕ ЭПОХИ СМЕРТНЫХ

Документ 52. ПЛАНЕТАРНИ ЕПОХИ НА СМЪРТНИТЕ

 1. Първобитен човек
 2. Човекът в епохата след идване на Планетарния Княз
 3. Човекът в епохата след идване на Адам
 4. Човекът в епохата след идване на Сина-Арбитър
 5. Човекът в епохата след идване на посвещеническия Син
 6. Урантия в епохата след идване на посвещеническия Син
 7. Човекът в епохата след идване на Сина-Учител

 589

Документ 53. ВОССТАНИЕ ЛЮЦИФЕРА

Документ 53. ВЪСТAНИЕТО НА ЛУЦИФЕР

 1. Ръководители на въстанието
 2. Причини за въстанието
 3. Манифестът на Луцифер
 4. Начало на въстанието
 5. Природа на конфликта
 6. Преданият командир на серафимите
 7. История на въстанието
 8. Синът Човешки на Урантия
 9. Днешен статус на въстанието

 601

Документ 54. ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНИЯ ЛЮЦИФЕРА

Документ 54. ПРОБЛЕМИ ОТ ВЪСТАНИЕТО НА ЛУЦИФЕР

 1. Истинска и лъжлива свобода
 2. Похищаване на свободата
 3. Отсрочка на правосъдието
 4. Милосърдна отсрочка
 5. Мъдрост на отсрочката
 6. Дванадесет причини
 7. Триумф на любовта

 613

Документ 55. СФЕРЫ СВЕТА И ЖИЗНИ

Документ 55. СФЕРИ НА СВЕТЛИНА И ЖИВОТ

 1. Моронтийният храм
 2. Смърт и преобразуване
 3. Златен век
 4. Реорганизация на управлението
 5. Седем етапа в еволюцията на планетата
  Освобождаване на промеждутъчните създания
  Заминаване на Адамите
 6. Връх в материалното развитие
 7. Смъртен индивид
 8. Първи етап, или етап на планетата
 9. Втори етап, или етап на системата
 10. Трети етап, или етап на съзвездието
 11. Четвърти етап, или етап на локалната вселена
 12. Етапи на малкия и голям сектори
 13. Седми етап, или етап на свръхвселената
 14. Безусловни Наблюдатели на Висшия

 621

Документ 56. ВСЕОБЩЕЕ ЕДИНСТВО

Документ 56. ВСЕОБЩО ЕДИНСТВО

 1. Физическа координация
 2. Интелектуално единство
 3. Духовно обединение
 4. Личностно обединение
 5. Единство на Божеството
 6. Обединение на еволюционното Божество
 7. Всеобщи последствия от еволюцията
 8. Висшият обединител
 9. Всеобщо абсолютно единство
 10. Истина, красота и добродетел

 637


Часть 3. ИСТОРИЯ УРАНТИИ

Част 3. ИСТОРИЯ НА УРАНТИЯ

Документ 57. ПРОИСХОЖДЕНИЕ УРАНТИИ

Документ 57. ПРОИЗХОД НА УРАНТИЯ

 1. Мъглявината Андроновер
 2. Първичен небулярен стадий
 3. Вторичен небулярен стадий
 4. Третичен и четвъртичен стадии
 5. Произход на Слънцето
 6. Произход на Монматия - слънчевата система на Урантия
 7. Обратно движение
 8. Стадий на слънчевата система
 9. Ера на формирането на планетите
  Приливно триене
  Гравитационно-приливни взривове
 10. Ера на метеоритите
 11. Епоха на вулканите
  Първична планетарна атмосфера
 12. Стабилизиране на кората
 13. Епоха на земетресенията
  Световен океан и първия континент

 651

Документ 58. УСТАНОВЛЕНИЕ ЖИЗНИ НА УРАНТИИ

Документ 58. УСТАНОВЯВАНЕ ЖИВОТ НА УРАНТИЯ

 1. Предпоставки за физически живот
 2. Атмосфера на Урантия
 3. Пространствено обкръжение
 4. Ера на зараждане на живота
 5. Континентален дрейф
 6. Преходен период
 7. Геологически летопис

 664

Документ 59. ЭРА МОРСКОЙ ЖИЗНИ НА УРАНТИИ

Документ 59. ЕРА НА МОРСКИ ЖИВОТ НА УРАНТИЯ

 1. Ранен морски живот в плитководните морета
 2. Епоха на трилобитите
 3. Първи етап от континенталните наводнения
 4. Епоха на безгръбначните животни
 5. Втори етап от великите наводнения
 6. Период на коралите
  Епоха на членестоногите
 7. Стадий на великото издигане на сушата
 8. Период на вегетативен наземен живот
  Епоха на рибите
 9. Стадий на смесване на кората
 10. Каменовъгленият период на папратовите гори
  Епоха на жабите
 11. Стадий на преходен климат
 12. Период на семенните растения
  Епоха на биологичните сътресения

 672

Документ 60. УРАНТИЯ В ЭРУ РАННЕЙ НАЗЕМНОЙ ЖИЗНИ

Документ 60. УРАНТИЯ В ЕРАТА НА РАННИЯ НАЗЕМЕН ЖИВОТ

 1. Епоха на ранните влечуги
 2. Епоха на късните влечуги
 3. Варовит период
 4. Период на цветниковите растения
  Епоха на птиците
 5. Край на варовития период

 685

Документ 61. ЭРА МЛЕКОПИТАЮЩИХ НА УРАНТИИ

Документ 61. ЕРА НА МЛЕКОПИТАЕЩИТЕ НА УРАНТИЯ

 1. Стадий на новата континетална суша
 2. Епоха на ранните млекопитаещи
 3. Стадий на новите наводнения
 4. Епоха на по-развитите млекопитаещи
 5. Стадий на формиране на съвременните планини
 6. Епоха на слона и коня
 7. Стадий на новото издигане на континентите
 8. Последната велика миграция на млекопитаещите
 9. Първи ледников период
 10. Първобитният човек в ледниковия период
 11. Продължение на ледниковия период

 693

Документ 62. РАННИЕ ВИДЫ ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА

Документ 62. РАННИ ВИДОВЕ ПЪРВОБИТЕН ЧОВЕК

 1. Ранни лемури
 2. Ранни предшественици на човека
 3. Промеждутъчни предшественици на човека
 4. Произход на човекоподобните маймуни
 5. Примати
 6. Първите хора
 7. Еволюция на човешкия разум
 8. Признание в качеството на обитаем свят

 703

Документ 63. ПЕРВАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СЕМЬЯ

Документ 63. ПЪРВОТО ЧОВЕШКО СЕМЕЙСТВО

 1. Андон и Фонта
 2. Бягство на близнаците
 3. Семейството на Андон
 4. Андонически кланове
 5. Разсейване на андонитите
 6. Онагар - първият проповедник
 7. Продължение живота на Андон и Фонта

 711

Документ 64. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ЦВЕТНЫЕ РАСЫ

Документ 64. ЕВОЛЮЦИОННИ ЦВЕТНИ РАСИ

 1. Коренни андонити
 2. Фоксхолски племена
 3. Бадонански племена
 4. Неандерталски раси
 5. Произход на цветните раси
 6. Шест сангикски на Урантия
 7. (1) Червен човек
  (2) Оранжев човек
  (3) Жълт човек
  (4) Зелен човек
  (5) Син човек
  (6) Индигов човек
  Предназначение на шестте раси
 8. Разсейване на цветните раси

 718

Документ 65. СВЕРХУПРАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИЕЙ

Документ 65. СВРЪХУПРАВЛЕНИЕ НА ЕВОЛЮЦИЯТА

 1. Функция на Носителите на Живот
 2. (1) Физическо електрохимично ниво
  (2) Обичайна средна фаза в квазиморонтийното съществуване
  (3) По-високо, полудуховно ниво
 3. Еволюционна панорама
 4. Съдействие на еволюцията
 5. Урантийска епопея
 6. Превратности в еволюцията на живите същества
 7. Еволюционни методи на живота
 8. Еволюционни нива на разума
 9. Механичен необучаем разум
  Немеханичен обучаем разум
 10. Еволюцията във времето и пространството

 730

Документ 66. ПЛАНЕТАРНЫЙ КНЯЗЬ УРАНТИИ

Документ 66. ПЛАНЕТАРНИЯТ КНЯЗ НА УРАНТИЯ

 1. Княз Калигастий
 2. Персонал на Княза
 3. Даламатия - градът на Княза
 4. Ранен период в деятелността на стотицата
 5. Организация на стотицата
 6. Управление на Княза
 7. (1) Съвет по въпроси за храната и материалното благополучие
  (2) Комисия по въпросите за опитомяване и използуване на животните
  (3) Съветници по покоряване на хищните животни
  (4) Група за разпространение и натрупване на знания
  (5) Комисия по въпросите на занаятите и търговията
  (6) Колегия по богооткровената религия
  (7) Попечители на здравето и живота
  (8) Планетарен съвет по въпросите на изкуството и науката
  (9) Управление по въпросите за развитие на племенните отношения
  (10) Върховен съд по въпросите на племенната координация и междурасовото сътрудничество
 8. Управление на Княза
 9. Животът в Даламатия
 10. Нещастия, донесени от Калигастий

 741

Документ 67. ПЛАНЕТАРНОЕ ВОССТАНИЕ

Документ 67. ПЛАНЕТАРНО ВЪСТАНИЕ

 1. Предателството на Калигастий
 2. Начало на въстанието
 3. Седем решаващи години
 4. Калигастийската стотица след въстанието
 5. Преки последствия от въстанието
 6. Ван - непоколебимият
 7. Отдалечени последствия от греха
 8. Човешкият герой на въстанието

 754

Документ 68. ИСТОКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Документ 68. ИЗВОРИ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

 1. Предохранителна социализация
 2. Фактори на социалното развитие
 3. Социализиращото въздействие на страха пред духовете
 4. Еволюция на нравите
 5. Методи за използуване на земята - средства за съществуване
 6. (1) Стадий на събирачеството
  (2) Стадий на лова
  (3) Стадий на номадското скотовъдство
  (4) Стадий на земеделието
 7. Еволюция на културата
 8. Обезпеченост със земя

 763

Документ 69. ПЕРВОБЫТНЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ

Документ 69. ПЪРВОБИТНИ ЧОВЕШКИ ИНСТИТУТИ

 1. Основни човешки институти
 2. (1) Институти за самоосигуряване
  (2) Институти за продължаване на рода
  (3) Институти за самоуслаждане
 3. Зараждане на промишленото производство
 4. Разделение на труда
 5. Възникване на търговията
 6. Източници на капитал
 7. Значение на огъня за цивилизацията
 8. Използуване на животните
 9. Робовладението като фактор на цивилизацията
 10. Частна собственост

 772

Документ 70. ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ У ЛЮДЕЙ

Документ 70. ЕВОЛЮЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО ПРИ ХОРАТА

 1. Възникване на войните
 2. Социално значение на войните
 3. Съвременният индустриализъм в борба с милитаризма
 4. Първи човешки обединения
 5. Кланове и племена
 6. Източници на управление
 7. Монархическо управление
 8. Първобитни клубове и тайни общества
 9. Обществени класи
 10. Права на човека
 11. Еволюция на правосъдието
 12. Закони и съдии
 13. Разпределение на гражданската власт

 783

Документ 71. СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА

Документ 71. СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВА

 1. Заченки на държавата
 2. Еволюция на представителното управление
 3. Идеали за държава
 4. Развитие на цивилизацията
 5. Еволюция на конкуренцията
 6. Стремеж към печалба
 7. Образование
 8. Характер на държавността

 800

Документ 72. УПРАВЛЕНИЕ НА СОСЕДНЕЙ ПЛАНЕТЕ

Документ 72. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪСЕДНА ПЛАНЕТА

 1. Континентална нация
 2. Политическо устройство
 3. Семеен живот
 4. Система за просвещение
 5. Организация на промишлеността
 6. Застраховане за старост
 7. Облагане с данъци
 8. Специални вузове
 9. Система за всеобщо избирателно право
 10. Борба с престъпността
 11. Военна подготовка
 12. Останалите нации

 808

Документ 73. ЭДЕМСКИЙ САД

Документ 73. ЕДЕМСКА ГРАДИНА

  Инспекция на Табамантий
 1. Нодити и амадонити
 2. Планиране на Градината
 3. Местоположение на Градината
 4. Създаване на Градината
 5. Градинската обител
 6. Дървото на живота
 7. Съдбата на Едем

 821

Документ 74. АДАМ И ЕВА

Документ 74. АДАМ И ЕВА

 1. Адам и Ева в Йерусем
 2. Пристигане на Адам и Ева
 3. Адам и Ева се запознават с планетата
 4. Първи вълнения
 5. Управлението на Адам
 6. Семеен живот на Адам и Ева
 7. Животът в Градината
 8. Легенда за сътворяване на света

 828

Документ 75. ПРОСТУПОК АДАМА И ЕВЫ

Документ 75. ПРОСТЪПКАТА НА АДА И ЕВА

 1. Проблем на Урантия
 2. Заговор на Калигастия
 3. Изкушаване на Ева
 4. Осъзнаване на простъпката
 5. Последствия от простъпката
 6. Адам и Ева напускат Градината
 7. Понижаване статуса на Адам и Ева
 8. Така наричаното грехопадение

 839

Документ 76. ВТОРОЙ САД

Документ 76. ВТОРАТА ГРАДИНА

 1. Едемитите пристигат в Месопотамия
 2. Каин и Авел
 3. Живот в Месопотамия
 4. Сифитско духовенство
 5. Виолетова раса
 6. Смъртта на Адама и Ева
 7. Послание на Михаила
 8. Продължаване живота на Адам и Ева

 847

Документ 77. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СОЗДАНИЯ

Документ 77. ПРОМЕЖДУТЪЧНИ СЪЗДАНИЯ

 1. Първични промеждутъчни създания
 2. Нодитска раса
 3. Вавилонска кула
 4. Центрове на цивилизацията на нодитите
 5. Адамсон и Ратта
 6. Вторични промеждутъчни създания
 7. Метежни промеждутъчни създания
 8. Обединение на промеждутъчните създания
 9. Постоянни жители на Урантия

 855

Документ 78. ФИОЛЕТОВАЯ РАСА ПОСЛЕ ЭПОХИ АДАМА

Документ 78. ВИОЛЕТОВАТА РАСА СЛЕД ЕПОХАТА НА АДАМ

 1. Разпределени на расите и културите
 2. Адамитите във втората Градина
 3. Първи миграции на адамитите
 4. Андити
 5. Миграции на андитите
 6. Последни разселвания на андитите
 7. Наводнения в Месопотамия
 8. Историята на Ной
 9. Шумери - последните от андитите

 868

Документ 79. РАСПРОСТРАНЕНИЕ АНДИТОВ НА ВОСТОКЕ

Документ 79. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА АНДИТИТЕ НА ИЗТОК

 1. Андитите от Туркестан
 2. Покоряване на андитите в Индия
 3. Дравидийска Индия
 4. Нахлуване на ариите в Индия
 5. Червена и жълта раси
 6. Източници на китайската цивилизация
 7. Андитите встъпват в Китай
 8. По-нататъшно развите на китайската цивилизация

 878

Документ 80. РАСПРОСТРАНЕНИЕ АНДИТОВ НА ЗАПАДЕ

Документ 80. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА АНДИТИТЕ НА ЗАПАД

 1. Адамитите встъпват в Европа
 2. Климатични и геологични изменения
 3. Затопляне на Средиземноморският басейн
 4. Кроманьоиден син човек
 5. Нахлуване на андитите в Европа
 6. Покоряване на андитите в северна Европа
 7. Андитите по бреговете на Нил
 8. Андитите по островите от Средиземноморието
 9. Дунавски андонити
 10. Три бели раси

 889

Документ 81. РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Документ 82. РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 1. Люлка на цивилизацията
 2. Средства на цивилизацията
 3. (1) Укротяване на огъня
  (2) Опитомяване на животните
  (3) Поробване на пленници
  (4) Частна собственост
 4. Градове, производство и търговия
 5. Смесени раси
 6. (1) Европеидна раса
  (2) Монголоидна раса
  (3) Негроидна раса
 7. Културно общество
 8. Сила и правота
 9. Съхраняване на цивилизацията
 10. (1) Природни условия
  (2) Средства за производство
  (3) Научни знания
  (4) Човешки ресурси
  (5) Ефективност на материалните ресурси
  (6) Ефективност на езика
  (7) Ефективност на механичните устройства
  (8) Характер на просветителите
  (9) Човешки идеали
  (10) Координация на специалистите
  (11) Способи за трудоустрояване
  (12) Желание за сътрудничество
  (13) Ефективно и мъдро ръководство
  (14) Социални промени
  (15) Предотвратяване на краха в преходния период

 900

Документ 82. ЭВОЛЮЦИЯ БРАКА

Документ 82. ЕВОЛЮЦИЯ НА БРАКА

 1. Брачен инстинкт
 2. Ограничително табу
 3. Ранни брачни структури
 4. Бакът в епохата на отношение към собствеността
 5. Ендогамия и екзогамия
 6. Расови смесвания

 913

Документ 83. ИНСТИТУТ БРАКА

Документ 83. ИНСТИТУТ НА БРАКА

 1. Бракът като обществен институт
 2. Ухажване и сгодяване
 3. Откуп и зестра
 4. Сватбена церемония
 5. Многобрачие
 6. Истинска моногамия - бракът по двойки
 7. Разтрогване на брачните връзки
 8. Идеализация на брака

 922

Документ 84. БРАК И СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ

Документ 84. БРАК И СЕМЕЕН ЖИВОТ

 1. Първобитни връзки по двойки
 2. Ранен матриархат
 3. Семейството в епохата на патриархата
 4. Положение на жената в древното общество
 5. Жената в условията на еволюиращи нрави
 6. Партньорство между мъжете и жените
 7. Идеал за семеен живот
 8. Опасност от самоуслаждането

 931

Документ 85. ИСТОКИ ПОКЛОНЕНИЯ

Документ 85. ИЗВОРИ НА ПОКЛОНЕНИЕТО

 1. Поклонение към камъни и хълмове
 2. Поклонение към растения и дървета
 3. Поклонение към животни
 4. Поклонение към стихии
 5. Поклонение към небесни тела
 6. Поклонение към човек
 7. Спомагателни духове на поклонението и мъдростта

 944

Документ 86. РАННЯЯ ЭВОЛЮЦИЯ РЕЛИГИИ

Документ 86. РАННА ЕВОЛЮЦИЯ НА РЕЛИГИЯТА

 1. Случай: успех и неуспех
 2. Персонификация на случая
 3. Смъртта - непостижимото
 4. Представа за продължаване на живота след смъртта
 5. Представа за призрака-душа
 6. Среда на призраците-духове
 7. Функция на примитивната религия

 950

Документ 87. КУЛЬТЫ ДУХОВ

Документ 87. КУЛТОВЕ КЪМ ДУХОВЕТЕ

 1. Страх пред духовете
 2. Умиротворяване на духовете
 3. Поклонение към предците
 4. Добри и зли духове
 5. Еволюция на култа към духовете
 6. Принуждение и заклинание
 7. Природа на култа

 958

Документ 88. ФЕТИШИ, ТАЛИСМАНЫ И МАГИЯ

Документ 88. ФЕТИШИ, ТАЛИСМАНИ И МАГИЯ

 1. Вяра във фетиши
 2. Еволюция на фетиша
 3. Изображения и идоли
  "Свещени книги"
 4. Тотемизъм
 5. Магия
 6. Магически талисмани
 7. Магически ритуали

 967

Документ 89. ГРЕХ, ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ И ИСКУПЛЕНИЕ

Документ 89. ГРЯХ, ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ И ИЗКУПЛЕНИЕ

 1. Табу
 2. Концепция за греха
 3. Самоотричане и унижение
 4. Въздържание
 5. Произход на жертвоприношението
 6. Жертвоприношение и канибализъм
 7. Еволюция в жертвоприношенията на хора
 8. Видоизменения в жертвоприношенията на хора
 9. Храмова проституция
 10. Изкупления и завети
 11. Жертвоприношения и причастия
 12. Прощаване на греха

 974

Документ 90. ШАМАНСТВО — ЗНАХАРИ И ЖРЕЦЫ

Документ 90. ШАМАНСТВО - ЗНАХАРИ И ЖРЕЦИ

 1. Първите шамани - знахари
 2. Ритуали на шаманите
 3. Теория на болестта и смъртта в шаманството
 4. Медицина при шаманите
 5. Жреци и ритуали

 986

Документ 91. ЭВОЛЮЦИЯ МОЛИТВЫ

Документ 91. ЕВОЛЮЦИЯ НА МОЛИТВАТА

 1. Примитивна молитва
 2. Еволюция на молитвата
 3. Молитвата в сравнение с магията
 4. Молитвата и второто "аз"
 5. Етическа молитва
 6. Социални последствия от молитвата
 7. Компететност на молитвата
 8. Мистицизъм, екстаз и вдъхновение
 9. Моленето като личен опит
 10. Условия за ефективност на молитвата

 994

Документ 92. ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭВОЛЮЦИЯ РЕЛИГИИ

Документ 92. ПО-НАТАТЪШНА ЕВОЛЮЦИЯ НА РЕЛИГИЯТА

 1. Еволюционна природа на религията
 2. Религия и нрави
 3. Природа на еволюционната религия
 4. Дарът на откровението
 5. Учението на Даламатия
  Учението на Едем
  Мелхиседек Салимски
  Иисус Назарянина
  Урантийски материали
 6. Велики религиозни вождове
 7. Съставни религии
 8. Единадесет съществуващи религии
 9. По-нататъшна еволюция на религията

 1003

Документ 93. МАКИВЕНТА МЕЛХИСЕДЕК

Документ 93. МАКИВЕНТ МЕЛХИСЕДЕК

 1. Инкарнацията на Макивент
 2. Салимският Мъдрец
 3. Ученията на Мелхиседек
 4. Религията на Салим
 5. Символ на вярата
  Седем заповеди
 6. Избиране на Авраам
 7. Заветът на Мелхиседек с Авраам
 8. Мисионерите на Мелхиседек
 9. Заминаването на Мелхиседек
 10. След заминаването на Мелхиседек
 11. Днешен статус на Макивент Мелхиседек

 1014

Документ 94. УЧЕНИЯ МЕЛХИСЕДЕКА НА ВОСТОКЕ

Документ 94. УЧЕНИЕТО НА МЕЛХИСЕДЕК НА ИЗТОК

 1. Салимските учения във ведическа Индия
 2. Ригведа
 3. Брахманизъм
 4. Доктрина за реинкарнацията
 5. Брахманска философия
 6. Индуистка религия
 7. Борба за истината в Китай
 8. Лао-дзъ и Конфуций
 9. Гуатама Сиддхарта
 10. Будистката вяра
 11. Евангелието на Гуатама
  Нравствени заповеди
 12. Разпространение на будизма
 13. Религията в Тибет
 14. Философията на будизма
 15. Концепция за Бога в будизма

 1027

Документ 95. УЧЕНИЯ МЕЛХИСЕДЕКА В ЛЕВАНТЕ

Документ 95. УЧЕНИЕТО НА МЕЛХИСЕДЕК В ЛЕВАНТ

 1. Салимската религия в Месопотамия
 2. Религия на древен Египет
 3. Еволюция на морала
 4. Учението на Аменемоп
 5. Необикновеният Ехнатон
 6. Салимските учения в Иран
 7. Салимските учения в Арабия

 1042

Документ 96. ЯГВЕ — БОГ ЕВРЕЕВ

Документ 96. ЯХВЕ - БОГЪТ НА ЕВРЕИТЕ

 1. Представи за Божеството при семитите
 2. Семитски народи
 3. Несравнимият Мойсей
 4. Провъзгласяване на Яхве
 5. Ученията на Мойсей
 6. Материалистическо провидение
 7. Представата за Бога след смъртта на Мойсей
 8. Псалми и Книгата на Йов

 1052

Документ 97. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БОГЕ У ДРЕВНИХ ЕВРЕЕВ

Документ 97. РАЗВИТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕ ЗА БОГА У ДРЕВНИТЕ ЕВРЕИ

 1. Самуил - първият от древноеврейските пророци
 2. Илия и Елисей
 3. Яхве и Ваал
 4. Амос и Осия
 5. Първият Исайя
 6. Михей и Авдий
 7. Безстрашният Иеремия
 8. Вторият Исайя
 9. Свещена и светска история
 10. Древноеврейска история
 11. Ефрем и Иудей
  Саул и Давид
  Соломон и облагането с данъци
  Израил и Иудея
  Унищожаване на Изаилското царство
  Краят на Иудейското царство
  Вавилонски плен
 12. Древно еврейска религия

 1062

Документ 98. УЧЕНИЯ МЕЛХИСЕДЕКА НА ЗАПАДЕ

Документ 98. УЧЕНИЕТО НА МЕЛХИСЕДЕК НА ЗАПАД

 1. Религията на Салим у гърците
 2. Гръцката философска мисъл
 3. Ученията на Мелхиседек в Рим
 4. Мистериални култове
 5. Фригийски култ към Кибела и Аттис
  Египетски култ към Озирис и Изида
  Ирански култ към Митра
 6. Култ към Митра
 7. Митраизъм и християнство
 8. Християнска религия

 1077

Документ 99. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИИ

Документ 99. СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА РЕЛИГИЯТА

 1. Религия и преобразуването на обществото
 2. Слабост на институционалната религия
 3. Религия и вярващ
 4. Трудности в преходния период
 5. Социални аспекти на религията
 6. Институционална религия
 7. Принос на религията

 1086

Документ 100. РЕЛИГИЯ В ОПЫТЕ ЧЕЛОВЕКА

Документ 100. РЕЛИГИЯТА В ОПИТА НА ЧОВЕКА

 1. Религиозен ръст
 2. Духовен ръст
 3. Концепция за висшата ценност
 4. Проблеми на ръста
 5. Обръщане и мистицизъм
 6. Признаци на религиозния живот
 7. Връх на религиозния живот

 1094

Документ 101. ИСТИННАЯ ПРИРОДА РЕЛИГИИ

Документ 101. ИСТИНСКАТА ПРИРОДА НА РЕЛИГИЯТА

 1. Истнска религия
 2. Действителност на религията
 3. Свойства на религията
 4. Дванадесет признака на духовната вяра
 5. Ограничения на откровенията
 6. Религията, разширена с откровения
 7. Растящ религиозен опит
 8. Седем аспекта на спасението
 9. Лична философия на религията
 10. Вяра и вероучение
 11. Религия и морал
 12. Религията като освободител на човека

 1104

Документ 102. ОСНОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ВЕРЫ

Документ 102. ОСНОВИ НА РЕЛИГИОЗНАТА ВЯРА

 1. Религиозна убеденост
 2. Религия и реалност
 3. Знание, мъдрост и проницателност
 4. Фактът на опита
 5. Върховност на целенасоченият потенциал
 6. Несъмненост на религиозната вяра
 7. Неизбежност на божественото
 8. Доказателства на религията

 1118

Документ 103. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА

Документ 103. ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА РЕЛИГИОЗНИЯТ ОПИТ

 1. Философия на религията
 2. Религията и индивида
 3. Религията и човешкия род
 4. Духовно обещание
 5. Произход на идеалите
 6. Философска координация
 7. Наука и религия
 8. Философия и религия
 9. Същност на религията

 1129

Документ 104. РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ТРОИЦЫ

Документ 104. РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ТРОИЦАТА

 1. Урантийски концепции за Троицата
 2. Единство на Троицата и множественост на Божеството
 3. Троицата и триединството
 4. Седем триединства
 5. Троични съюзи

 1143

Документ 105. БОЖЕСТВО И РЕАЛЬНОСТЬ

Документ 105. БОЖЕСТВО И РЕАЛНОСТ

 1. Философската концепция АЗ СЪМ
 2. АЗ СЪМ - триединно и седмочастно
 3. Седем Абсолюта на Безкрайността
 4. Единство, двойнственост и триединство
 5. Появяване на крайната реалност
 6. Последствия от появяването на крайната реалност
 7. Възникване на трансцеденталните същности

 1152

Документ 106. ВСЕЛЕНСКИЕ УРОВНИ РЕАЛЬНОСТИ

Документ 106. ВСЕЛЕНСКИ НИВА НА РЕАЛНОСТТА

 1. Първична асоциация на крайните функционални същности
 2. Бог-Седмочастен
 3. Вторична висша крайна интеграция
 4. Висше Същество
 5. Трансцедентално троично обединение на реалността
 6. Пределната Троица
 7. Пределна четвъртична интеграция
 8. Пределното Божество
 9. Пета степен - фаза на коабсолютното обединение
 10. Абсолютната Троица
 11. Шеста степен - фаза на абсолютната интеграция
 12. Безкрайният космос
 13. Окончателност на предназначенията
 14. Троица на Тоиците
 15. (1) Ниво на трите Троици
  (2) Ниво на емпирическото Божество
  (3) Ниво на АЗ СЪМ
 16. Екзистенциално безкрайно обединение

 1162

Документ 107. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ НАСТРОЙЩИКОВ СОЗНАНИЯ

Документ 107. ПРОИЗХОД И СЪЩНОСТ НА НАСТРОЙЧИЦИТЕ НА СЪЗНАНИЕТО

 1. Произход на Настройчиците на Съзнанието
 2. Класификация на Настройчиците
 3. Сферата на Божеството - родина на Настройчиците
 4. Същност и присъствие на Настройчиците
 5. Разумност на Настройчиците
 6. Настройчиците като особено духовни същности
 7. Настройчици и личност

 1176

Документ 108. МИССИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСТРОЙЩИКОВ СОЗНАНИЯ

Документ 108. МИСИЯ И ДЕЯТЕЛНОСТ НА НАСТРОЙЧИЦТЕ НА СЪЗНАНИЕТО

 1. Отбор и назначение
 2. Предпоставки за вселяване на Настройчика
 3. На Урантия
  В други светове
 4. Организация и управление
 5. Приветствие на Табамантий
 6. Връзка с други духовни влияния
 7. Мисия на Настройчиците
 8. Бог в човека

 1185

Документ 109. СВЯЗЬ НАСТРОЙЩИКОВ С ВСЕЛЕНСКИМИ СОЗДАНИЯМИ

Документ 109. ВРЪЗКА НА НАСТРОЙЧИЦИТЕ С ВСЕЛЕНСКИТЕ СЪЗДАНИЯ

 1. Развитие на Настройчиците
 2. Самодействуващи Настройчици
 3. Връзка на Настройчиците с типовете смъртни
 4. Настройчиците и човешката личност
 5. Материални препятствия за вселяване на Настройчика
 6. Съхраняване на истинските ценности
 7. Настройчикът, пребиваващ в Иисус
 8. Предназначение на Личностните Настройчици
 9. Вселичностни същества

 1195

Документ 110. СВЯЗЬ НАСТРОЙЩИКОВ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ СМЕРТНЫМИ

Документ 110. ВРЪЗКА НА НАСТРОЙЧИЦИТЕ С ИНДИВИДУАЛНИТЕ СМЪРТНИ

 1. Вселяване в смъртния разум
 2. Настройчиците и човешката воля
 3. Сътрудничество с Настройчика
 4. Деятелност на Настройчика в разума
 5. Погрешни представи за ръководството на Настройчика
 6. Седем психически кръга
 7. Достигане на безсмъртие
 8. Обещание на Настройчика към душата

 1203

Документ 111. НАСТРОЙЩИК И ДУША

Документ 111. НАСТРОЙЧИК И ДУША

 1. Разумът като арена на избора
 2. Същност на душата
 3. Еволюиращата душа
 4. Вътрешен живот
 5. Посвещение на избора
 6. Парадоксът на човека
 7. Проблемът на Настройчика
 8. Заявление на пазителят на съдбата

 1215

Документ 112. СОХРАНЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Документ 112. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНОСТТА

  Четиринадесет аспекта на личността
 1. Личност и реалност
 2. Вътрешното "аз"
 3. Феноменът на смъртта
 4. Настройчикът след смъртта
 5. Съхраняване на човешкото "аз"
 6. Моронтийното "аз"
 7. Сливане с Настройчика

 1225

Документ 113. СЕРАФИЧЕСКИЕ ХРАНИТЕЛИ СУДЬБЫ

Документ 113. СЕРАФИЧЕСКИ ПАЗИТЕЛИ НА СЪДБАТА

 1. Ангели-пазители
 2. Пазители на съдбата
 3. Връзка с други духовни влияния
 4. Област на деятелност на серафимите
 5. Серафическо служене на смъртните
 6. Ангелите-пазители след смъртта
 7. Серафимите и възхождането

 1241

Документ 114. СЕРАФИЧЕСКОЕ ПЛАНЕТАРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Документ 114. СЕРАФИЧЕСКО ПЛАНЕТАРНО УПРАВЛЕНИЕ

 1. Върховна власт над Уратия
 2. Съвет на планетарните наблюдатели
 3. Местен губернатор
 4. Всевишен наблюдател
 5. Регентско управление на Всевишният наблюдател
 6. Планетарно правителство
 7. Главни серафими на планетарния надзор
 8. (1) Ангели на епохите
  (2) Ангели на прогреса
  (3) Пазители на религията
  (4) Ангели на националния живот
  (5) Ангели на расите
  (6) Ангели на бъдещето
  (7) Ангели на просвещението
  (8) Ангели на здравето
  (9) Серафими на семейството
  (10) Ангели на промишлеността
  (11) Ангели на развлеченията
  (12) Ангели на свръхчовешкото служене
 9. Резервен корпус на съдбата

 1250

Документ 115. ВЫСШЕЕ СУЩЕСТВО

Документ 115. ВИСШЕТО СЪЩЕСТВО

 1. Относителност на понятийните структури
 2. Абсолютна основа на върховността
 3. Изначално, актуално и потенциално
 4. Източници на висшата реалност
 5. Връзка на Висшият с Райската Троица
 6. Връзка на Висшият с троичните съюзи
 7. Същност на Висшият

 1260

Документ 116. ВСЕМОГУЩИЙ-ВЫСШИЙ

Документ 116. ВСЕМОГЪЩИЯТ-ВИСШ

 1. Висшият Разум
 2. Космически разум
 3. Всемогъщият и Бог-Седмочастен
 4. Всемогъщият и Райското Божество
 5. Всемогъщият и Висшите Създатели
 6. Всемогъщият и седмочастното управление
 7. Проблем на равновесието
 8. Господство на Духа
 9. Живият организъм на голямата вселена

 1268

Документ 117. БОГ-ВЫСШИЙ

Документ 117. БОГЪТ-ВИСШ

 1. Природа на Висшето Същество
 2. Източник на еволюционен ръст
 3. Синове, тринитизовани създания и еволюционния ръст
 4. Значение на Висшият за вселенските създания
 5. Крайният Бог
 6. Космическият морал - висшият дълг
 7. Свръхдуша на творението
 8. Трансцедентация на завършителя
  Последствия от човешкия ръст
 9. Търсене на Висшият
 10. Бъдещето на Висшият

 1278

Документ 118. ВЫСШИЙ И ПРЕДЕЛЬНЫЙ — ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО

Документ 118. ВИСШИЯТ И ПРЕДЕЛНИЯТ - ВРЕМЕ И ПРОСТРАНСТВО

 1. Време и вечност
 2. Емпирически (субективни) единици време
 3. Вездесъщност и повсеместност
 4. Пространствено-времеви отношения
 5. Истина и факт
  Пространство и конфигурации на реалността
 6. Първична и вторична причинност
 7. Всемогъщество и взаимна приемливост
 8. Всемогъщество и всетворене
 9. Всеуправление и предназначение
 10. Управление и свръхуправление
 11. Времето като фактор за регулиране на прогреса
 12. Механизми във вселената
 13. Функция на провидението

 1294

Документ 119. ПОСВЯЩЕНИЯ ХРИСТА МИХАИЛА

Документ 119. ПОСВЕЩЕНИЕТО НА ХРИСТА МИХАИЛ

 1. Първо посвещение
 2. Второ посвещение
 3. Трето посвещение
 4. Четвърто посвещение
 5. Пето посвещение
 6. Шесто посвещение
 7. Седмо и последно посвещение
 8. Посвещенически статус на Михаил

 1308


Часть 4. ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ ИИСУСА

Част 4. ЖИВОТ И УЧЕНИЕ НА ИИСУС

Документ 120. ПОСВЯЩЕНИЕ МИХАИЛА НА УРАНТИИ

Документ 120. ПОСВЕЩЕНИЕТО НА МИХАИЛ НА УРАНТИЯ

 1. Седмото посвещеническо поръчение
 2. Ограничения, свързани с посвещението
 3. Други съвети и препоръки
 4. Инкарнацията - превръщане на двамата в един

 1323

Документ 121. ЭПОХА ПОСВЯЩЕНИЯ МИХАИЛА

Документ 121. ЕПОХАТА НА ПОСВЕЩЕНИЕТО НА МИХАИЛ

 1. Западът в първи век след Христа
 2. Еврейски народ
 3. Езически свят
 4. Езическа философия
 5. (1) Епикурейска
  (2) Стоическа
  (3) Киническа
  (4) Скептическа
 6. Езически религии
 7. Мистериални религии
 8. Иудейска религия
 9. Иудеи и езичници
 10. Предшествуващи писмени свидетелства
 11. (1) Евангелие от Марк
  (2) Евангелие от Матей
  (3) Евангелие от Лука
  (4) Евангелие от Йоан
  Забележка

 1332

Документ 122. РОЖДЕНИЕ И МЛАДЕНЧЕСТВО ИИСУСА

Документ 122. РОЖДЕНИЕ И РАННИ ГОДИНИ НА ИИСУС

 1. Йосиф и Мария
 2. Гавриил се явява пред Елисавета
 3. Гавриил се явява пред Мария
 4. Сънят на Йосиф
 5. "Домът на Давид"
 6. Земните родители на Иисус
 7. Домът в Назарет
 8. Пътуване към Витлеем
 9. Раждането на Иисус
 10. Легенда за пастирите
  Тримата свещеника от Ур
  "Витлеемска звезда"
 11. Представление в храма
 12. Ирод действува
 13. Бягство в Египет

 1344

Документ 123. РАННЕЕ ДЕТСТВО ИИСУСА

Документ 123. РАННОТО ДЕТСТВО НА ИИСУС

  Пребиваване в Египет
 1. Завръщане в Назарет
 2. Четвъртата година от живота на Иисус
 3. Петата година(2 г. до н.е.)
 4. Възпитание на децата
 5. Събития от шестата година(1 г. до н.е.)
 6. Седма година (1 г. от н.е.)
 7. Материални произшествия
 8. Школни години в Назарет
 9. Неговата осма година (2 г. от н.е.)

 1355

Документ 124. ОТРОЧЕСТВО ИИСУСА

Документ 124. ПРЕХОД КЪМ ЮНОШЕСТВО НА ИИСУС

 1. Девета година на Иисус (3 г. от н.е.)
 2. Рисунка на пода
  Климат в Галилея
 3. Десета година (4 г. от н.е.)
 4. Иаков, синът на каменоделеца
 5. Единадесета година (5 г. от н.е.)
 6. Скифополски епизод
 7. Дванадесета година (6 г. от н.е.)
 8. Лични убеждения и групова солидарност
 9. Неговата тринадесета година (7 г. от н.е.)
 10. Пътуване към Йерусалим
 11. Мария, Марфа и Лазар

 1366

Документ 125. ИИСУС В ИЕРУСАЛИМЕ

Документ 125. ИИСУС В ЙЕРУСАЛИМ

 1. Иисус разглежда храма
 2. Иисус и пасха
 3. Йосиф и Мария напускат Йерусалим
 4. Първи два дни в храма
 5. Трети ден в храма
 6. Четвърти ден в храма

 1377

Документ 126. ДВА РЕШАЮЩИХ ГОДА

Документ 126. ДВЕ РЕШАВАЩИ ГОДИНИ

 1. Неговата четиринадесета година (8 г. от н.е.)
 2. Смъртта на Йосиф
 3. Петнадесета година (9 г. от н.е.)
 4. Произход на "молитва към Господа"
  "Син Човешки"
  Какъв е Месията?
 5. Първа проповед в синагогата
 6. Финансови трудности

 1386

Документ 127. ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ

Документ 127. ЮНОШЕСКИ ГОДИНИ

 1. Шестнадесета година (10 г. от н.е.)
 2. Седемнадесета година (11 г. от н.е.)
 3. Иисус и зелотите
 4. Осемнадесета година (12 г. от н.е.)
 5. Заедно с Иаков на Пасха
  Пристигане на Елисавета и Йоан
  Смъртта на Амос
 6. Деветнадесета година (13 г. от н.е.)
 7. Възпитание на децата
 8. Ребека, дъщерята на Езра
 9. Неговата двадесета година (14 г. от н.е.)
 10. Пасхално посещение на Йерусалим

 1395

Документ 128. ИИСУС В ПЕРИОД РАННЕЙ ЗРЕЛОСТИ

Документ 128. ИИСУС В ПРЕИОД НА РАННА ЗРЯЛОСТ

 1. Двадесет и първа година (15 г. от н.е.)
 2. Растящо осъзнаване на божествеността
  Заедно с Иаков на празника Пасха
 3. Двадесет и втора година (16 г. от н.е.)
 4. Работа в качеството на ковач в Сепфорис
 5. Двадесет и трета година (17 г. от н.е.)
 6. Заедно със Симон на празника Пасха
  Иисус среща Стефан
 7. Дамаски епизод
 8. Двадесет и четвърта година (18 г. от н.е.)
 9. Предложение на александрийците
 10. Двадесет и пета година (19 г. от н.е.)
 11. Заедно с Иуда на празника Пасха
  "Чичо Йешуа, разкажи ни история"
 12. Двадесет и шеста година (20 г. от н.е.)
 13. Женитбата на Иаков
  Омъжването на Мириам
  Иаков става глава на семейството на Йосиф

 1407

Документ 129. ДАЛЬНЕЙШАЯ ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ИИСУСА

Документ 129. ПОНАТАТЪШЕН ЖИВОТ КАТО ВЪЗРАСТЕН НА ИИСУС

 1. Двадесет и седма година (21 г. от н.е.)
 2. Зеведей от Капернаум
  Иисус-строителят на лодки
 3. Двадесет и осма година (22 г. от н.е.)
 4. Иисус посещава Йерусалим
  Среща с Гонод и Ганид
 5. Двадесет и девета година (23 г. от н.е.)
 6. Цел на пътешествието към Рим
 7. Иисус-човекът

 1419

Документ 130. НА ПУТИ В РИМ

Документ 130. НА ПЪТ КЪМ РИМ

 1. В Йопия - беседа за Йон
 2. беседа за добро и зло
 3. В Кесария
 4. Търговецът от Монголия
  Гръцкият работник и римския началник
  Воля на Бога и воля на човека
 5. В Александрия
 6. Беседа за реалността
 7. На остров Крит
 8. Юношата, който се боеше
 9. В Картаген - беседа за времето и пространството
 10. По пътя от Неапол към Рим
 11. Езра, разуверилият се евреин

 1427

Документ 131. МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ

Документ 131. СВЕТОВНИ РЕЛИГИИ

 1. Кинизъм
 2. Юдаизъм
 3. Будизъм
 4. Индуизъм
 5. Зороастризъм
 6. Судуанизъм (Джайнизъм)
 7. Шинтоизъм
 8. Даосизъм
 9. Конфуцианство
 10. "Нашата религия"

 1442

Документ 132. В РИМЕ

Документ 132. В РИМ

  Тридесет и двама религиозни лидери: влияние върху тях от Иисус
 1. Истински ценности
 2. Добро и зло
 3. Истина и вяра
 4. Личностно служене
 5. Римският сенатор
  Римският войник
  Ораторът във форума
  Беднякът, жертва на охулно обвинение
 6. Съвети към богат човек
 7. Социална опека
 8. Пътувания в околностите на Рим
 9. Глупавият езичник
  "Хайде заедно да създадем нова религия"

 1455

Документ 133. ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ РИМА

Документ 133. ЗАВРЪЩАНЕ ОТ РИМ

  Кастовата система в Индия
 1. Милосърдие и правосъдие
 2. Качване на кораба в Тарент
 3. Човекът, грубо отнасящ се с жена си
 4. В Корнф
 5. Крисп, главният управител на синагогата
  Юст, търговецът
  Двете проститутки
 6. Индивидуални наставления в Коринф
 7. Мелничарят
  Римският центурион
  Вождът на митраиския култ
  Учителят-епикуреец
  Гръцкият предприемач
  Римският съдия
  Стопанката на гръцката гостилница
  Китайският търговец
  Пътешественикът от Британия
  Момчето-беглец
  Осъденият престъпник
 8. В Атина - беседа за науката
 9. В Ефес - беседа за душата
 10. Пребиваване в Кипър - беседа за разума
 11. В Антиохия
 12. В Месопотамия

 1468

Документ 134. ПЕРЕХОДНЫЕ ГОДЫ

Документ 134. ПРЕХОДНИ ГОДИНИ

 1. Тридесете година (24 г. от н.е.)
 2. Завръщане в Назарет
  Женитба на Симон: женитбата на Иуда
 3. Пътешествие с керван към Каспийско море
 4. Урмски лекции
 5. Суверенност - божествена и човешка
 6. Политическа сувереност
 7. Закон, свобода и сувуреност
 8. Тридесет и първа година (25 г. от н.е.)
 9. Странстване в самота
 10. Пребиваване на планината Ермон
 11. Край на въстанието на Луцифер
  Пълновластие в Небадон
 12. Време на очакване
 13. Посещение на Йерусалим заедно с Йоан
  Работа в лодкарската работилница на Зеведей

 1483

Документ 135. ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ

Документ 135. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ

 1. Йоан става назорей
 2. Смъртта на Захарий
 3. Живот на пастир
 4. Смъртта на Елисавета
 5. Царството Божие
 6. Йоан започва да проповядва
 7. Йоан отива на север
 8. Среща на Иисус с Йоан
 9. Кръщение на Иисус
 10. Четиридесет дни проповеди
 11. Йоан се насочва на юг
 12. Йоан в затвора
 13. Смъртта на Йоан Кръстител

 1496

Документ 136. КРЕЩЕНИЕ И СОРОК ДНЕЙ

Документ 136. КРЪЩЕНИЕ И ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ

 1. Представа за очаквания месия
 2. Кръщението на Иисус
 3. Четиридесет дни
 4. Беседа с Гавриил
  Овладяване на пълновластието във вселената
 5. Планове за обществен труд
 6. Пътят на Отца
 7. Първо велико решение
 8. Личностният Настройчик на чело на вселенското войнство
  Нечувствителност на Настойчикът към аспекта време
 9. Второ решение
 10. Път на нормално земно съществуване
 11. Трето решение
 12. Подчинение на законите на природата
 13. Четвърто решение
 14. Отказ да се отива на отстъпки към злото
 15. Пето решение
 16. Отказ от трона на Давид
 17. Шесто решение
 18. "Аз ще се подчинявам на волята на Отца"

 1509

Документ 137. ОЖИДАНИЕ В ГАЛИЛЕЕ

Документ 137. ОЧАКВАНЕ В ГАЛИЛЕЯ

 1. Избиране на първите четири апостоли
 2. Андрей и Петър
  Иаков и Йоан
 3. Избиране на Филип и Натанаил
 4. Посещение на Капернаум
 5. Сватба в Кана
 6. Завръщане в Капернаум
 7. Събития от съботния ден
 8. Четири месеца подготовка
 9. Проповед за царството

 1524

Документ 138. ПОДГОТОВКА ПОСЛАННИКОВ ЦАРСТВА

Документ 138. ПОДГОТОВКА ПОСЛАННИЦИТЕ НА ЦАРСТВОТО

 1. Последни наставления
 2. Избиране на шестте
 3. Призоваване на Матей и Симон
 4. Не благочестивите, а грешниците
 5. Призоваване на близнаците
 6. Призоваване на Тома и Юда
 7. Седмица на интензивна подготовка
 8. Ново разочарование
 9. Начало на труда на дванадесетте апостоли
 10. Пет месеца изпитания
 11. Организация на дванадесетте апостоли

 1538

Документ 139. ДВЕНАДЦАТЬ АПОСТОЛОВ

Документ 139. ДВАНАДЕСЕТТЕ АПОСТОЛА

1. Андрей, първият призован
2. Симон Петър
3. Иаков Зеведеев
4. Йоан Зеведеев
5. Филип Любопитният
6. Честният Натанаил
7. Матей Леви
8. Тома Дидим
9. и 10. Иаков и Иуда Алфееви
11. Симон Зелот
12. Юда Искариот

 1548

Документ 140. ПОСВЯЩЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ В АПОСТОЛЫ

Документ 140. ПОСВЕЩЕНИЕ НА ДВАНАДЕСЕТТЕ В АПОСТОЛИ

 1. Предварителни наставления
 2. Посвещаване в сан
 3. Проповед на посвещението
 4. "Планинската проповед"
 5. Вие - сте солта на земята
 6. Бащинска и братска любов
 7. Щастливи търсещите в духа - смирените ...
  Щастливи гладуващите и жадуващите праведност ...
  Щастливи кротките ...
  Щастливи чистите сърца ...
  Щастливи скърбящите ...
  Щастливи милосърдните ...
  Щастливи миротворците ...
  Щастливи преследваните ...
 8. Вечерта в деня на посвещението
 9. "Аз гледам по-дълбоко на действията ..."
  За развода
  Правосъдие и милосърдие
  "На тях им е добре - не ги безпокой"
 10. Седмицата след посвещението на апостолите
 11. В четвъртък по обяд на езерото
 12. (1) Изпълнение волята на Отца
  (2) Отношение към политическите въпроси
  (3) Отношение към социалните въпрос
  (4) Отношение към икономическите въпроси
  (5) Лична религия
 13. Денят на духовно посвещение
 14. Вечерта в деня на духовното посвещение

 1568

Документ 141. НАЧАЛО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРУДА

Документ 141. НАЧАЛО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРУД

 1. Иисус и апостолите напускат Галилея
 2. Законът на Бога и волята на Отца
 3. Пребиваване в Амаф
 4. Личността на Иисус
  Външността на Иисус
 5. Учението за Отца
 6. Грижете се за болните
 7. Духовно единство
 8. Последната седмица в Амаф
 9. Персиецът Тегерм
 10. В задйорданска Бетания
 11. Учението за царството
  Спасение чрез вяра: свобода чрез осъзнаване на истината
 12. Труд в Йерихон
 13. Заминамане към Йерусалим

 1587

Документ 142. ПАСХА В ИЕРУСАЛИМЕ

Документ 142. ПАСХА В ЙЕРУСАЛИМ

  Посещение при Ханан
 1. Обучение в храма
 2. Божи гняв
 3. Иаков, жителя от Крит
 4. Представа за Бога
 5. Шест представи за Бога у евреите
  Десет древни заповеди
 6. Флавий и гръцката култура
 7. Беседа за увереността
 8. Среща с Никодим
 9. Урок за семейството
 10. В южна Иудея
 11. Лагер в Гетсиманската градина

 1596

Документ 143. ПО САМАРИИ

Документ 143. ПО САМАРИЯ

 1. Проповед в Архелай
 2. "Те умаляват значението на нашите проповеди"
  "Нима вие приличате на слаби хора?"
 3. Урок по самообладание
 4. Развлечение и отдих
 5. Три дни на планината Сартаба
 6. Евреи и самарияни
 7. Жената от Сихар
 8. Възраждане на вярата в Самария
 9. В лагерът на планината Гаризим
 10. Учения за молитвата и поклонението

 1607

Документ 144. НА ГЕЛВУЕ И В ДЕКАПОЛИСЕ

Документ 144. НА ГЕЛВУЙ И В ДЕКАЛИПОЛИС

 1. Лагерът на Гелвуй
 2. Беседа за молитвата
 3. Молитвата за вярващия
 4. Още за молитвата
 5. Други форми на молитва
 6. Седем молитви от други светове
 7. Съвещание с апостолите на Йоан
 8. В градовете от Декаполис
 9. В лагерът до Пела
 10. "... кажете на Йоан, че той не е забравен"
 11. Смъртта на Йоан Кръстител

 1617

Документ 145. ЧЕТЫРЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДНЯ В КАПЕРНАУМЕ

Документ 145. ЧЕТИРИ ЗНАМЕНАТЕЛНИ ДНИ В КАПЕРНАУМ

  Свиждане с Руф
 1. Улов на риба
 2. По обяд в синагогата
 3. Религията като личен опит
  Младия епилептик
  Тъщата на Петър
 4. Изцелението след залез слънце
 5. Вечерта на този същия ден
 6. Ранното утро в неделя

 1628

Документ 146. ПЕРВОЕ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАЛИЛЕЕ

Документ 146. ПЪРВО ПРОПОВЕДНИЧЕСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ ПО ГАЛИЛЕЯ

 1. Проповед в Римон
 2. В Йотапат
 3. Молитва, благодарение и поклонение
  Правосъдие и милосърдие
  Молитва и лично усилие
  Етическа молитва
 4. Спирка в Рам
 5. Религия, наука и философия
  Убеденост в истината
  Посещение на Завулон
 6. Евангелието в Ирон
 7. Работа в рудниците
  Изцеление на прокажения
 8. Отново в Кана
 9. Знатният господин Тит
 10. Наин и сина на вдовицата
 11. В Ен-Дор

 1637

Документ 147. КРАТКОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА

Документ 147. КРАТКО ПОСЕЩЕНИЕ В ЙЕРУСАЛИМ

 1. Слугата на центуриона
 2. Пътешествие към Йерусалим
 3. Отделяне от апостолите на Йоан
 4. При къпалните във Вифезда
 5. Правилото на живота
 6. Въпросът на Натанаил за златното правило
 7. На гости у фарисея Симон
 8. Притча за лихваря
  Сатус и прогрес
 9. Завръщане в Капернаум
 10. Шестте шпиони
  "Съботата за човека ..."
 11. Отново в Капернаум
 12. Празник на духовната добродетел

 1647

Документ 148. ПОДГОТОВКА ЕВАНГЕЛИСТОВ В ВИФСАИДЕ

Документ 148. ПОДГОТОВКА НА ЕВАНГЕЛИСТИТЕ ВЪВ ВИФСАЙДА

 1. Нова школа за пророци
 2. Болница във Вифсайда
 3. Делото на Отца
 4. Зло, грях и порок
 5. Смисълът на страданието
 6. Неразбиране на страданието - беседа за Йов
 7. Човекът със сухата ръка
 8. Последна седмица във Вифсайда
 9. Кирмет от Багдат
 10. Изцеляване на паралитика
 11. Кръщение на тримата шпиони

 1657

Документ 149. ВТОРОЕ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Документ 149. ВТОРО ПРОПОВЕДНИЧЕСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ

  Информационната служба на Давид
 1. Широко разпространяване славата на Иисус
 2. Феномени на изцеляване
 3. Отношението на хората
 4. Две грешки на ранното християнство
  Славата на Иисус като целител
  Признаване от Иисус на равноправието между мъжете и жените
  Обаяние на неговата личност
 5. Враждебност на религиозните вождове
 6. Успехи в проповедническото пътешествие
 7. Забележка за гнева
  ЗА хармоничните характери
 8. За доволството
 9. "Страх Господен"
 10. Завръщане във Вифсайда

 1668

Документ 150. ТРЕТЬЕ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Документ 150. ТРЕТО ПРОПОВЕДНИЧЕСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ

 1. Женски евангелски корпус
 2. Спирка в Магдала
 3. Събота в Тивериада
 4. "Беседа за вълшебството и суеверието"
 5. Заминаване на апостолите по двама
 6. Какво да напрая, за да се спася?
 7. Вечерни уроци
 8. Пребиваване в Назарет
 9. Съботно богоуслужение
 10. Назарет отхвърля Иисус

 1678

Документ 151. ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ У МОРЯ

Документ 151. ВРЕМЕ НА ОЧАКВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ В МОРЕТО

 1. Притча за сеяча
 2. Тълкуване на притчата
 3. Още за притчите
 4. Нови притчи до морето
 5. Посещение на Херес
 6. Щорм в морето
 7. Побърканият от Херес

 1688

Документ 152. В ПРЕДДВЕРИИ КРИЗИСА В КАПЕРНАУМЕ

Документ 152. В ПРЕДВЕРИЕТО НА КРИЗИСА В КАПЕРНАУМ

  Вероника от Кесарий Филипов
 1. В дома на Иаир
 2. Нахранване на петте хиляди
 3. Короноване
 4. Нощното видение на Симон Петър
 5. Завръщане във Вифсайда
 6. В Генисарет
 7. Иисус отново разказва притчата за сеяча
 8. В Йерусалим

 1698

Документ 153. КРИЗИС В КАПЕРНАУМЕ

Документ 153. КРИЗИС В КАПЕРНАУМ

 1. Обстановката в синагогата
 2. Епохалната проповед
 3. "Аз - съм хлябът на живота"
 4. Заключителна среща
 5. Последни думи в синагогата
 6. Момчето, обсебено от зли духове
  "Как Сатана може да изгони Сатана?"
 7. Съботната вечер
 8. Измяна на маловерните последователи

 1707

Документ 154. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В КАПЕРНАУМЕ

Документ 154. ПОСЛЕДНИ ДНИ В КАПЕРНАУМ

 1. Седмица на съвещания
 2. Седмица за отдих
 3. Затваряне на синагогите
 4. Второ съвещание в Тивериада
 5. Съботната вечер в Капернаум
 6. "Как да постъпим с Иисус?"
 7. Знаменателно неделно утро
 8. Пристигане семейството на Иисус
 9. Спешно бягство

 1717

Документ 155. БЕГСТВО ЧЕРЕЗ СЕВЕРНУЮ ГАЛИЛЕЮ

Документ 155. БЯГСТВО ПРЕЗ СЕВЕРНА ГАЛИЛЕЯ

 1. Защо злорадстват езичниците?
 2. Евангелисти в Хоразин
 3. В Кесарий Филипов
 4. Истина и символът на вярата
  Произход на религиозните традиции
 5. На път към Финикия
 6. Беседа за истинската религия
 7. Втора беседа за религията

 1725

Документ 156. ПРЕБЫВАНИЕ В ТИРЕ И СИДОНЕ

Документ 156. ПРЕБИВАВАНЕ В ТИР И СИДОН

 1. Сирийската жена
 2. Обучение в Сидон
 3. "Този свят - е само мост"
 4. Пътешествие по крайбрежието на север
 5. В Тир
 6. Учението на Иисус в Тир
 7. Притча за неразумният дърводелец
  Съблазни и природата на човека
  Основни условия за материален успех
  Духовен живот и самоуважение
  Идеали и идеи
  Такт, обаяние и мъдрост
 8. Завръщане от Финикия
 9. Отношението на иудейските вождове

 1734

Документ 157. В КЕСАРИИ ФИЛИППОВОЙ

Документ 157. В КЕСАРИЙ ФИЛИППОВ

  Опит на Иисус да се види със семейството
 1. Събирачът на храмов данък
 2. "Риба с монета в устата"
 3. Във Вифсайда-Юлия
 4. Признанието на Петър
 5. "Какво говорят хората - кой съм аз?"
 6. Беседа за царството
 7. Ново разбиране
 8. На следващия ден
 9. Четири етапа в живота на Иисус
  Нови неоспорими заявления
 10. Беседи на Андрей

 1743

Документ 158. ГОРА ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Документ 158. ПЛАНИНАТА НА ПРЕОБРАЖЕНИЕТО

 1. Преображение
 2. Спускане от планината
 3. Значение на преображението
 4. Момчето, страдащо от епилепсия
 5. Ияков Сафетски
 6. Иисус изцелява момчето
 7. "Господи, аз вярвам ... помогни на моето неверие"
 8. В градината у Селс
 9. Протест на Петър
 10. В дома на Петър

 1752

Документ 159. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДЕКАПОЛИСУ

Документ 159. ПЪТЕШЕСТВИЕ ПО ДЕКАЛИПОЛИС

 1. Проповед за прошката
 2. "Колко пъти моя брат може да греши против мен?"
  Притча за пресмятането със слугите
  Опасности от личното съдене
 3. Непознатият проповедник
 4. Наставление за учителите и вярващите
 5. Разговор с Натанаил
 6. "В какво се заключава истината за Писанията?"
 7. Позитивният характер на религията на Иисус
 8. " ... да пренесеш вързопа още една верста"
 9. Завръщане в Магадан

 1762

Документ 160. РОДАН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ

Документ 160. РОДАН АЛЕКСАНДРИЙСКИ

 1. Гръцката философия на Родан
 2. Три движещи сили в живота
  Решаване на проблем и вероизповедни размисли
  Предубеденост и признаване на истината
 3. Изкуството на живота
 4. Социализиращо значение на дружбата
  Великата ценност на брака
 5. Съблазни на зрелостта
 6. Уравновесеност на зрелостта
 7. Основи на тленния живот
  Фактори на материалния успех
  Значение на неуспеха
 8. Религия на идеала
 9. Какво е религия?
  Идея за Бог и идеал за Бог
  Отецът се явява окончателна ценност
  "Но готови ли сме ние да платим такава цена ... ?"

 1772

Документ 161. ПРОДОЛЖЕНИЕ БЕСЕД С РОДАНОМ

Документ 161. ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА БЕСЕДАТА С РОДАН

 1. Личност на Бога
 2. Пет тезиса на Натанаил
 3. Божествената същност на Иисус
 4. Разсъждения на Натанаил и Тома
 5. Човешки и божествен разум на Иисус
 6. Възгледи на промеждутъчните създания

 1783

Документ 162. НА ПРАЗДНИКЕ КУЩЕЙ

Документ 162 НА ПРАЗНИКА НА ХРАНАТА

  "Учителю ... заповядай на огъня да се спусне от небето ... "
 1. Опасности, свързани с посещението на Йерусалим
 2. Първа рач в храма
 3. Енвер, представителят на синедриона
 4. Жената, уличена в прелюбодеяние
 5. Празник на храната
 6. Проповед за светлината в света
 7. Беседа за водата на живота
 8. Беседа за духовната свобода
 9. Свиждане с Марфа и Мария
 10. Във Витлеем с Абнер

 1788

Документ 163. ПОСВЯЩЕНИЕ СЕМИДЕСЯТИ В МАГАДАНЕ

Документ 163. ПОСВЕЩЕНИЕ НА СЕДЕМДЕСЕТТЕ В МАГАДАН

 1. Посвещение на седемдесетте
 2. Жътвата е велика, но работниците са малко
 3. Богатият юноша и другите
 4. Богатство и любов към богатството
 5. Беседа за богатството
 6. Притча за работниците в лозето
 7. Прощаване със седемдесетте
 8. Наставленията на Иисус
  Проповед за посвещението, произнесена от Петър
 9. Пренасяне на лагера в Пела
 10. Завръщане на седемдесетте
 11. Подготовка към последната мисия

 1800

Документ 164. НА ПРАЗДНИКЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Документ 164. НА ПРАЗНИКА ОБНОВЛЕНИЕТО

 1. Разказ за добрия самариянин
 2. В Йерусалим
 3. Изцеление на слепия бедняк
 4. Йосий застава пред синедриона
 5. Обучение в преддверието на Соломон

 1809

Документ 165. НАЧАЛО МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРЕЕ

Документ 165. НАЧАЛО НА МИСИОНЕРСКАТА ДЕЯТЕЛНОСТ В ПЕРЕЯ

 1. В лагера до Пела
 2. Проповед за добрия пастир
 3. Съботната проповед в Пела
 4. "Пазете се от фарисейската зкваска ... "
  " ... у вас и космите на главата са пресметнати"
 5. Разделяне на наследството
 6. Притча за глупавия богаташ
  "Където е твоето съкровище, там ще бъде и твоето сърце"
  "За какво ти е да придобиеш целия свят ... ?"
 7. Беседи с апостолите за богатството
 8. "Погледнете лилиите, как те растат ..."
 9. Отговор на въпрос на Петър

 1817

Документ 166. ПОСЛЕДНЕЕ ПОСЕЩЕНИЕ СЕВЕРНОЙ ПЕРЕИ

Документ 166. ПОСЛЕДНО ПОСЕЩЕНИЕ В СЕВЕРНА ПЕРЕЯ

 1. Фарисеите в Рагаб
 2. Ритуалното измиване на ръцете
 3. Десетте прокажени
 4. Проповед в Херас
 5. Правият и тесен път
  Много от първите ще станат последни
  "Аз стоя да вратите и чукам ..."
 6. Учение за нещастните случаи
 7. Общината във Филаделфия
 8. Последващо служене и смъртта на Абнер

 1825

Документ 167. ПОСЕЩЕНИЕ ФИЛАДЕЛЬФИИ

Документ 167. ПОСЕЩЕНИЕ ВЪВ ФИЛАДЕЛФИЯ

 1. Закуска с фарисеи
 2. Изцеление на вярващия
  " ... не сядайте на най-почетното място ..."
 3. Притча за вечерята с покани
 4. Жената, обсебена от духа на немощ
 5. Вест от Витания
 6. На път към Витания
 7. Фарисей и митар
  Учение за брака
 8. Благославяне на децата
 9. Красотата като фактор, влияещ на поклонението
 10. Разговор за ангелите

 1833

Документ 168. ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ

Документ 168. ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ЛАЗАР

  "Аз - съм възкресението и живота ..."
 1. До гробницата на Лазар
 2. Възкресяване на Лазар
 3. Заседание на синедриона
 4. "По-добре да умре един човек ..."
 5. Отговор на молитвата
 6. По-нататъшната съдба на Лазар

 1842

Документ 169. ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ПЕЛЛЕ

Документ 169. ПОСЛЕДНА СЕДМИЦА ОБУЧЕНИЕ В ПЕЛА

  Обвиненията, повдигнати от синедриона против Иисус
 1. Притча за блудния син
 2. Притча за хитрия управляващ
 3. Богат и беден
 4. Отецът и неговото царство
 5. Иисус се явявал живото откровение на Бога
  Елохим и Яхве

 1850

Документ 170. ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

Документ 170. ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО

 1. Представи за царството небесно
 2. Концепция за царството у Иисус
 3. Грях и прошка
 4. За праведността
 5. Учението на Иисус за праведността
 6. Последващи представи за царството
 7. Социално братство и духовна братство
  Новият, още по-велик Йоан Кръстител
  Християнство и евангелието на Христос

 1858

Документ 171. НА ПУТИ В ИЕРУСАЛИМ

Документ 171. НА ПЪТ КЪМ ЙЕРУСАЛИМ

  " ... обещай ми, че моите синове ще бъдат удостоени с честта ..."
 1. Заминаване от Пела
 2. По-нататъшен живот на Давид Зеведеев
  Антиохия и Филаделфия
 3. За изчисляване на издръжката
 4. Пътешествие по Перея
 5. Прощаване с Абнер
 6. Обучение в Ливнас
 7. Петър, Симон и 100 меча
  Предупреждение на приятелски настроените фарисеи
 8. Йерихонският слепец
 9. Посещение на Закхей
 10. "Когато Иисус преминал покрай"
 11. Притча за мините
 12. Тълкуване на притчата от Натанаил

 1867

Документ 172. ВСТУПЛЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМ

Документ 172. ВСТЪПВАНЕ В ЙЕРУСАЛИМ

 1. Съботата във Витания
 2. Мария натрива краката на Иисус
  Иисус укорява Юда
 3. Неделно утро с апостолите
 4. Заминаване към Йерусалим
 5. Посещение на храма
 6. Лептата на вдовицата
 7. Отношението на апостолите

 1878

Документ 173. ПОНЕДЕЛЬНИК В ИЕРУСАЛИМЕ

Документ 173. ПОНЕДЕЛНИК В ЙЕРУСАЛИМ

 1. Очистване на храма
 2. Управителите оспорват властта на Учителя
 3. "От къде е дошло кръщението на Йоан?"
 4. Притча за двамата синове
 5. Притча за отсъствуващия земевладелец
 6. Камъкът, отхвърлен от строителите
 7. Притча за брачния пир
 8. "Разрушете този храм ... и аз ще го въздигна"

 1888

Документ 174. ВО ВТОРНИК УТРОМ В ХРАМЕ

Документ 174. ВЪВ ВТОРНИК СУТРИНТА В ХРАМА

  Иисус приветства всекиго от дванадесетте
 1. Божествено прощаване
 2. Въпроси на юдейските управители
 3. Законно ли е да се плати данък на кесая?
 4. Садукеите и възкресението
 5. Великата заповед
 6. Чий син се явява Избавителят?
 7. Делегацията гърци
 8. " ... ако пшениченото зърно не падни в земята и не умре ..."
  " ... аз ще бъда възнесен ... във вашия живот ..."

 1897

Документ 175. ПОСЛЕДНЯЯ РЕЧЬ В ХРАМЕ

Документ 175. ПОСЛЕДНАТА РЕЧ В ХРАМА

 1. Речта
 2. "От поколение в поколение ние изпращахме своите пророци ..."
  " ... този, който иска да бъде измежду вас най-голям ... "
  "Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери!"
  " ... вие ... очиствате чашата отвън ..."
  "А сега, аз напускам вас"
 3. Статус на еврея като индивид
 4. Фаталното заседание на синедриона
 5. Положението в Йерусалим
 6. Окончателното решение на Юда

 1905

Документ 176. ВО ВТОРНИК ВЕЧЕРОМ НА ЕЛЕОНСКОЙ ГОРЕ

Документ 176. ВЪВ ВТОРНИК ВЕЧЕР НА ЕЛЕОНСКАТА ПЛАНИНА

 1. Разрушаването на Йерусалим
 2. Второто идване на Учителя
 3. Евангелието от Матей за второто идване
 4. Продължение на обсъждането в лагера
 5. Притчата за талантите
  "Продължавайте да се трудите, докато аз не се върна"
  Забележки за развитието на живата вяра
 6. Завръщането на Михаил

 1912

Документ 177. СРЕДА, ДЕНЬ ОТДЫХА

Документ 177. СРЯДА, ДЕН ЗА ОТДИХ

 1. Денят, проведен насаме с Бога
 2. Йоан Марк и кошницата с храна
 3. Детство в кръга на семейството
 4. Денят, проведен в лагера
 5. Юда и първосвещениците
 6. Последни беседи
 7. Не разчитайте на поддръжката на тълпата

 1920

Документ 178. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ В ЛАГЕРЕ

Документ 178. ПОСЛЕДНИЯТ ДЕН В ЛАГЕРА

 1. Беседа за синовността и гражданството
 2. Учете се на преданост и по време на процъфтяване
  Не изпитвайте опекунстващите ви ангели
 3. След обедната трапеза
 4. Давид взема от Юда "сумата"
  Приготовления към Тайната Вечеря
 5. На път към града

 1929

Документ 179. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Документ 179. ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ

 1. Стремеж към предпочитание
 2. Начало на трапезата
 3. Иисус измива краката на апостолите
 4. Последно обръщение към предателя
 5. Учредяване правенето на помен с трапеза

 1936

Документ 180. ПРОЩАЛЬНАЯ РЕЧЬ

Документ 180. ПРОЩАЛНА РЕЧ

 1. Новата заповед
 2. " ... обичайте се един друг, както аз обичах вас"
 3. Лозата и филизите
 4. Враждебност на света
 5. "Нека не се смущават вашите сърца"
  "Учителю, покажи нам Отца"
 6. Обещаният помощник
 7. Духът на истината
 8. За златното правило
 9. Необходимост за заминаването

 1944

Документ 181. ПОСЛЕДНИЕ НАСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Документ 181. ПОСЛЕДНИ НАСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 1. Последни утешения
 2. "Аз давам толкова, колкото пожелаете да примете"
  "Да на се опечаляват вашите сърца"
 3. Прощални наставления за всекиго от апостолите

 1953

Документ 182. В ГЕФСИМАНИИ

Документ 182. В ГЕТСИМАНИЯ

 1. Последна обща молитва
 2. Иисус разширил разкриването на името на Отца
 3. Час преди предателството
 4. Изпращане на куриер към Абнер
  Прощаване с Давид Зеведеев
 5. Сам в Гетсимания
 6. Духът е бодър, но плътта е немощна

 1964

Документ 183. ПРЕДАТЕЛЬСТВО И АРЕСТ

Документ 183. ПРЕДАТЕЛСТВО И АРЕСТ

 1. Волята на Отца
 2. Юда в града
 3. Ареста на Учителя
 4. Съвещание до пресата за маслини
 5. На път към двореца на първосвещеника

 1972

Документ 184. СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СИНЕДРИОНА

Документ 184. СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СИНЕДРИОНА

 1. Разпит у Ханан
 2. Петър в двора
 3. Съдебно заседание на синедриона
 4. Час на унижение
 5. Ново разкриване пред човека на Бога
 6. Второ заседание на трибунала

 1979

Документ 185. СУД ПИЛАТА

Документ 185. СДЪТ НА ПИЛАТ

 1. Понтий Пилат
 2. Иисус застава пред Пилат
 3. Писмени обвинения на синедриона
 4. Насаме с Пилат
 5. Иисус застава пред Ирод
 6. Иисус се завръща към Пилат
 7. Последно възвание на Пилат
 8. Бичуване на Иисус
  "Това е човек!"
 9. Последна беседа с Пилат
 10. Трагичната капитулация на Пилат

 1988

Документ 186. ПЕРЕД РАСПЯТИЕМ

Документ 186. ПРЕДИ РАЗПЯТИЕТО

  Семейството на Иисус във Витания
 1. Краят на Юда Искариот
 2. Тридесет сребърника
 3. Отношението на Учителя
 4. "Иисус съди Пилат"
  "Ето Бог и човек!"
 5. Верният Давид Зеведеев
 6. Подготовка към разпятието
 7. Смъртта на Иисус и Пасха

 1998

Документ 187. РАСПЯТИЕ

Документ 187. РАЗПЯТИЕ

 1. Пътят към Голгота
 2. "Дъщери йерусалимски, не мен оплаквайте"
  Симон Киренски
 3. Разпятието
 4. Свидетели на разпятието
 5. Крадецът на кръста
 6. Иисус дава на Йоан поръчение
 7. Последни часове на кръста
 8. След разпятието

 2005

Документ 188. В СКЛЕПЕ

Документ 188. В ГРОБНИЦАТА

  Йосиф и Никодим при Пилат
 1. Погребението на Иисус
 2. Охрана на гробницата
 3. В съботата
 4. Какво е предал Иисус в ръцете на Отца?
  Статус на личността на Иисус
 5. Значение на смъртта на кръста
 6. Уроците на кръста

 2013

Документ 189. ВОСКРЕСЕНИЕ

Документ 189. ВЪЗКРЕСЕНИЕ

 1. Моронтиен преход
 2. Материалното тяло на Иисус
 3. Епохалното възкресение
 4. Заминаване на Личностният Настройчик
 5. Откриване на празната гробница
 6. Петте жени
  Иисус се явява на Мария Магдалина
 7. Петър и Йоан при гробницата
 8. Второ явяване - на Мария Магдалина

 2021

Документ 190. МОРОНТИЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ИИСУСА

Документ 190. МОРОНТИЙНИ ЯВЯВАНИЯ НА ИИСУС

 1. Вестители на възкресението
 2. Явявания на Иисус във Витания
 3. Явяване пред своя брат Иаков
  Явяване пред своето земно семейство
 4. В дома на Йосиф
 5. Явяване пред гърците
 6. Разходка с двамата братя

 2030

Документ 191. ЯВЛЕНИЯ АПОСТОЛАМ И ДРУГИМ ЛИДЕРАМ

Документ 191. ЯВЯВАНИЯ НА АПОСТОЛИТЕ И ДРУГИТЕ ЛИДЕРИ

  Индивидуални реакции на апостолите
 1. Явяване пред Петър
 2. Първо явяване пред Апостолите
 3. В обществото на моронтийните създания
 4. Нива на възхождане в моронтия
 5. Десето явяване (във Филаделфия)
 6. Второ явяване пред апостолите
 7. "Благословени тези, които в идващите векове ..."
 8. Явяване в Александрия

 2038

Документ 192. ЯВЛЕНИЯ В ГАЛИЛЕЕ

Документ 192. ЯВЯВЯНИЯ В ГАЛИЛЕЯ

 1. Явявяне до езерото
 2. "Рибари, хванахте ли нещо?"
 3. Беседи с апостолите по двойки
 4. На планината на посвещението
 5. Събрание до езерото

 2046

Документ 193. ПОСЛЕДНИЕ ЯВЛЕНИЯ И ВОЗНЕСЕНИЕ

Документ 193. ПОСЛЕДНИ ЯВЯВАНИЯ И ВЪЗНАСЯНЕ

  Шеснадесето явяване (домът на Никодим)
 1. Яваване в Сихар
 2. Явяване във Финикия
 3. Последно явяване в Йерусалим
 4. Причини за падението на Юда
 5. Възнесението на Учителя
 6. Петър свиква вярващите

 2053

Документ 194. ПОСВЯЩЕНИЕ ДУХА ИСТИНЫ

Документ 194. ПОСВЕЩЕНИЕ ДУХЪТ НА ИСТИНАТА

  Новото евангелие за Иисус
 1. Проповед в деня на Петдесятница
 2. Значение на Петдесятница
 3. Мисия на Духа на Истината
  Три духовни дара у човека
  Седем висши духовни влияния
 4. Какво се случило на Петдесятница
 5. Ранната християнска църква

 2060

Документ 195. ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Документ 195. СЛЕД ПЕТДЕСЯТНИЦА

  Причини за триумфа на християнството на Запад
  Компромиси в ранното християнство
 1. Влияние на гърците
 2. Римско влияние
 3. Под властта на Римската империя
 4. Европейско средновековие
 5. Проблеми на съвременността
 6. Материализъм
 7. Уязвимост на материализма
 8. Държавен тоталитаризъм
 9. Проблеми на християнството
 10. Бъдещето

 2070

Документ 196. ВЕРА ИИСУСА

Документ 196. ВЯРАТА НА ИИСУС

  Живата вяра на Иисус в Бога
  "Търсете преди всичко царството небесно"
  "Защо наричаш мен благ?"
  Значение на молитвата за Иисус
  Младенчески чистата вяра на Иисус в Бога
 1. Иисус-човекът
 2. Религията на Иисус
 3. Религия за Иисус
  Религията като личен опит
 4. Върховенство на религията
 5. Факт, идея и отношение
  Разсъдък, мъдрост и вяра
  Вещ, значение и ценност
  Ако божественият възлюбен не живееше в човека ...
  Морал и религия
  Отецът е живата любов ...

 2088

Краткий словарь-справочник

Кратък речник-справочник

 

Получение диктовки: Рональд Бессер (22 августа 2011)

Получени диктовки: Роналд Бесер (22 август 2011)